ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริญญา มูลสิน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปัญญา มูลคำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2555 4
3 2554 3
4 2553 6
5 2552 8
6 2551 2
7 2543 1
8 2540 2
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและคุณภาพน้ำ และการสร้างบทเรียนท้องถิ่นในพื้นที่ฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2 ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและคุณภาพน้ำ และการสร้างบทเรียนท้องถิ่นในพื้นที่ฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2555
3 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายและคุณภาพน้ำการสร้างบทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4 ระดับการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและดินบริเวณบ่อฝังกลบขยะกรณีศึกษา บ่อฝังกลบขยะ จังหวัดอำนาจเจริญ
5 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายและคุณภาพน้ำการสร้างบทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
6 ระดับการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและดินบริเวณบ่อฝังกลบขยะกรณีศึกษา บ่อฝังกลบขยะ จังหวัดอำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2554
7 บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและ สาหร่าย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และสาหร่าย และคุณภาพน้ำ การสร้างบทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรนธร จังหวัดอุบลราชธานี
8 บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและ สาหร่าย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และสาหร่าย และคุณภาพน้ำ การสร้างบทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรนธร จังหวัดอุบลราชธานี
9 บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสาหร่าย การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช และสาหร่าย และคุณภาพน้ำการสร้างบทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรนธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2553
10 ศักยภาพของการใช้และผลิต Bacillus sp. และ Saccharomyces sp. ที่คัดเลือกจากระบบทางเดินอาหารปลานิลเป็นโพรไบโอติก
11 ระดับการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในน้ำ น้ำใต้ดินและดินบริเวณบ่อฝังกลบขยะ
12 การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกระท้อน
13 ศักยภาพของการใช้และผลิต Bacillus sp. และ Saccharomyces sp. ที่คัดเลือกจากระบบทางเดินอาหารปลานิลเป็นโพรไบโอติก
14 ระดับการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในน้ำ น้ำใต้ดินและดินบริเวณบ่อฝังกลบขยะ
15 การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกระท้อน
ปี พ.ศ. 2552
16 การศึกษาระดับการปนเปื้อนของสารพิษจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชนในน้ำและตะกอนดินของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล
17 ศักยภาพของการใช้และผลิต Bacillus sp. และ Saccharomyces sp. ที่คัดเลือกจากระบบทางเดินอาหารปลานิลเป็นโพรไบโอติก
18 ศักยภาพของการใช้และผลิต Bacillus sp. และ Saccharomyces sp. ที่คัดเลือกจากระบบทางเดินอาหารปลานิลเป็นโพรไบโอติก
19 การศึกษาระดับการปนเปื้อนของสารพิษจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชนในน้ำและตะกอนดินของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล
20 การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะขามป้อม
21 ความหลากหลายทางชีวภาพและการเพาะเลี้ยงของสาหร่ายที่ผลิตน้ำมันสูงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
22 การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะขามป้อม
23 ความหลากหลายทางชีวภาพและการเพาะเลี้ยงของสาหร่ายที่ผลิตน้ำมันสูงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2551
24 การพัฒนาเทคนิค headspace solid-phase microextraction ควบคู่กับ gas chromatography-tandem mass spectrometry เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารฆ่าแมลงในตะกอนดินจากแม่น้ำโขง
25 การพัฒนาเทคนิค headspace solid-phase microextraction ควบคู่กับ gas chromatography-tandem mass spectrometry เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารฆ่าแมลงในตะกอนดินจากแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2543
26 ปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2540
27 ปริมาตรชีวภาพของแพลงตอนพืชและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
28 ปริมาตรชีวภาพของแพลงตอนพืชและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ / ปริญญา มูลสิน