ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ 21
2 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 19
3 เกศินี ศรีรักษาสินธุ์ 11
4 นภฉัตร ธารีลาภ 11
5 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 7
6 อภิชิต เทอดโยธิน 6
7 สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ 5
8 จุมพฏ วานิชสัมพันธ์ 4
9 จานุมาศ บุญสนิท 3
10 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 3
11 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
12 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 2
13 อิศรทัต พึ่งอ้น 1
14 โกสินทร์ จำนงไทย 1
15 วรินธร สงคศิริ 1
16 ดนุ พรหมมินทร์ 1
17 วชิระ มีทอง 1
18 พินิจ กำหอม 1
19 หนูจันทร์ ถวิลวงษ์ 1
20 ศศิกานต์ โคตรสุโพธิ์ 1
21 พสุ สิริสาลี 1
22 จักรกฤษณ์ จิตติมงคล 1
23 อัมพวัน ตั๊นสกุล 1
24 สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ 1
25 เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร 1
26 เชิดพงษ์ จอมเดช 1
27 สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ 1
28 น้ำฝน จิตตะเสโน 1
29 อารมย์ ขุนภาษี 1
30 นันทน์ ถาวรรังกูร 1
31 อนัญญา พรหมสุทธิ 1
32 ภูริต ธนะกิจเกษม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2554 1
4 2552 6
5 2551 9
6 2550 3
7 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาที่นอนเพื่อตอบสนองต่อคุณภาพการนอนที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
2 การเตรียมผิวเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อใช้งานด้านการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2554
3 การได้กลับคืนโคบอลต์จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้งานแล้ว
ปี พ.ศ. 2552
4 การกู้กลับคืนนิกเกิลโคบอลต์จากแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ที่ใช้งานแล้ว
5 การเคลือบโลหะผสมสังกะสี-แมงกานีสบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)
6 การศึกษาเทคนิคการเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 2)
7 การศึกษาตัวแปรของกระบวนการได้กลับคืนนิกเกิลโคบอลต์ จากแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ที่ใช้งานแล้ว
8 การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเลคทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063
9 โครงการศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
10 การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ปีที่ 2
11 การเตรียมแนวทางการจัดการโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หมดอายุการใช้งาน กรณีศึกษาประเทศไทย
12 การศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 1)
13 การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063
14 การเคลือบโลหะผสมสังกะสี-แมงกานีสบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 1)
15 อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอะนิลีน-คาร์บอนที่สังเคราะห์ โดยวิธีอิเลคโตรโพรลิเมอไรเซชั่น
16 การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศึกษาวัสดุ สำหรับเป็นคู่สารทำงานในระบบเครื่องทำความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์
17 อิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็ง ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริคของอลูมิเนียมเกรด 6063
18 การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก [โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี] ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2550
19 การบริหารแผนงานวิจัย การผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
20 การบริหารจัดการแผนงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงนโยบายและการยอมรับของประชาชนในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล (จากขยะในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และนอกเขตปริมณฑล)
21 อิทธิผลคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอานิลีนคาร์บอนที่สังเคราะห์โดยวิธีอิเลคโตรโพลิเมอไรเซชัน