ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา แสงโสดา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 9
2 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
3 มัตติกา ทองรส 6
4 ประนอม ใจอ้าย 6
5 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
6 ศศิธร ประพรม 6
7 นพดล แดงพวง 6
8 เสาวรี บำรุง 6
9 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
10 อนุชา เหลาเคน 6
11 พรทิพย์ แพงจันทร์ 6
12 วินัย ศรวัต 6
13 อานนท์ มลิพันธ์ 6
14 พสุ อารีสกุลวัฒนา 3
15 สาคร โรจนัย 3
16 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
17 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 3
18 จุฑามาส ศรีสาราญ 3
19 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
20 เปรมจิตต์ ใจหาญ 3
21 จำนง ชัญถาวร 3
22 สุมนำ งามผ่องใส 3
23 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
24 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
25 เมธาพร พุฒขำว 3
26 ราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
27 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
28 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
29 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
30 ศิริลักษณ์ สมนึก 3
31 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
32 กาญจนา ทองนะ 3
33 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
34 บุญญาภา ศรีหาตา 3
35 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 3
36 กิตติพร เจริญสุข 3
37 กุลชาติ นำคจันทึก 3
38 ญาณิน สุปะมา 3
39 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
40 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
41 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
42 ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย 3
43 มณี หาชานนท์ 3
44 วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ 3
45 เครือวัลย์ บุญเงิน 3
46 ชมัยพร บัวมาศ 3
47 โอภาษ บุญเส็ง 3
48 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
49 ปิยะรัตน์ จังพล 3
50 วลัยพร ศะศิประภา 3
51 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
52 อิทธิพล บรรณาการ 3
53 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
54 เมธาพร พุฒขาว 3
55 ปรัชญา เอกฐิน 3
56 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
57 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
58 สุนัดดา เชาวลิต 3
59 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
60 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
61 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
62 โสภิตา สมคิด 3
63 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 3
64 นงลักษณ์ จีนกูล 3
65 กฤชพร ศรีสังข์ 3
66 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
67 ศักดา พุทธพาธ 3
68 จรรยา มณีโชติ 3
69 ลักขณา บำรุงศรี 3
70 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
71 เบญจมาศ คำสืบ 3
72 สุเทพ สหายา 3
73 อัมพร วิโนทัย 3
74 มานิตา คงชื่นสิน 3
75 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
76 โอภำษ บุญเส็ง 3
77 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
78 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
79 กิติพร เจริญสุข 3
80 จารุวรรณ บางแวก 3
81 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
82 ณิชา โป้ทอง 3
83 สุภาวดี สมภาค 3
84 สายชล แสงแก้ว 3
85 แฉล้ม มาศวรรณา 3
86 สมชาย บุญประดับ 3
87 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
88 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
89 พวงผกา อ่างมณี 3
90 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
91 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
92 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
93 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
94 รัศมี สิมมา 3
95 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
96 ฉลอง เกิดศรี 3
97 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
98 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
99 อิสระ พุทธสิมมา 3
100 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
101 สันติ พรหมคำ 3
102 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
103 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
104 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
105 สุชาติ คำอ่อน 3
106 รจนา ไวยเจริญ 3
107 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
108 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
109 จันทนา ใจจิตร 3
110 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
111 วัลลีย์ อมรพล 3
112 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
113 สุภชัย วรรณมณี 3
114 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
115 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
116 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
117 สมพงษ์ ทองช่วย 3
118 สุภาพร สุขโต 3
119 ละเอียด ปั้นสุข 3
120 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
121 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
122 เอมอร เพชรทอง 3
123 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
124 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
125 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
126 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
127 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
128 อารีรัตน์ พระเพชร 3
129 จงรักษ์ จารุเนตร 3
130 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
131 จิตอาภา ชมเชย 3
132 ประพิศ วองเทียม 3
133 พิชิต สพโชค 3
134 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
135 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
136 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
137 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
138 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
139 สุจิตร ใจจิตร 3
140 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2539 1
4 543 13