ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2552 4
3 2549 1
4 2548 2
5 2543 1
6 2537 1
7 2530 1
8 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาการจัดการ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 การพัฒนาการจัดการ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน (วิจัยเชิงบูรณาการการนำร่องพัฒนากระบวนการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตรให้ภาคเอกชน)
4 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการจัดการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน
6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจสินเชื่อจากแนวโน้มหนี้ค้างชำระ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาสถานภาพการตลาด การแปรรูป และตลาดผลิตภัณฑ์พริก ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
8 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบกองทุนบริหารและพัฒนาบุคลากรสหกรณ์
9 การศึกษาภาพลักษณ์ร้านสหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
ปี พ.ศ. 2543
10 การพัฒนารูปแบบการกำหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
11 สถานการณ์ของประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
12 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมสหกรณ์บางประการ กับพฤติกรรมของสมาชิกสหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่