ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 29
2 วิเชียร ปิยะวรากร 1
3 วันชัย ปั้นทอง 1
4 มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ 1
5 สมศักดิ์ วิเศษโสภากุล 1
6 สิริวุฒิ หงษ์พานิช 1
7 อมร วิชัยดิษฐ์ 1
8 อนุชาติ สมานพันธ์ 1
9 มิศรา สตะเวทิน 1
10 ปัญญา คำพรเหลือ 1
11 ชาญชัย รามโกมุท 1
12 กฤช เอื้อวงศ์ 1
13 ทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์ 1
14 ทัศนัย สุวรรณศิลป์ 1
15 ปราโมทย์ สันตยากร 1
16 บุญฤทธิ์ แสนพาน 1
17 อำมร เขมะอุดม 1
18 สริดา วีรณะ 1
19 นนทลี หวังเทอดเกียรติ 1
20 ประกายเพชร นิชานนท์ 1
21 เถกิง เจริญศรี 1
22 เฉลิม สุภมร 1
23 อุดร ยอมเจริญ 1
24 พิชัย อยู่คง 1
25 พินิจ ราชวัฒน์ 1
26 ธีระพล สุคนธวิท 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
28 สมพร ถาวร 1
29 วิษณุ เครืองาม 1
30 วรทัศน์ วานิชอังกูร 1
31 คนึงนิจ วีระปุลลี 1
32 อัจฉรีย์ เทพประเสริฐวังศา 1
33 ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ 1
34 ทศพร จุลศิริ 1
35 จรัญ วงศ์สวัสดิ์ 1
36 ภิญโญ จิตรแก้ว 1
37 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 1
38 ภาณุเดช พัฒนธรรม 1
39 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 1
40 ภุชงค์ นุตราวงศ์ 1
41 อยุทธ์ เพชรอินทร 1
42 ภราดร เสถียรดี 1
43 สมชาย หลั่งหมอยา 1
44 ปิยนาถ บุนนาค 1
45 มานะศรี ยงเจริญ 1
46 วทัญญู ทิพยมณฑา 1
47 ชัยโรจน์ เกตุกำเนิด 1
48 วิโรจน์ กุลสรรค์ศุภกิจ 1
49 วีณา เรืองสกุล 1
50 สุภัตรา คล้ายคุ้ม 1
51 มนต์ชัย ศรีประเสริฐ 1
52 อนุชา อรุณรัศมีโชติ 1
53 ณพวัฒน์ อารยางกูร 1
54 ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ 1
55 ชัยวัฒน์ วีรานันท์ 1
56 ณรงค์ ไชยวงศ์ 1
57 ชูชาติ น้อยคนดี 1
58 จตุพร บุรุษพัฒน์ 1
59 ปวิชญา กานนท์รังษี 1
60 พีรศักดิ์ นนทะเปารยะ 1
61 พีรยุทธ ศิริขันธ์ 1
62 ธวัชชัย วงษ์มณฑล 1
63 ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม 1
64 ปิยะพงษ์ นันต์ธนะ 1
65 ปิยะพันธ์ ปิงเมือง 1
66 อภิชาติ พุ่มแก้ว 1
67 บุญธรรม เลิศสุขีเกษม 1
68 อัครพงษ์ มณีภาค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 2
2 2543 1
3 2542 1
4 2540 1
5 2539 3
6 2538 2
7 2537 5
8 2536 3
9 2535 5
10 2534 3
11 2533 8
12 2532 1
13 2531 2
14 2528 2
15 2525 5
16 2524 3
17 2523 5
18 2522 1
19 2521 1
20 2520 4
21 2519 5
22 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 พรรคพลังธรรม : ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย
2 หอการค้าไทย : ในกระบวนการทางการเมืองของไทย
ปี พ.ศ. 2543
3 ปัญหาการเมืองเรื่องนโยบายป่าชุมชนในประเทศไทย : ศึกษากรณี ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...
