ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประไพศรี สมใจ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลาวัลย์ ชตานนท์ 6
2 พวงเพ็ญ สูยะนันทน์ 4
3 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 4
4 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 3
5 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
6 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
7 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 2
8 ทิพวรรณ กันหาญาติ 2
9 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 2
10 สาทิพย์ มาลี 2
11 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
12 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
13 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
14 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
15 ปราสาททอง พรหมเกิด 2
16 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
17 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
18 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
19 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
20 ไตรเดช ข่ายทอง 2
21 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
22 รัตนา นชะพงษ์ 2
23 วิชาญ วรรธนะไกวัล 2
24 รจนา ไวยเจริญ 2
25 ทัศนาพร ทัศคร 2
26 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
27 ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์ 2
28 จิราภรณ์ วัฒนกุล 2
29 จารุวรรณ สิทธิผล 2
30 สุริยา สาสนรักกิจ 2
31 สุรีย์พร บัวอาจ 2
32 ภูษิตา วรรณิสสร 2
33 Praphaisri Somchai 2
34 สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 2
35 สุวรรณา ศรีสวัสดิ์ 2
36 พรภัทรา ศรีนรคุตร 2
37 พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ 2
38 อาภารัตน์ มหาขันธ์ 2
39 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
40 มานิตา คงชื่นสิน 2
41 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
42 ณัฐพร พันธุมนาวิน 2
43 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 2
44 เสริมศิริ คงแสงดาว 2
45 ดาราพร รินทะรักษ์ 2
46 ธีรภัทร ศรีนรคุตร 2
47 ประเสริฐ อะมริต 2
48 วัลลภา อรุณไพโรจน์ 2
49 Pichade Khumsumpt 1
50 Visha Tunvirachaisaku 1
51 Kringsak Siripongsaroj 1
52 Ampon Eur-aree 1
53 เกรียงศักดิ์ ศิริพงษาโรจน์ 1
54 พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ 1
55 Suparp Artjariyasripong 1
56 อำพล เอื้ออารี 1
57 พิเชษฐ์ ขุมทรัพย์ 1
58 วิชา ตันวีระชัยสกุล 1
59 Poonsool Atthasampunna 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 2
3 2530 1
4 2528 1
5 2519 1
6 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2554
2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือของชุมชนบ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน = Knowledge transferring process of weaving work of Ban DonLuang, Lamphun Province / ประภัสสร แสนไชย
3 การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล = Using strategic route map to develop strategic plans for the Sub-district health promotion hospital / ปรียาพัชร ใสแสง
ปี พ.ศ. 2530
4 การผลิตและการใช้ไฮเทสต์ในอุตสาหกรรมหมัก
ปี พ.ศ. 2528
5 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้โปรตีนเซลล์เดี่ยว รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2519
6 การผลิตถั่วเหลืองหมักเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (สุกร)