ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา กาเพ็ชร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 5
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
3 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 4
4 สมควร คล้องช้าง 4
5 นิลุบล ทวีกุล 4
6 วัลลีย์ อมรพล 4
7 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
8 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 4
9 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 3
10 มัทนา วานิชย์ 3
11 บุญญาภา ศรีหาตา 3
12 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 3
13 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
14 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
15 วินัย ศรวัต 3
16 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
17 อิสระ พุทธสิมมา 3
18 วาสนา วันดี 3
19 สุภาพร สุขโต 3
20 สมปอง นิลพันธ์ 2
21 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 2
22 สุพัตรา ดลโสภณ 2
23 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
24 อัมพร ทองปลิว 2
25 สมชาย บุญประดับ 2
26 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
27 อุบล หินเธาว์ 2
28 รัชนี โสภา 2
29 แคทลียา เอกอุ่น 2
30 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
31 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
32 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
33 บุญญภา ศรีหาตา 2
34 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
35 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
36 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
37 นฤทัย วรสถิตย์ 2
38 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
39 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
40 วีระพล พลรักดี 2
41 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
42 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
43 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
44 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
45 แววตา พลกุล 2
46 เจิม จาประโคน 2
47 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
48 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
49 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
50 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
51 ปัทมกร พงวาเรศ 2
52 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
53 อนันต์ ทองภู 2
54 เหรียญทอง พานสายตา 2
55 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
56 วนิดา โนบรรเทา 2
57 สหัสชัย คงทน 2
58 สมฤทัย ตันเจริญ 2
59 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
60 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
61 พินิจ กัลยาศิลปิน 2
62 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
63 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
64 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
65 พิกุล ซุนพุ่ม 1
66 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
67 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
68 อนุชา เหลาเคน 1
69 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
70 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
71 นาฏญา โสภา 1
72 ไพริน ผลตระกูล 1
73 ลินดา วิมลเก็จ 1
74 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
75 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
76 ปิยะรัตน์ จังพล 1
77 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
78 - 1
79 สันนิภา สุรทัตต์ 1
80 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
81 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
82 เบญจมาศ คำสืบ 1
83 ประชา ถ้าทอง 1
84 ประชา ถ้ำทอง 1
85 อลงกร อมรศิลป์ 1
86 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
87 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
88 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 1
89 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
90 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
91 สัญชัย พยุงภร 1
92 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2548 1
4 1086 2
5 543 8