ปี พ.ศ. 2542
4 กองทัพบกในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองศึกษาช่วง พ.ศ. 2535-2540
ปี พ.ศ. 2540
5 การขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2512-2535)
ปี พ.ศ. 2539
6 อิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาล : ศึกษากรณีชมรมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศระหว่าง พ.ศ. 2528-พ.ศ. 2536
7 ความคิดเห็นของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดระยอง ที่มีต่อพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาตำบล
8 ทัศนคติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อปัญหาการนำบุคคลภายนอกมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. 2538
9 กลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการเมืองไทย : ศึกษากรณีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์การประปานครหลวง
10 ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองกับความรับผิดชอบของนายตำรวจระดับอาวุโส
ปี พ.ศ. 2537
11 ความคิดทางการเมืองของพลตรีจำลอง ศรีเมือง
12 คณะกรรมการ ป.ป.ป. : กรณีศึกษาการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการการเมืองของไทย
13 อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์
14 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ "ทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร"
15 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับการยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42
ปี พ.ศ. 2536
16 การกำหนดเกณฑ์อายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายไทย
17 ภาวะผู้นำของกลุ่มอิทธิพล : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านครัว
18 การสร้างและรักษาฐานคะแนนเสียงของพรรคพลังธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
19 การเลือกสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษาพรรคประชาธิปัตย์และพรรคความหวังใหม่
20 บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากนักธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
21 บทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคประชาธิปัตย์
22 การพัฒนาประชาธิปไตยของไทย : ศึกษากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2532
23 การศึกษาบทบาททางการเมืองขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงปี 2530-2534
ปี พ.ศ. 2534
24 การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นไทยมุสลิม : ศึกษาเฉพาะกรณีใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
25 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของพรรคการเมืองไทย ในการสนองตอบความต้องการของประชาชน ในช่วงสมัยของรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ชุดที่ 1
26 ทหารกับการกำหนดนโยบายของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีการตราพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ 2524
ปี พ.ศ. 2533
27 การนำระบบวิธีการเลือกตั้งหนึ่งคนหนึ่งเสียง มาใช้ในกฎหมายเลือกตั้งของไทย
28 การก่อตั้งและพัฒนาการของพรรคชาติไทย
29 การก่อตัวและบทบาทของสภาองค์การลูกจ้าง ในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย
30 ปัญหาพฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งในระบบการเมืองไทย : ศึกษา เฉพาะกรณีการเลือกตั้งทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2531
31 พรรคการเมืองไทยกับฐานคะแนนเสียง ศึกษากรณีของพรรคประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
32 บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2531 : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล
33 การวิเคราะห์การเมืองไทยช่วงปี 2516-2519
34 แบบแผนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการปกครองท้องถิ่น รูปแบบสุขาภิบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชน ในเขตสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้ง และประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
ปี พ.ศ. 2532
35 ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร : ศึกษากรณี การควบคุมคณะรัฐมนตรีโดยสภาผู้แทนราษฎรของไทย (พ.ศ.2526-2529)
ปี พ.ศ. 2531
36 ความแตกแยกภายในพรรคการเมืองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์ พรรคกิจสังคม และพรรคชาติไทย
37 การขยายตัวของระบบราชการและผลกระทบต่อการพัฒนาชนบท
ปี พ.ศ. 2528
38 การเสริมสร้างความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน : ศึกษากรณีโครงการหมออาสาหมู่บ้านในจังหวัดอุดรธานี
39 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อสมาชิก : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2525
40 การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้สำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่ และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
41 ทัศนคติทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงานไทย
42 การก่อตัวของพรรคประชาธิปัตย์ในกระบวนการทางการเมืองไทย
43 การบริหารงานเมืองพัทยา
44 การวิเคราะห์พฤติกรรมในการปฎิบัติงานตามระบบราชการในทัศนคติ ของข้าราชการครูไทยพุทธ และมุสลิมต่อการปฎิบัติราชการในจังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2524
45 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางกับราชการส่วนภูมิภาค ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางด้านเกษตรและด้านสาธารณสุขในจังหวัดชลบุรี
46 การศึกษาเรื่องขวัญและความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน : เปรียบเทียบระหว่างพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดกับพนักงานธนาคารออมสิน
47 พฤติกรรมทางการบริหารของข้าราชการไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มนักปกครองระดับรอง (นปร.) ในส่วนกลางของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. 2523
48 การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
49 การศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อนโยบาย เกี่ยวกับนักศึกษาและการพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
50 การบริหารงานของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
51 ปัญหาการจัดบรการของรัฐในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการทำนาครั้งที่สองในจังหวัดอ่างทอง
52 ทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อสหภาพแรงงานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2522
53 ขวัญและความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองกับครูสังกัดเทศบาล ในเขตจังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2521
54 ปัญหาชาวนาและนโยบายของรัฐบาลในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
ปี พ.ศ. 2520
55 ขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ในอำเภอชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
56 พฤติกรรมการเลือกตั้งทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดลพบุรี
57 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย
58 การก่อตัวและบทบาททางการเมืองของสหภาพแรงงานในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงระหว่างปี 2515-2519
ปี พ.ศ. 2519
59 แรงงานกับปัญหาการนัดหยุดงานในประเทศไทย
60 การเรียนรู้ทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกไทย
61 การก่อตัวของกลุ่มอิทธิพลในกระบวนการทางการเมืองไทย
62 ตำรวจกับการเมืองไทย
63 ขวัญและความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของปลัดอำเภอในภาคใต้