ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรารมภ์ ซาลิมี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของแรงและระยะเวลาในการกดชิ้นงานที่แตกต่างกันต่อความหนาของเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2551
2 ผลของเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใย ต่อความต้านทานการล้มเหลวในการบูรณะด้วยเดือย และแกนในฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน
ปี พ.ศ. 2550
3 ความแข็งแรงดัดขวางสองแกนของวัสดุเซรามิกชนิดเซอร์โคเนียที่อัตราส่วนคอร์ต่อวีเนียร์ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2548
4 ผลของปัจจัยต่างๆ ต่อการกระจายความเค้นในการเกิดรอยโรคแอ็บแฟรกชันในฟันกรามน้อยบน : การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
5 ความแข็งแรงดัดขวางสองแกนของวัสดุออลเซรามิกสองชนิดที่ภาวะความหนาของโครงสร้างชั้นต่างๆ
ปี พ.ศ. 2547
6 ความแข็งแรงดัดขวางสองแกนของอินซีแรมและไอพีเอสเอมเพรส 2 ที่อัตราส่วนคอร์ต่อวีเนียร์ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2546
7 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนสีจากอุณหภูมิของน้ำ และความแข็งผิวของเรซินคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
8 ผลของการบูรณะด้วยเดือยและแกนด้วยวิธีต่างๆ ต่อการกระจายความเค้นในฟันซึ่งมีผนังคลองรากบาง : วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
9 ผลของการเสริมผนังคลองรากฟันด้วยเรซินและการใช้เดือยชนิดต่างๆ ต่อความต้านทานการแตกในการบูรณะฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟันและมีผนัง คลองรากส่วนต้นบาง
ปี พ.ศ. 2542
10 ความแข็งแรงพันธะในการยึดอินซีแรมกับเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน ด้วยซีเมนต์และการปรับสภาพผิวด้วยวิธีต่างๆ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
11 ผลของความหนาทางด้านลิ้นต่อแรงต้านการแตก ของครอบฟันชนิดกลาสอินฟิลเทรตเซรามิก