ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรารถนา ยศสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เหมาะสมในการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
2 สุขภาวะทางจิตวิญาณของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เกษตรอินทรีย์ : การวิเคราะห์เชิงนโยบายในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
4 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าว จังหวัดพิจิตร
5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน กฎระเบียบของชุมชนและวิธีปฏิบัติที่ดีของเครื่อข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (บ้านห้วยน้ำริน, ชุมชนป่าคาสุขใจ, ชุมชนป่าค่า)
7 โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน กฎระเบียบของชุมชนและวิธีปฏิบัติที่ดีของเครื่อข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (บ้านห้วยน้ำริน, ชุมชนป่าคาสุขใจ, ชุมชนป่าค่า)
8 ความรู้ความเข้าใจของพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
9 การใช้อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบล [อบต.] ในเขตภาคเหนือตอนบน
10 กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
11 การสังเคราะห์องค์ความรู้กฎระเบียบของชุมชน และวิธีปฎิบัติที่ดีของเครือข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดล้อมยนพื้นที่สูง
12 บทบาทและการปรับตัวของกลุ่มเหมืองฝายในการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นต่อการแทรกแซงขององค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น
13 การสังเคราะห์องค์ความรู้กฎระเบียบของชุมชน และวิธีปฎิบัติที่ดีของเครือข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดล้อมยนพื้นที่สูง
14 บทบาทและการปรับตัวของกลุ่มเหมืองฝายในการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นต่อการแทรกแซงขององค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2547
15 การใช้อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2546
16 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
17 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2545
18 ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของชุมชนและครัวเรือนในชนบทภาคเหนือของไทย
19 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน