ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประไพภัทร คลังทรัพย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูษิตา วรรณิสสร 39
2 ศิริเพ็ญ จริเกษม 30
3 สรียา เรืองพัฒนพงศ์ 26
4 โสภณ สิริศรัทธา 22
5 ธัญชนก เมืองมั่น 18
6 กฤติยา ทิสยากร 18
7 อนวัช สุวรรณกุล 17
8 วิมลศรี พรรธนประเทศ 16
9 อุบล ฤกษ์อ่ำ 15
10 ปพิชญา กองจินดา 15
11 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 15
12 คนึงนิจ บุศราคำ 14
13 สิน ตั้งสถิรภักดี 11
14 ไสว นาคาแก้ว 11
15 เตือนตา เสมาทอง 11
16 ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร 11
17 วิเชียร เขยนอก 7
18 ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 7
19 ปัณณธร ทวีเทพไทกุล 5
20 ฉันทรา พูนศิริ 5
21 วรรณี คูสำราญ 4
22 วิไลพร แช่มช้าง 4
23 จีรายุ ทองดอนเอ 4
24 สิทธิพงศ์ สรเดช 4
25 ปัทมา สุนทรศารทูล 4
26 อุบลวรรณ พงษ์ประยูร 4
27 จำเนียร สัตยาพันธุ์ 4
28 ปราณี นันทศรี 4
29 ศศิธร วสุวัต 4
30 จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์ 4
31 สายพิณ แสงหิรัญ 4
32 เพ็ญใจ เสมาทอง 3
33 บวร ตันติวรชัย 3
34 พงศธร หลิมศิริวงษ์ 3
35 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 3
36 ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ 2
37 วิภาพร พัฒน์เวช 2
38 น้ำทิพย์ เที่ยงตรง 2
39 ศิรินันท์ ทับทิมเทศ 2
40 ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ 1
41 วิวัธน์ ปฐมโยธิน 1
42 ปนิดา บรรจงสินศิริ 1
43 จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ 1
44 จารุวรรณ สิทธิผล 1
45 อรุณลักษณ์ สีมาพันธุ์ 1
46 บดินทร์ ชิตกุล 1
47 ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 1
48 โศรดา วัลภา 1
49 เมทิกา พุ่มพวง 1
50 สายันต์ ตันพานิช 1
51 อินทิรา เพชรทับทิม 1
52 วิมลศรี พัฒนประเทศ 1
53 มนตรี แก้วดวง 1
54 อรรคชัย ตันตราวงศ์ 1
55 เปรมสุดา สมาน 1
56 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 1
57 ลาวัลย์ ชตานนท์ 1
58 ขนิษฐา นิวาศะบุตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 5
3 2554 1
4 2551 1
5 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากกากเมล็ดมะขาม
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์จากพืชตระกูลถั่ว
4 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์จากพืชตระกูลถั่ว
5 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
6 วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดปรับมาตรฐานจากพืชที่มีสารซาโปนินเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2554
7 การวิจัยทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอของสาร DMPBD จากไพล [Zingiber cassumunar Roxb.]