ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา อินนุรักษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกทางพันธุกรรม โดยการใช้ขนาดของร่างกายเมื่ออแรกเกิดและหย่านมในโคเนื้ออลูกผสม ระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ (และ/หรือพันธุ์กำแพงแสน)
ปี พ.ศ. 2557
2 การคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ
ปี พ.ศ. 2555
3 การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์
4 อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตโครุ่นพันธุ์กำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2552
5 การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
6 การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2551
7 โครงการพัฒนาโคพื้นเมือง เพื่อยกระดับสมรรถภาพการผลิตโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคพันธุ์กำแพงแสน
8 การถ่ายทอดงานวิจัยเรื่อง การผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน
ปี พ.ศ. 2549
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่าหมักเพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2544
10 การถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน