ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 13
2 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 6
3 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
4 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
5 ศรีไฉล ขุนทน 5
6 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
7 รัดเกล้า ภูติวรนาถ 3
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
9 ปริญญา พวงนาค 3
10 โสภณ เริงสำราญ 3
11 สุพิณ แสงสุข 2
12 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
13 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
14 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
15 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
16 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
17 Pranee Rattanawaleedirojn 2
18 วารุณี ฟางทวานิช 2
19 วีระ ชูกระชั้น 2
20 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
21 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 2
22 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
23 อรพินท์ พานทอง 2
24 กาวี ศรีกูลกิจ 2
25 Chayaporn Supachartwong 1
26 Jittima Chatchawansaisin 1
27 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
28 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
29 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
30 สิทธิพร แอกทอง 1
31 Phanphen Wattanaarsakit 1
32 Chonticha Srisawang 1
33 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
34 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
35 Chariya Uiyyasathian 1
36 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
37 วินัย งามแสง 1
38 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
39 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
40 Kasidit Nootong 1
41 Waraporn Siriterm 1
42 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
43 Anawatch Mitpratan 1
44 ประคอง ชอบเสียง 1
45 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
46 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
47 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
48 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
49 พรรณี กาญจนพลู 1
50 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
51 สุมา เมืองใย 1
52 วิมล เหมะจันทร 1
53 Chakkaphan Sutthirat 1
54 ๋Janes, Gavin W. 1
55 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
56 สุมิตรา พูลทอง 1
57 นภสร โกวรรธนะกุล 1
58 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
59 Yeshey Penjor 1
60 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
61 รุ่งราวี ทองกันยา 1
62 ชอุ่ม มลิลา 1
63 กำจัด มงคลกุล 1
64 ประธาน ดาบเพชร 1
65 ศุกันยา ห้วยผัด 1
66 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
67 Thanathon Sesuk 1
68 Pantharee Boonsatorn 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 เข็มชัย เหมะจันทร 1
71 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
72 Acom Sornsute 1
73 สุวดี ยาป่าคาย 1
74 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
75 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
76 Pornpimol Muanjai 1
77 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
78 เอกชัย อดุลยธรรม 1
79 Thada Jirajaras 1
80 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
81 กมลชนก ยวดยง 1
82 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
83 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
84 ไววิทย์ พุทธารี 1
85 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
86 Krisana Siraleartmukul 1
87 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
88 Supot Hannongbua 1
89 Suchin Arunsawatwong 1
90 กระมล ทองธรรมชาติ 1
91 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
92 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
93 อวย เกตุสิงห์ 1
94 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
95 Varunee Padmasankh 1
96 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
97 Pranee Lertsutthiwong 1
98 Suwalee Chandrkrachang 1
99 Walaisiri Muangsiri 1
100 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
101 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
102 Rajalida Lipikorn 1
103 สมชัย วัฒนการุณ 1
104 Vimolmas Lipipun 1
105 คัคนางค์ มณีศรี 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
107 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
109 สรินทร ลิ่มปนาท 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
114 วิไล ชินธเนศ 1
115 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
116 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
117 Boonchai Sangpetngam 1
118 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
119 Somying Tumwasorn 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
121 อุทัย บุญประเสริฐ 1
122 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
125 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
126 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
127 สายฝน ควรผดุง 1
128 วาสนา เสียงดัง 1
129 Kanokwan Saengkiettiyut 1
130 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
131 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
132 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
133 Sawalee Saenapituk 1
134 สิริพร สิวราวุฒิ 1
135 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
136 ธวัชชัย สันติสุข 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
138 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
139 สำเริง แย้มโสภี 1
140 สมพร พรมดี 1
141 สุวิชา ทองสิมา 1
142 วัลลภ แย้มเหมือน 1
143 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
144 Chalermpol Leevailoj 1
145 Garnpimol C. Ritthidej 1
146 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
147 บรรจง คณะวรรณ 1
148 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
149 Sumphan Wongseripipatana 1
150 Supa Chantharasakul 1
151 Kittisak Likhitwitayawuid 1
152 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
153 มยุรี ตันติสิระ 1
154 Ampa Luiengpirom 1
155 ละอองทิพย์ เหมะ 1
156 Kitpramuk Tantayaporn 1
157 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
158 Sompol Sanguanrungsirikul 1
159 Puttipongse Varavudhi 1
160 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
161 Naiyana Chaiyabutr 1
162 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
163 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
164 Panee Boonthavi 1
165 Vanida Chantarateptawan 1
166 ศิริชัย ศิริกายะ 1
167 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
168 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
169 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
170 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
171 Srilert Chotpantarat 1
172 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
173 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
174 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
175 Wilai Anomasiri 1
176 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
177 วัฒนชัย สมิทธากร 1
178 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
179 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
180 กาญจนา แก้วเทพ 1
181 Jaitip Paiboon 1
182 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2541 2
8 2540 2
9 2539 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2541
10 การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
11 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
12 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
13 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก