ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราสาททอง พรหมเกิด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดาราพร รินทะรักษ์ 8
2 ทัศนาพร ทัศคร 8
3 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 8
4 ธัญชนก จงรักไทย 6
5 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
6 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
7 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
8 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
9 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
10 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
11 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
12 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
13 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
14 มานิตา คงชื่นสิน 5
15 สุรีย์พร บัวอาจ 5
16 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
17 จอมใจ ชลาเขต 3
18 อนัญญา เอกพันธุ 3
19 สากล วีริยานันท์ 3
20 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
21 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
22 นิวัติ อาระวิล 3
23 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
24 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
25 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
26 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
27 อุราพร หนูนารถ 3
28 ยงยุทธ คงซำน 3
29 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
30 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
31 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
32 เยาวภา ตันติวานิช 3
33 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
34 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
35 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
36 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
37 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
38 วนาพร วงษ์นิคง 3
39 อัจฉรา หวังอาษา 3
40 รางคนา โชติเศรษฐี 3
41 ปิยาณี หนูกาฬ 3
42 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
43 ลัคนา เขตสมุทร 3
44 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
45 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
46 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
47 ไตรเดช ขำยทอง 3
48 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
49 แสนชัย คำหล้า 3
50 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
51 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
52 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
53 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
54 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
55 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
56 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
57 สัญญาณี ศรีคชา 3
58 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
59 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
60 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
61 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
62 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
63 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
64 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
65 ชมัยพร บัวมาศ 3
66 ทรงทัพ แก้วตา 3
67 ธีราทัย บุญญะประภา 3
68 อิทธิพล บรรณาการ 3
69 สุนัดดา เชาวลิต 3
70 ศรีสุดา โท้ทอง 3
71 ไตรเดช ข่ายทอง 2
72 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
73 รจนา ไวยเจริญ 2
74 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
75 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
76 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
77 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
78 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
79 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
80 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
81 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
82 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
83 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
84 รัตนา นชะพงษ์ 2
85 สาทิพย์ มาลี 2
86 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
87 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
88 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
89 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
90 Prasarttong Promkerd 1
91 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
92 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2541 1
3 543 5