ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธ์ การกลาง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
และรู้จักในชื่อของ
- ประสิทธิ์ การกลาง -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 1
3 2550 2
4 2549 1
5 2547 2
6 2526 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
ปี พ.ศ. 2551
2 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ปี พ.ศ. 2550
3 การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีของ สป.มท.
4 ผลการศึกษาการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2549
5 ศึกษาวิจัยเพื่อวัดระดับขวัญกำลังใจของข้าราขการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. 2547
6 การบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่
7 การพัฒนาขีดสมรรถนะของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2526
8 บทบาทของสภาตำบลในการดำเนินงานโครงการสร้างงานในชนบท