ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การส่งข้อความหรือภาพเรื่องเพศ : ผลกระทบต่อวัยรุ่นลำปางและนัยทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2558
2 การส่งข้อความหรือภาพเรื่องเพศ : ผลกระทบต่อวัยรุ่นลำปางและนัยทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2556
3 มุมมองในทางกฎหมายเกี่ยวกับการเผ้าตามหลังการถูกตัดความสัพมันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
4 มุมมองในทางกฎหมายเกี่ยวกับการรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง : ศึกษากรณีการเฝ้าตามหลังการถูกตัดความสัมพันธ์
5 มุมมองในทางกฎหมายเกี่ยวกับการรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง : ศึกษากรณีการเฝ้าตามหลังการถูกตัดความสัมพันธ์ = Legal opinions on the violation of Lampang Rajabhat University Students' privacy rights : a case study of stal
ปี พ.ศ. 2554
6 กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
7 ความรู้และการใช้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนสื่อสารสาธารณะเพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3
9 โครงการจัดทำแผนสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ ปี 2553
10 การศึกษาข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบเหมืองหลังการปิดเหมืองตามแผนการปิดเหมืองลำปางของบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน ) พ.ศ. 2552
11 ความรู้และการใช้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
12 รูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการความรู้