ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 6
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
5 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
6 ศรีไฉล ขุนทน 5
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
8 ปริญญา พวงนาค 3
9 โสภณ เริงสำราญ 3
10 รัดเกล้า ภูติวรนาถ 3
11 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
12 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
13 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
14 สุพิณ แสงสุข 2
15 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
16 อรพินท์ พานทอง 2
17 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
18 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
19 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
20 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 2
21 กาวี ศรีกูลกิจ 2
22 วารุณี ฟางทวานิช 2
23 วีระ ชูกระชั้น 2
24 Pranee Rattanawaleedirojn 2
25 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
26 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
27 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
28 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
29 Boonchai Sangpetngam 1
30 Vanida Chantarateptawan 1
31 Chalermpol Leevailoj 1
32 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
33 Srilert Chotpantarat 1
34 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
35 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
36 Wilai Anomasiri 1
37 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
38 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
39 Jaitip Paiboon 1
40 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
41 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
42 กาญจนา แก้วเทพ 1
43 ศิริชัย ศิริกายะ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 สรินทร ลิ่มปนาท 1
47 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
53 คัคนางค์ มณีศรี 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
56 Somying Tumwasorn 1
57 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
58 อุทัย บุญประเสริฐ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
60 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
62 วิไล ชินธเนศ 1
63 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
64 บรรจง คณะวรรณ 1
65 วิมล เหมะจันทร 1
66 พรรณี กาญจนพลู 1
67 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
68 สุมา เมืองใย 1
69 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
70 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
71 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
72 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
73 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
74 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
75 ชอุ่ม มลิลา 1
76 Yeshey Penjor 1
77 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
78 รุ่งราวี ทองกันยา 1
79 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
80 ประคอง ชอบเสียง 1
81 Chakkaphan Sutthirat 1
82 ๋Janes, Gavin W. 1
83 Kitpramuk Tantayaporn 1
84 ละอองทิพย์ เหมะ 1
85 Sumphan Wongseripipatana 1
86 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
87 Garnpimol C. Ritthidej 1
88 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
89 Kittisak Likhitwitayawuid 1
90 Panee Boonthavi 1
91 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
92 Supa Chantharasakul 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 Vimolmas Lipipun 1
95 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
96 Puttipongse Varavudhi 1
97 Sompol Sanguanrungsirikul 1
98 Naiyana Chaiyabutr 1
99 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
100 ธวัชชัย สันติสุข 1
101 มยุรี ตันติสิระ 1
102 Ampa Luiengpirom 1
103 วัฒนชัย สมิทธากร 1
104 Kanokwan Saengkiettiyut 1
105 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
106 Jittima Chatchawansaisin 1
107 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
108 Chonticha Srisawang 1
109 Phanphen Wattanaarsakit 1
110 วินัย งามแสง 1
111 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
112 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
113 Chayaporn Supachartwong 1
114 สิทธิพร แอกทอง 1
115 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
116 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
117 Chariya Uiyyasathian 1
118 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
119 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
120 Anawatch Mitpratan 1
121 Kasidit Nootong 1
122 Waraporn Siriterm 1
123 กำจัด มงคลกุล 1
124 นภสร โกวรรธนะกุล 1
125 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
126 Thanathon Sesuk 1
127 สุวดี ยาป่าคาย 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 Pantharee Boonsatorn 1
130 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
131 Acom Sornsute 1
132 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
133 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
137 สุมิตรา พูลทอง 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 เอกชัย อดุลยธรรม 1
140 กมลชนก ยวดยง 1
141 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
142 Thada Jirajaras 1
143 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
144 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
145 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
146 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
147 วาสนา เสียงดัง 1
148 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
149 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
150 ไววิทย์ พุทธารี 1
151 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
152 เข็มชัย เหมะจันทร 1
153 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
154 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
155 วัลลภ แย้มเหมือน 1
156 สำเริง แย้มโสภี 1
157 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
158 สุวิชา ทองสิมา 1
159 สมพร พรมดี 1
160 สายฝน ควรผดุง 1
161 Sawalee Saenapituk 1
162 สิริพร สิวราวุฒิ 1
163 Pranee Lertsutthiwong 1
164 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
165 Supot Hannongbua 1
166 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
167 Krisana Siraleartmukul 1
168 Suchin Arunsawatwong 1
169 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
170 สมชัย วัฒนการุณ 1
171 กระมล ทองธรรมชาติ 1
172 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
173 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
174 อวย เกตุสิงห์ 1
175 Walaisiri Muangsiri 1
176 Suwalee Chandrkrachang 1
177 Varunee Padmasankh 1
178 Rajalida Lipikorn 1
179 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
180 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
181 ประธาน ดาบเพชร 1
182 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2541 2
8 2540 2
9 2539 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2541
10 การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
11 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
12 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
13 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก