ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา การสุทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 สุชาติ มงคลพันธุ์ 3
3 สุทธิรัตน์ สุวรรณจรัส 1
4 ทรงศักดิ์ คีระสมบูรณ์ 1
5 ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ 1
6 Wiputh Pooljaroen 1
7 Sirintornthep Towprayoon 1
8 มรกต ตันติเจริญ 1
9 Kitipong Promwong 1
10 ดนัยธร วงศ์ไทย 1
11 Morakot Tanticharoen 1
12 อุไรวรรณ ธรรมรัตนพคุณ 1
13 นพวรรณ ปัทมสิริวัฒน์ 1
14 นเรศร์ จันทน์ขาว 1
15 ถาวร สุทธิพงศ์ 1
16 ธวัช ชิตตระการ 1
17 ณรงค์ ชอนตะวัน 1
18 จิตปราณี เกียรติกุล 1
19 เฉลิม ศรีสวรรค์ 1
20 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 1
21 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
22 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
23 พิเนต ศุกรวรรณ 1
24 เพ็ญทิพย์ คุณารักษ์ 1
25 มณฑา เดชกำแหง 1
26 พรรณี เหรียญเก่งสุรการ 1
27 วิชัย หโยดม 1
28 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
29 ประจิต จิรัปปภา 1
30 ประสม สุขสว่าง 1
31 วัลลภ บุญคง 1
32 วิภา รุ่งดิลกโรจน์ 1
33 นเรศ ดำรงชัย 1
34 Nares Damrongchai 1
35 Thaweesak Koanantakool 1
36 วิพุธ พูลเจริญ 1
37 Amnat Chidthaisong 1
38 สุธี จำนงชอบ 1
39 อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์ 1
40 อัจฉรา เศรษฐนันท์ 1
41 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2524 4
3 2523 6
4 2522 1
5 2521 5
6 2520 3
7 2519 1
8 2518 2
9 2517 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
ปี พ.ศ. 2524
2 การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณแทนทาลัมและนีโอเนียม ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์
3 การศึกษาเกี่ยวกับการกำบังรังสีแกมมา
4 การศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยนิวตรอน
5 ศึกษาการนับรอยนิวตรอนเร็วบนแผ่นฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2523
6 การขจัดกากกัมมันตรังสีชนิดที่เป็นของเหลวซึ่งได้จากการสกัดในทางเคมีของแร่โมนาไซท์ และแร่ยูเรเนียม
7 การตรวจพิสูจน์หลักฐานของสีรถยนต์โดยการวิเคราะห์ด้วยนิวตรอน
8 การศึกษาและออกแบบสร้างเครื่องนับรอยรังสีอัลฟาบนฟิล์ม
9 การศึกษาเบื้องต้นถึงปริมาณของสารหนูและแคดเมียม ในปลาทะเลสามัญบางชนิดในน่านน้ำไทยโดยเทคนิค ของนิวตรอนแอคติเวชัน
10 เครื่องวัดความหนาด้วยรังสีเบต้าสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ
11 การศึกษาเบื้องต้นถึงปริมาณของปรอทและซีลีเนียม ในปลาทะเลสามัญบางชนิดในน่านน้ำไทย โดยเทคนิคของนิวตรอนแอคติเวชั่น
ปี พ.ศ. 2522
12 ศึกษาการสำรวจยูเรเนียมโดยวิธีการแทรค-เอทช์
ปี พ.ศ. 2521
13 ศึกษาการวัดระดับของเหลวในภาชนะปิดโดยนิวเคลียร์เทคนิค
14 ศึกษาการวัดสเปคตรัมของรังสีเบตาด้วยพลาสติค ซินติเลชั่นสเปคโตรมิเตอร์
15 ศึกษาการเรืองรังสีเอกซ์โดยกระตุ้นด้วยหลอดรังสีเอกซ์
16 การศึกษาและออกแบบเครื่องมือตรวจความหนาแน่นของสาร โดยวิธีนิวเคลียร์
17 การศึกษาการสะสมสารกัมมันตรังสีของสัตว์และพืชน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2520
18 การวิเคราะห์โปแตสเซียม ยูเรเนียม และ ธอเรียม โดยแกมมาสเปคโตรมิตรี
19 การศึกษาความเหมาะสมของการอาบรังสี ด้วยต้นกำเนิดนิวตรอนพลูโตเนียม-เบอริลเลียม
20 การศึกษาเทคนิคการนับแบบแกมม่า-แกมม่าโคอินซิเดนซ์
ปี พ.ศ. 2519
21 การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุเงินในเงินตราโบราณโดยวิธีเรืองรังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. 2518
22 การเก็บผนึกกากของแข็งที่มีกัมมันตรังสี
23 การวิเคราะห์หาธาตุปริมาณน้อยในหินน้ำมัน โดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น
ปี พ.ศ. 2517
24 การวัดโบรมีนในอากาศด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น