ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประไพภัทร คลังทรัพย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูษิตา วรรณิสสร 39
2 ศิริเพ็ญ จริเกษม 30
3 สรียา เรืองพัฒนพงศ์ 26
4 โสภณ สิริศรัทธา 22
5 ธัญชนก เมืองมั่น 18
6 กฤติยา ทิสยากร 18
7 อนวัช สุวรรณกุล 17
8 วิมลศรี พรรธนประเทศ 16
9 อุบล ฤกษ์อ่ำ 15
10 ปพิชญา กองจินดา 15
11 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 15
12 คนึงนิจ บุศราคำ 14
13 สิน ตั้งสถิรภักดี 11
14 ไสว นาคาแก้ว 11
15 เตือนตา เสมาทอง 11
16 ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร 11
17 วิเชียร เขยนอก 7
18 ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 7
19 ฉันทรา พูนศิริ 5
20 ปัณณธร ทวีเทพไทกุล 5
21 สิทธิพงศ์ สรเดช 4
22 ปราณี นันทศรี 4
23 สายพิณ แสงหิรัญ 4
24 จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์ 4
25 จีรายุ ทองดอนเอ 4
26 ศศิธร วสุวัต 4
27 อุบลวรรณ พงษ์ประยูร 4
28 จำเนียร สัตยาพันธุ์ 4
29 ปัทมา สุนทรศารทูล 4
30 วิไลพร แช่มช้าง 4
31 วรรณี คูสำราญ 4
32 เพ็ญใจ เสมาทอง 3
33 บวร ตันติวรชัย 3
34 พงศธร หลิมศิริวงษ์ 3
35 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 3
36 ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ 2
37 วิภาพร พัฒน์เวช 2
38 น้ำทิพย์ เที่ยงตรง 2
39 ศิรินันท์ ทับทิมเทศ 2
40 จารุวรรณ สิทธิผล 1
41 โศรดา วัลภา 1
42 จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ 1
43 บดินทร์ ชิตกุล 1
44 วิมลศรี พัฒนประเทศ 1
45 เมทิกา พุ่มพวง 1
46 อินทิรา เพชรทับทิม 1
47 ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ 1
48 อรุณลักษณ์ สีมาพันธุ์ 1
49 อรรคชัย ตันตราวงศ์ 1
50 ลาวัลย์ ชตานนท์ 1
51 มนตรี แก้วดวง 1
52 สายันต์ ตันพานิช 1
53 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 1
54 เปรมสุดา สมาน 1
55 ปนิดา บรรจงสินศิริ 1
56 ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 1
57 ขนิษฐา นิวาศะบุตร 1
58 วิวัธน์ ปฐมโยธิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 5
3 2554 1
4 2551 1
5 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากกากเมล็ดมะขาม
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์จากพืชตระกูลถั่ว
4 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์จากพืชตระกูลถั่ว
5 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
6 วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดปรับมาตรฐานจากพืชที่มีสารซาโปนินเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2554
7 การวิจัยทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอของสาร DMPBD จากไพล [Zingiber cassumunar Roxb.]