ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเดิม ฉ่ำใจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวแบบโยนกล้าและแบบหว่านน้ำตมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 ความต้องการต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และหมู่บ้านห้วยน้ำผัก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2553
3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าผลิตแบบยั่งยืน :กรณีศึกษาป่าผลิตดงสีทวน บ้านนาเชือกและบ้านนาห้วยไร่ เมืองท่าปางทอง แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว
4 ความคิดเห็นของสมาชิกต่อโครงการบ่มเพาะเกษตรกรอนาคตในเขตปฏิรูปที่ดินภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2552
5 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตบ้านโดน อำเภอปากงึม นครหลวงเวียงจันทร์ ประทเศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2551
6 ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตอะโวกาโดของเกษตรกร ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
7 ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตพลับของเกษตรกรในเขตรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
8 การถ่ายทอดความรู้หลักสูตร การผลิตมะขามหวาน" และ "ธุรกิจชุมชน" ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์"