ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา ล่ามช้าง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของการให้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย ต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาล และความกลัวของเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียด ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเด็ก ของผู้ปกครองเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2550
3 ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2526
4 การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล
6 การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
7 ผลของการให้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาลและความกลัวของเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน
8 ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
9 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียด ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเด็ก ของผู้ปกครองเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
10 ศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะภาคเหนือตอนล่าง)
11 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูภาพปอดของเด็กต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล
12 ทัศนคติของข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่มีต่อระบบราชการ
13 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบทวินาม และการแจกแจงแบบปัวซอง