ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราสาททอง พรหมเกิด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนาพร ทัศคร 8
2 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 8
3 ดาราพร รินทะรักษ์ 8
4 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
5 ธัญชนก จงรักไทย 6
6 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
7 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
8 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
9 มานิตา คงชื่นสิน 5
10 สุรีย์พร บัวอาจ 5
11 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
12 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
13 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
14 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
15 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
16 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
17 แสนชัย คำหล้า 3
18 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
19 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
20 ไตรเดช ขำยทอง 3
21 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
22 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
23 สัญญาณี ศรีคชา 3
24 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
25 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
26 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
27 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
28 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
29 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
30 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
31 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
32 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
33 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
34 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
35 ทรงทัพ แก้วตา 3
36 ศรีสุดา โท้ทอง 3
37 ธีราทัย บุญญะประภา 3
38 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
39 ชมัยพร บัวมาศ 3
40 อิทธิพล บรรณาการ 3
41 สุนัดดา เชาวลิต 3
42 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
43 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
44 ยงยุทธ คงซำน 3
45 อุราพร หนูนารถ 3
46 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
47 จอมใจ ชลาเขต 3
48 อนัญญา เอกพันธุ 3
49 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
50 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
51 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
52 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
53 เยาวภา ตันติวานิช 3
54 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
55 ลัคนา เขตสมุทร 3
56 นิวัติ อาระวิล 3
57 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
58 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
59 ปิยาณี หนูกาฬ 3
60 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
61 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
62 สากล วีริยานันท์ 3
63 รางคนา โชติเศรษฐี 3
64 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
65 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
66 อัจฉรา หวังอาษา 3
67 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
68 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
69 วนาพร วงษ์นิคง 3
70 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
71 ไตรเดช ข่ายทอง 2
72 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
73 รจนา ไวยเจริญ 2
74 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
75 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
76 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
77 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
78 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
79 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
80 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
81 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
82 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
83 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
84 รัตนา นชะพงษ์ 2
85 สาทิพย์ มาลี 2
86 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
87 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
88 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
89 Prasarttong Promkerd 1
90 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
91 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
92 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2541 1
3 543 5