ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 13
2 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 6
3 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
5 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
6 ศรีไฉล ขุนทน 5
7 โสภณ เริงสำราญ 3
8 รัดเกล้า ภูติวรนาถ 3
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
10 ปริญญา พวงนาค 3
11 สุพิณ แสงสุข 2
12 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
13 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
14 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
15 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
16 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
17 Pranee Rattanawaleedirojn 2
18 วารุณี ฟางทวานิช 2
19 วีระ ชูกระชั้น 2
20 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
21 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 2
22 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
23 อรพินท์ พานทอง 2
24 กาวี ศรีกูลกิจ 2
25 Chariya Uiyyasathian 1
26 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
27 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
28 Kasidit Nootong 1
29 Anawatch Mitpratan 1
30 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
31 Waraporn Siriterm 1
32 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
33 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
34 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
35 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
36 Krisana Siraleartmukul 1
37 สิทธิพร แอกทอง 1
38 Supot Hannongbua 1
39 Suchin Arunsawatwong 1
40 สมชัย วัฒนการุณ 1
41 กระมล ทองธรรมชาติ 1
42 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
43 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
44 สุมิตรา พูลทอง 1
45 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
46 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
47 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
48 Yeshey Penjor 1
49 ชอุ่ม มลิลา 1
50 ๋Janes, Gavin W. 1
51 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
52 รุ่งราวี ทองกันยา 1
53 นภสร โกวรรธนะกุล 1
54 กำจัด มงคลกุล 1
55 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
56 Jittima Chatchawansaisin 1
57 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
58 Chonticha Srisawang 1
59 Phanphen Wattanaarsakit 1
60 วินัย งามแสง 1
61 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
62 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
63 Chayaporn Supachartwong 1
64 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 Thanathon Sesuk 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 ศุกันยา ห้วยผัด 1
69 Pantharee Boonsatorn 1
70 สายฝน ควรผดุง 1
71 Sawalee Saenapituk 1
72 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
73 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
74 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
75 Pornpimol Muanjai 1
76 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
77 Acom Sornsute 1
78 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
79 เอกชัย อดุลยธรรม 1
80 กมลชนก ยวดยง 1
81 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
82 Thada Jirajaras 1
83 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
84 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
85 Suwalee Chandrkrachang 1
86 Varunee Padmasankh 1
87 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
88 Walaisiri Muangsiri 1
89 Rajalida Lipikorn 1
90 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
91 ประธาน ดาบเพชร 1
92 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
93 Pranee Lertsutthiwong 1
94 ไววิทย์ พุทธารี 1
95 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
96 Kanokwan Saengkiettiyut 1
97 วาสนา เสียงดัง 1
98 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
99 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
100 Chakkaphan Sutthirat 1
101 เข็มชัย เหมะจันทร 1
102 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
103 อวย เกตุสิงห์ 1
104 ละอองทิพย์ เหมะ 1
105 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
106 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
107 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
108 Somying Tumwasorn 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
110 วิไล ชินธเนศ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
112 อุทัย บุญประเสริฐ 1
113 Boonchai Sangpetngam 1
114 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
115 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
116 Vanida Chantarateptawan 1
117 ศิริชัย ศิริกายะ 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
119 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
120 Chalermpol Leevailoj 1
121 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
122 Srilert Chotpantarat 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
124 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
125 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
126 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
127 ธวัชชัย สันติสุข 1
128 สำเริง แย้มโสภี 1
129 วัลลภ แย้มเหมือน 1
130 สิริพร สิวราวุฒิ 1
131 สมพร พรมดี 1
132 สุวิชา ทองสิมา 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
136 คัคนางค์ มณีศรี 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
138 สรินทร ลิ่มปนาท 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
145 Puttipongse Varavudhi 1
146 Sompol Sanguanrungsirikul 1
147 Kitpramuk Tantayaporn 1
148 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
149 Naiyana Chaiyabutr 1
150 มยุรี ตันติสิระ 1
151 Ampa Luiengpirom 1
152 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
153 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
154 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
155 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
156 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
157 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
158 พรรณี กาญจนพลู 1
159 วิมล เหมะจันทร 1
160 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
161 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
162 สุมา เมืองใย 1
163 บรรจง คณะวรรณ 1
164 Vimolmas Lipipun 1
165 Wilai Anomasiri 1
166 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
167 วัฒนชัย สมิทธากร 1
168 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
169 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
170 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
171 กาญจนา แก้วเทพ 1
172 Jaitip Paiboon 1
173 Panee Boonthavi 1
174 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
175 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
176 Garnpimol C. Ritthidej 1
177 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
178 Sumphan Wongseripipatana 1
179 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
180 Supa Chantharasakul 1
181 Kittisak Likhitwitayawuid 1
182 ประคอง ชอบเสียง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2541 2
8 2540 2
9 2539 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2541
10 การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
11 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
12 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
13 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก