ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา กาเพ็ชร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 5
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
3 สมควร คล้องช้าง 4
4 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
5 วัลลีย์ อมรพล 4
6 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 4
7 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 4
8 นิลุบล ทวีกุล 4
9 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 3
10 มัทนา วานิชย์ 3
11 บุญญาภา ศรีหาตา 3
12 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 3
13 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
14 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
15 วินัย ศรวัต 3
16 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
17 อิสระ พุทธสิมมา 3
18 วาสนา วันดี 3
19 สุภาพร สุขโต 3
20 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
21 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
22 พินิจ กัลยาศิลปิน 2
23 วนิดา โนบรรเทา 2
24 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
25 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
26 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
27 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
28 สมฤทัย ตันเจริญ 2
29 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
30 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
31 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
32 อุบล หินเธาว์ 2
33 สมชาย บุญประดับ 2
34 เจิม จาประโคน 2
35 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
36 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
37 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
38 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
39 สหัสชัย คงทน 2
40 เหรียญทอง พานสายตา 2
41 แววตา พลกุล 2
42 รัชนี โสภา 2
43 วีระพล พลรักดี 2
44 นฤทัย วรสถิตย์ 2
45 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
46 อัมพร ทองปลิว 2
47 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 2
48 อนันต์ ทองภู 2
49 แคทลียา เอกอุ่น 2
50 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
51 สมปอง นิลพันธ์ 2
52 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
53 สุพัตรา ดลโสภณ 2
54 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
55 ปัทมกร พงวาเรศ 2
56 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
57 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
58 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
59 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
60 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
61 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
62 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
63 บุญญภา ศรีหาตา 2
64 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
65 ปิยะรัตน์ จังพล 1
66 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
67 พิกุล ซุนพุ่ม 1
68 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
69 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
70 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
71 ประชา ถ้ำทอง 1
72 เบญจมาศ คำสืบ 1
73 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
74 ประชา ถ้าทอง 1
75 ไพริน ผลตระกูล 1
76 นาฏญา โสภา 1
77 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
78 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
79 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
80 สัญชัย พยุงภร 1
81 อลงกร อมรศิลป์ 1
82 สันนิภา สุรทัตต์ 1
83 - 1
84 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
85 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
86 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
87 ลินดา วิมลเก็จ 1
88 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
89 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
90 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 1
91 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
92 อนุชา เหลาเคน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2548 1
4 1086 2
5 543 8