ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไฮโดรเจนจากของเสียโรงงานไฟเบอร์บอร์ดโดยวิธีการตอบสนองที่พื้นผิว
2 การใช้ประโยชน์เศษผลไม้จากโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องเพื่อผลิตไฮโดรเจน
3 ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักการของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำ ในพื้นที่ปลูกข้าว
4 การใช้ประโยชน์ของเสียจากโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องเพื่อผลิตไฮโตรเจน
ปี พ.ศ. 2553
5 กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์
6 การผลิตและการทำความสะอาดแก๊สไฮโดรเจนจากกระบวนการหมักแบบใช้แสง
7 โครงการ การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกากตะกอนของโรงงงานกระดาษ
8 สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไฮโดรเจนจากของเสียโรงงานไฟเบอร์บอร์ด โดยวิธีการตอบสนองที่พื้นผิว
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะจังหวัดสระบุรี
10 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนชีวภาพจากกากตะกอนน้ำเสียในโรงงานกระดาษรีไซเคิล
ปี พ.ศ. 2551
11 การผลิตกาซไฮโดรเจนจากกากตะกอนของโรงงานกระดาษ
12 การบำบัดสีย้อมในน้ำเสียอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเอนไซม์ลิกนิโนไลติก ที่สกัดจากวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด
ปี พ.ศ. 2550
13 การบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืนโดยการผลิตพลังงานชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
14 กระบวนการลดสีจากโรงงานฟอกย้อมด้วยเอนไซม์ที่สกัดจากวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด
15 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาล เพื่อผลิตเอธานอล
ปี พ.ศ. 2543
16 การดูดซับ และการปลดปล่อยของแคดเมียม ตะกั่ว และสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบพีนิลในดินที่มีการปนเปื้อนจากบริเวณสถานฝังกลบขยะ กรณีศึกษา ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปทุมธานี