ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา แสงโสดา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 9
2 มัตติกา ทองรส 6
3 ประนอม ใจอ้าย 6
4 เสาวรี บำรุง 6
5 นพดล แดงพวง 6
6 วินัย ศรวัต 6
7 ศศิธร ประพรม 6
8 อนุชา เหลาเคน 6
9 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
10 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
11 อานนท์ มลิพันธ์ 6
12 พรทิพย์ แพงจันทร์ 6
13 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
14 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
15 ศักดา พุทธพาธ 3
16 โอภำษ บุญเส็ง 3
17 สุมนำ งามผ่องใส 3
18 กฤชพร ศรีสังข์ 3
19 จำนง ชัญถาวร 3
20 กุลชาติ นำคจันทึก 3
21 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
22 มานิตา คงชื่นสิน 3
23 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
24 ลักขณา บำรุงศรี 3
25 จรรยา มณีโชติ 3
26 โสภิตา สมคิด 3
27 เครือวัลย์ บุญเงิน 3
28 นงลักษณ์ จีนกูล 3
29 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
30 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 3
31 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
32 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
33 วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ 3
34 ญาณิน สุปะมา 3
35 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
36 เปรมจิตต์ ใจหาญ 3
37 อัมพร วิโนทัย 3
38 ราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
39 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
40 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
41 จุฑามาส ศรีสาราญ 3
42 พสุ อารีสกุลวัฒนา 3
43 สาคร โรจนัย 3
44 เมธาพร พุฒขำว 3
45 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
46 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
47 ฉลอง เกิดศรี 3
48 อิสระ พุทธสิมมา 3
49 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
50 เมธาพร พุฒขาว 3
51 ปรัชญา เอกฐิน 3
52 รัศมี สิมมา 3
53 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
54 สุชาติ คำอ่อน 3
55 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
56 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
57 รจนา ไวยเจริญ 3
58 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
59 สันติ พรหมคำ 3
60 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
61 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
62 วลัยพร ศะศิประภา 3
63 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
64 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
65 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
66 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
67 เบญจมาศ คำสืบ 3
68 ปิยะรัตน์ จังพล 3
69 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
70 สุนัดดา เชาวลิต 3
71 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
72 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
73 อิทธิพล บรรณาการ 3
74 ชมัยพร บัวมาศ 3
75 โอภาษ บุญเส็ง 3
76 สุเทพ สหายา 3
77 กาญจนา ทองนะ 3
78 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
79 จิตอาภา ชมเชย 3
80 จันทนา ใจจิตร 3
81 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
82 สมชาย บุญประดับ 3
83 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
84 จงรักษ์ จารุเนตร 3
85 อารีรัตน์ พระเพชร 3
86 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
87 สุจิตร ใจจิตร 3
88 พิชิต สพโชค 3
89 ประพิศ วองเทียม 3
90 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
91 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
92 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
93 พวงผกา อ่างมณี 3
94 ณิชา โป้ทอง 3
95 สุภาวดี สมภาค 3
96 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
97 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
98 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
99 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
100 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
101 จารุวรรณ บางแวก 3
102 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
103 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
104 แฉล้ม มาศวรรณา 3
105 สายชล แสงแก้ว 3
106 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
107 กิติพร เจริญสุข 3
108 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
109 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
110 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 3
111 บุญญาภา ศรีหาตา 3
112 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
113 ละเอียด ปั้นสุข 3
114 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
115 สุภาพร สุขโต 3
116 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 3
117 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
118 ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย 3
119 มณี หาชานนท์ 3
120 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
121 กิตติพร เจริญสุข 3
122 ศิริลักษณ์ สมนึก 3
123 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
124 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
125 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
126 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
127 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
128 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
129 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
130 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
131 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
132 สุภชัย วรรณมณี 3
133 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
134 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
135 เอมอร เพชรทอง 3
136 สมพงษ์ ทองช่วย 3
137 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
138 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
139 วัลลีย์ อมรพล 3
140 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2539 1
4 543 13