ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราโมช ศีตะโกเศศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การเลี้ยงแพะนมด้วยพืชอาหารสัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตร : กรณีศึกษาบ้านป่าไม้แดง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
2 รูปแบบที่เหมาะสมในการทำไซเลจจากเศษข้าวโพดหวาน
3 รูปแบบที่เหมาะสมในการทำไซเลจจากเศษข้าวโพดหวาน
4 รูปแบบการเลี้ยงสุกรแบบหมูหลุมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย
5 การศึกษาหารูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องกับหลักการทฤษฎีใหม่ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6 กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านตาดเสริม ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
7 การจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนชุมชนห้วยทรายขาว ในพื้นที่โครงการหลวงแม่ปูนหลวง
8 ปัจจัยที่ส่งผลให้น้ำนมดิบมีคุณภาพต่ำในระดับฟาร์มและชนิดแบคที่เรียในน้ำนม ของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
9 รูปแบบการเลี้ยงหมูหลุมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง กรณีศึกษา : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง
ปี พ.ศ. 2550
10 การลดการปนเปื้นของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตรกร
11 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเกษตรกรรองรับข้อตกลงการค้าเสรี
12 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเกษตรกรรองรับข้อตกลงการค้าเสรี
13 การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตร
ปี พ.ศ. 2540
14 การใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนม
15 การใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในอาหารโคนม
ปี พ.ศ. 2537
16 การใช้ประโยชน์จากใบถั่วมะแฮะเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ II.ผลของการตัดที่อายุต่าง ๆ ต่อปริมาณผลผลิตในปีที่ 2 และการใช้ใบในอาหารลูกโค
ปี พ.ศ. 2535
17 การใช้ประโยชน์จากใบถั่วมะแฮะเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ II ผลอาการติดที่อายุต่าง ๆ ต่อปริมาณผลผลิตและการใช้ใบในอาหารโคนมทดแทน