ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา แสงโสดา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 9
2 อานนท์ มลิพันธ์ 6
3 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
4 นพดล แดงพวง 6
5 อนุชา เหลาเคน 6
6 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
7 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
8 ศศิธร ประพรม 6
9 พรทิพย์ แพงจันทร์ 6
10 วินัย ศรวัต 6
11 ประนอม ใจอ้าย 6
12 มัตติกา ทองรส 6
13 เสาวรี บำรุง 6
14 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
15 สุภาพร สุขโต 3
16 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
17 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
18 ละเอียด ปั้นสุข 3
19 เอมอร เพชรทอง 3
20 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
21 ศิริลักษณ์ สมนึก 3
22 กาญจนา ทองนะ 3
23 สมพงษ์ ทองช่วย 3
24 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
25 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 3
26 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 3
27 บุญญาภา ศรีหาตา 3
28 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
29 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
30 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
31 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
32 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
33 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
34 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
35 สุจิตร ใจจิตร 3
36 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
37 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
38 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
39 วัลลีย์ อมรพล 3
40 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
41 สุภชัย วรรณมณี 3
42 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
43 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
44 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
45 ญาณิน สุปะมา 3
46 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
47 สุมนำ งามผ่องใส 3
48 เมธาพร พุฒขำว 3
49 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
50 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
51 ราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
52 จำนง ชัญถาวร 3
53 กุลชาติ นำคจันทึก 3
54 นงลักษณ์ จีนกูล 3
55 โสภิตา สมคิด 3
56 กฤชพร ศรีสังข์ 3
57 ศักดา พุทธพาธ 3
58 โอภำษ บุญเส็ง 3
59 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
60 จุฑามาส ศรีสาราญ 3
61 สาคร โรจนัย 3
62 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
63 พิชิต สพโชค 3
64 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
65 มณี หาชานนท์ 3
66 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
67 ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย 3
68 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
69 วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ 3
70 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
71 พสุ อารีสกุลวัฒนา 3
72 เปรมจิตต์ ใจหาญ 3
73 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
74 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
75 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 3
76 กิตติพร เจริญสุข 3
77 จันทนา ใจจิตร 3
78 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
79 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
80 สุนัดดา เชาวลิต 3
81 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
82 โอภาษ บุญเส็ง 3
83 อิทธิพล บรรณาการ 3
84 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
85 เมธาพร พุฒขาว 3
86 ฉลอง เกิดศรี 3
87 รัศมี สิมมา 3
88 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
89 อิสระ พุทธสิมมา 3
90 ปรัชญา เอกฐิน 3
91 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
92 ชมัยพร บัวมาศ 3
93 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
94 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
95 อัมพร วิโนทัย 3
96 มานิตา คงชื่นสิน 3
97 ลักขณา บำรุงศรี 3
98 เครือวัลย์ บุญเงิน 3
99 จรรยา มณีโชติ 3
100 สุเทพ สหายา 3
101 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
102 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
103 ปิยะรัตน์ จังพล 3
104 วลัยพร ศะศิประภา 3
105 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
106 เบญจมาศ คำสืบ 3
107 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
108 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
109 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
110 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
111 สมชาย บุญประดับ 3
112 พวงผกา อ่างมณี 3
113 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
114 แฉล้ม มาศวรรณา 3
115 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
116 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
117 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
118 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
119 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
120 อารีรัตน์ พระเพชร 3
121 จงรักษ์ จารุเนตร 3
122 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
123 จิตอาภา ชมเชย 3
124 สายชล แสงแก้ว 3
125 กิติพร เจริญสุข 3
126 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
127 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
128 สุชาติ คำอ่อน 3
129 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
130 สันติ พรหมคำ 3
131 รจนา ไวยเจริญ 3
132 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
133 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
134 จารุวรรณ บางแวก 3
135 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
136 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
137 สุภาวดี สมภาค 3
138 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
139 ณิชา โป้ทอง 3
140 ประพิศ วองเทียม 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2539 1
4 543 13