ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรียา แก้วพิมล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรีย์พร กฤษเจริญ 11
2 วรางคณา ชัชเวช 6
3 กัญจนี พลอินทร์ 6
4 โสเพ็ญ ชูนวล 4
5 วิไลพร สมานกสิกรณ์ 4
6 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
7 พระโสนัม เล็บซา 3
8 จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว 3
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
10 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
11 สุภาพ มากสุวรรณ 3
12 จิราพร นิ่มดวง 2
13 เพ็ญนภา พัทรชนม์ 2
14 เบญญาภา ธิติมาพงษ์ 1
15 วัฒนา ศรีพจนารถ 1
16 งบประมาณแผ่นดิน 1
17 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
18 พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์ 1
19 สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ 1
20 ประพาฬศรี เรืองศรี 1
21 ฉมาพร หนูเพชร 1
22 ศราวุธ เจะโส๊ะ 1
23 มนูญ ศิรินุพงศ์ 1
24 บุญเจริญ บำรุงชู 1
25 ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา 1
26 เทียนทิพย์ ไกรพรม 1
27 ประจวบ ทองศรี 1
28 อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2559 2
3 2558 2
4 2557 3
5 2553 2
6 2552 1
7 2550 1
8 2546 1
9 2522 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาระบบการสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่องและประสิทธิผลต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก
2 ประสบการณ์นักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในการผดุงครรภ์
3 การปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2559
4 การจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ รายวิชาผดุงครรภ์
5 การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
6 การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลด้วยเรกิเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกายจิตของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
7 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2556 : การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2557
8 การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลด้วยเรกิเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกายจิตของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
9 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2556 : การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
10 การมีส่วนร่วมของสตรีครรภ์แรกในการดูแลในระยะคลอด = Parcipation of primigravidas in intrapartum care / ปรียา แก้วพิมล
ปี พ.ศ. 2553
11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในบุคคลสาธารณสุขภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงในจังหวัดชายแดนใต้โดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดกระบวนทรรศน์ใหม่
12 การพัฒนารูปแบบหน่วยศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ แห่งความสัมพันธ์กายจิตเพื่อสุขภาวะใต้โดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดกระบวนทรรศน์ใหม่
ปี พ.ศ. 2552
13 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนาเพื่อความสุขกายและสายจิตของสมาชิกชุมชนภายใต้ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
14 ประสบการณ์การใช้เรกิเพื่อดูแลสุขภาพตนเองของสตรีไทยในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
15 การมีส่วนร่วมของสตรีครรภ์แรก ในการดูแลในระยะคลอด
ปี พ.ศ. 2522
16 สัมพันธภาพของมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก