ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี เลิศสุทธิวงค์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมไบโอพอลิเมอริกนาโนพาร์ติเคิลที่บรรจุกลูโคซามีนสำหรับใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
2 การเตรียมและสมบัติของเส้นใยเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน/ไคโต-ออร์แกโนเคลย์
3 การเตรียมไบโอพอลิเมอริกนาโนพาร์ติเคิลที่บรรจุกลูโคซามีนสำหรับใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาแคปซูลระดับนาโนที่บรรจุน้ำมันขมิ้นชันเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
5 การพัฒนาแคปซูลระดับนาโนที่บรรจุน้ำมันขมิ้นชัน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2549
6 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากกากของเสียในโรงงานกระดาษและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
7 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
8 การใช้ไคโตซานในการผลิตกระดาษคุณภาพสูง