ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราสาททอง พรหมเกิด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดาราพร รินทะรักษ์ 8
2 ทัศนาพร ทัศคร 8
3 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 8
4 ธัญชนก จงรักไทย 6
5 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
6 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
7 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
8 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
9 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
10 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
11 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
12 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
13 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
14 มานิตา คงชื่นสิน 5
15 สุรีย์พร บัวอาจ 5
16 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
17 นิวัติ อาระวิล 3
18 สากล วีริยานันท์ 3
19 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
20 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
21 อนัญญา เอกพันธุ 3
22 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
23 ยงยุทธ คงซำน 3
24 วนาพร วงษ์นิคง 3
25 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
26 อุราพร หนูนารถ 3
27 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
28 จอมใจ ชลาเขต 3
29 เยาวภา ตันติวานิช 3
30 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
31 ลัคนา เขตสมุทร 3
32 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
33 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
34 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
35 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
36 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
37 รางคนา โชติเศรษฐี 3
38 อัจฉรา หวังอาษา 3
39 ปิยาณี หนูกาฬ 3
40 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
41 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
42 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
43 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
44 ไตรเดช ขำยทอง 3
45 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
46 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
47 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
48 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
49 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
50 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
51 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
52 สัญญาณี ศรีคชา 3
53 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
54 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
55 แสนชัย คำหล้า 3
56 ธีราทัย บุญญะประภา 3
57 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
58 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
59 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
60 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
61 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
62 ชมัยพร บัวมาศ 3
63 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
64 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
65 สุนัดดา เชาวลิต 3
66 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
67 อิทธิพล บรรณาการ 3
68 ศรีสุดา โท้ทอง 3
69 ทรงทัพ แก้วตา 3
70 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
71 ไตรเดช ข่ายทอง 2
72 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
73 รจนา ไวยเจริญ 2
74 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
75 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
76 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
77 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
78 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
79 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
80 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
81 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
82 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
83 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
84 รัตนา นชะพงษ์ 2
85 สาทิพย์ มาลี 2
86 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
87 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
88 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
89 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
90 Prasarttong Promkerd 1
91 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
92 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2541 1
3 543 5