ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรูญ คำนวณตา 22
2 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 18
3 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 14
4 วิเชียร ยงมานิตชัย 12
5 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 8
6 กาญจนิจ วาจนะวินิจ 8
7 จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร 8
8 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 8
9 ธงชัย คัมภีร์ 7
10 สมบูรณ์ ผู้พัฒน์ 6
11 มาลัย บุญรัตนกรกิจ 6
12 ณัฐศิษฐ์ ไทยตระกุล 6
13 วราวุฒิ ครูส่ง 6
14 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 5
15 ลาวัณย์ ไกรเดช 4
16 พรทิพย์ สุมนพันธุ์ 4
17 สมพงษ์ อรพินท์ 4
18 นางสาวปรียชาติ จันทโชติ 4
19 วิชชุพร ว่องสุวรรณเลิศ 3
20 บุญฤทธิ์ ล้ำสกุล 3
21 สมคิด ธรรมรัตน์ 3
22 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 3
23 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
24 นายพชร สวัสดิรักษ์ 3
25 นางสาวหทัยทิพย์ สามพันพวง 3
26 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 2
27 วันชัย พันธ์ทวี 2
28 สาวิตรี ลิ่มทอง 2
29 ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 2
30 ชูศักดิ์ ภาสวันโน 2
31 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 2
32 สมคิด รื่นภาควุฒิ 2
33 คมสรรพ์ บุณยสิงห์ 2
34 มณี ตันติรุ่งกิจ 2
35 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 2
36 จันทนา จินดา 2
37 บุญเทียม พันธุ์เพ็ง 2
38 กำพล อดุลวิทย์ 2
39 กัญญา สุจริตวงศานนท์ 2
40 อรพิน ภูมิภมร 2
41 อนุวัตร แจ้งชัด 2
42 ศรีเมือง มาลีหวล 2
43 นางสมคิด ธรรมรัตน์ 2
44 วรรณดี สุทธินรากร 1
45 นพดล เจียมสวัสดิ์ 1
46 วีรชัย โทบาง 1
47 เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ 1
48 สิรินันท์ ชมภูแสง 1
49 กาญจนนิจ วาจนะวินิจ 1
50 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
51 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 1
52 อานนท์ ดุษฎีพรรณ์ 1
53 อังคณา พันธ์ศรี 1
54 พิศมัย ศรีชาเยช 1
55 ดาลัด ศิริวัน 1
56 วรางคนาง อินทรเสน 1
57 วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา 1
58 เยาวดี คุปตะพันธ์ 1
59 สุรัตน์ โคมินทร์ 1
60 ปรียา ลีฬหกุล 1
61 เพลินใจ ตังคณะกุล 1
62 วันเพ็ญ มีสมญา 1
63 วรรณา รอดรัตน์ 1
64 มัทนา พฤกษะริตานนท์ 1
65 วัลลีย์ อินทรจักร 1
66 ไม่มีข้อมูล 1
67 สัญญา ติ่งเจริญ 1
68 สุเมธ ห่านเจริญ 1
69 นางสาวนรารัตน์ ลือนิคม 1
70 นางสาวดวงตา อุดมเลิศสกุล 1
71 นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์ 1
72 นางสาวพชร สวัสดิรักษ์ 1
73 นางสาวฉวีวรรณ จินดาธรรม 1
74 นางสาวทานตะวัน โพธิรัชต์ 1
75 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 1
76 สุจินต์ สิมารักษ์ 1
77 สุกัญญา จันทร์ชุม 1
78 นายคม ธรรมรัตน์ 1
79 เกษชฎา มีความสุข 1
80 น.ส.ปรียชาติ จันทโชติ 1
81 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
82 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
83 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 1
84 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
85 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
86 นายไพโรจน์ ภู่ต้อง 1
87 น.ส.เมลดา เฟื่องฟู 1
88 น.ส.กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 1
89 น.ส.นิศากร วรวุฒิยานันท์ 1
90 น.ส.พรวิสาข์ บุญยงค์ 1
91 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 6
3 2552 3
4 2550 4
5 2549 6
6 2548 3
7 2547 4
8 2546 4
9 2545 2
10 2544 1
11 2543 1
12 2542 1
13 2541 1
14 2535 1
15 2533 1
16 2528 2
17 543 73
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการวิจัย รูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน ไส้กรอก และกุนเชียง
3 โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศข้าวเชิงลึก
4 โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
5 โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศไหมเชิงลึก
6 โครงการจัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
7 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาและกบบรรจุกระป๋อง
9 หน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา (สสวพ.)
10 โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอ้อยไร่ไม่จน เพิ่มคุณภาพเพื่อสุขภาพและเพื่อการส่งออก
12 โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิจัยต้นแบบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Vanadium Redox Flow สำหรับการลดภาระกำลังไฟฟ้าสูงสุด ระบบผสมผสานพลังงานขนาดเล็ก รถประจำทางไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิงแบบคาร์โบไฮเดรท
13 โครงการต่อยอดผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
14 โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอ้อยไร่ไม่จนเพิ่มคุณภาพเพื่อสุขภาพและเพื่อการส่งออก
16 หน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา
17 โครงการศึกษาผลงานวิจัยและสิทธิบัตรเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์
18 โครงการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
19 โครงการหน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชนจากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา
20 โครงการหน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา (สสวพ.)
ปี พ.ศ. 2548
21 การผลิตวุ้นสวรรค์ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
22 โครงการการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์
23 โครงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
24 การผลิตวุ้นเส้นระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
25 การพัฒนาขีดความสามารถในการต่อยอดเทคโนโลยี และทำแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ
26 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูปพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
27 การผลิตวุ้นสวรรค์ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
ปี พ.ศ. 2546
28 การต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต น้ำผลไม้และเครื่องดื่มมูลค่าเพิ่มสูงสู่ชุมชน
29 การผลิตวุ้นสวรรค์ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
30 การพัฒนาขีดความสามารถในการต่อยอดเทคโนโลยีและทำแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ
31 โครงการการผลิตวุ้นสวรรค์ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2545
32 ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย
33 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวุ้นสวรรค์รังนกน้ำผลไม้เสริมไฟเบอร์ และเยลลี่วุ้นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2544
34 โครงการวุ้นจากผลิตผลเกษตรและแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตร
ปี พ.ศ. 2543
35 โครงการไฟเบอร์เพื่อสุขภาพจากวุ้นมะพร้าว เพื่อการสร้างงานและการส่งออก
ปี พ.ศ. 2542
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2541
37 ผลของออกซิเจนและสารอาหารในอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการสร้างเซลลูโลส ของแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2535
38 การปรับปรุงพันธุ์ยีสต์และพัฒนากรรมวิธีการผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูงเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2533
39 การคัดเลือกสายพันธุ์คิลเลอร์ยีสต์ที่มีศักยภาพสูง สำหรับการหมักแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
40 การศึกษาและวิเคราะห์สถานะภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรมการหมักแอลกอฮอล์ในประเทศไทย : ความต้องการในงานวิจัยและพัฒนา
41 การศึกษาและวิเคราะห์สถานะภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรมการหมักแอลกอฮอล์ในประเทศไทย : ความต้องการในงานวิจัยและพัฒนา