ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 13
2 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 6
3 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
4 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
5 ศรีไฉล ขุนทน 5
6 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
8 ปริญญา พวงนาค 3
9 โสภณ เริงสำราญ 3
10 รัดเกล้า ภูติวรนาถ 3
11 สุพิณ แสงสุข 2
12 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
13 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
14 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
15 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
16 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
17 Pranee Rattanawaleedirojn 2
18 วารุณี ฟางทวานิช 2
19 วีระ ชูกระชั้น 2
20 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
21 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 2
22 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
23 อรพินท์ พานทอง 2
24 กาวี ศรีกูลกิจ 2
25 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
26 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
27 Jittima Chatchawansaisin 1
28 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
29 วินัย งามแสง 1
30 Chayaporn Supachartwong 1
31 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
32 Phanphen Wattanaarsakit 1
33 Chonticha Srisawang 1
34 Waraporn Siriterm 1
35 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
36 Chariya Uiyyasathian 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
39 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
40 Anawatch Mitpratan 1
41 Kasidit Nootong 1
42 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
43 สิทธิพร แอกทอง 1
44 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
45 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
46 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
47 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
48 พรรณี กาญจนพลู 1
49 วิมล เหมะจันทร 1
50 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
51 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
52 สุมา เมืองใย 1
53 ประคอง ชอบเสียง 1
54 Chakkaphan Sutthirat 1
55 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
56 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
57 สุมิตรา พูลทอง 1
58 Yeshey Penjor 1
59 ชอุ่ม มลิลา 1
60 ๋Janes, Gavin W. 1
61 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
62 รุ่งราวี ทองกันยา 1
63 นภสร โกวรรธนะกุล 1
64 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
69 Acom Sornsute 1
70 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
71 เข็มชัย เหมะจันทร 1
72 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
73 Thanathon Sesuk 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 Thada Jirajaras 1
79 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
80 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
81 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
82 กมลชนก ยวดยง 1
83 ไววิทย์ พุทธารี 1
84 Pranee Lertsutthiwong 1
85 Supot Hannongbua 1
86 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
87 Krisana Siraleartmukul 1
88 Suchin Arunsawatwong 1
89 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
90 สมชัย วัฒนการุณ 1
91 กระมล ทองธรรมชาติ 1
92 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
93 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
94 อวย เกตุสิงห์ 1
95 Suwalee Chandrkrachang 1
96 Varunee Padmasankh 1
97 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
98 Walaisiri Muangsiri 1
99 Rajalida Lipikorn 1
100 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
101 ประธาน ดาบเพชร 1
102 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
103 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
104 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
106 คัคนางค์ มณีศรี 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 สรินทร ลิ่มปนาท 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
113 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
115 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
116 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
117 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
118 Somying Tumwasorn 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
120 วิไล ชินธเนศ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
122 อุทัย บุญประเสริฐ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
125 วาสนา เสียงดัง 1
126 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
127 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
128 Kanokwan Saengkiettiyut 1
129 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
130 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
131 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
132 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
133 สายฝน ควรผดุง 1
134 Sawalee Saenapituk 1
135 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
136 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
137 ธวัชชัย สันติสุข 1
138 สำเริง แย้มโสภี 1
139 วัลลภ แย้มเหมือน 1
140 สิริพร สิวราวุฒิ 1
141 สมพร พรมดี 1
142 สุวิชา ทองสิมา 1
143 Boonchai Sangpetngam 1
144 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
145 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
146 Garnpimol C. Ritthidej 1
147 Vimolmas Lipipun 1
148 Sumphan Wongseripipatana 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 Kittisak Likhitwitayawuid 1
153 บรรจง คณะวรรณ 1
154 มยุรี ตันติสิระ 1
155 Sompol Sanguanrungsirikul 1
156 ละอองทิพย์ เหมะ 1
157 Kitpramuk Tantayaporn 1
158 Puttipongse Varavudhi 1
159 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
160 Ampa Luiengpirom 1
161 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
162 Naiyana Chaiyabutr 1
163 Panee Boonthavi 1
164 วัฒนชัย สมิทธากร 1
165 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
166 Vanida Chantarateptawan 1
167 ศิริชัย ศิริกายะ 1
168 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
169 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
170 Chalermpol Leevailoj 1
171 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
172 Srilert Chotpantarat 1
173 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
174 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
175 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
176 Wilai Anomasiri 1
177 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
178 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
179 Jaitip Paiboon 1
180 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
181 กาญจนา แก้วเทพ 1
182 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2541 2
8 2540 2
9 2539 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2541
10 การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
11 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
12 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
13 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก