ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 5
3 สามารถ เจียสกุล 2
4 สุษม ศุภนิตย์ 2
5 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
6 สาวิกา อุณหนันท์ 2
7 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
8 กิตติ ลิ่มสกุล 2
9 โสตถิธร มัลลิกะมาส 2
10 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
11 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
12 ชิตาพร พิศลยบุตร 1
13 ไชยวัฒน์ บุนนาค 1
14 ณัฐวุฒิ วรรณวาณิช 1
15 บุญศรี เลิศหิรัณย์ไพบูลย์ 1
16 ณัฐพร อิทธิไมยยะ 1
17 อนันต์ จรุงวิทยานนท์ 1
18 จุรีรัตน์ ประยูรฉัตรพันธุ์ 1
19 ปริญญา บุญปทุมพงศ์ 1
20 นฤมล ดีมีชัย 1
21 พงษ์เทพ แซ่ลิ้ว 1
22 ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 1
23 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
24 จริยาพร ด่านศิริ 1
25 ปกป้อง ศรีสนิท 1
26 จุฬชฎางค์ สวัสดิยากร 1
27 ศุภพงษ์ สวภาพมงคล 1
28 สุภาพร ยงสุวรรณกุล 1
29 จรัญ ภักดีธนากุล 1
30 ไพโรจน์ นวานุช 1
31 สุริยน ประภาสะวัต 1
32 สมศรี นิ่มเซียน 1
33 สุรินทร์ จิรวิศิษฏ์ 1
34 กรกันยา กันยะพงศ์ 1
35 ธวิช นิ่มทองคำ 1
36 วงเดือน หมู่พยัคฆ์ 1
37 ศริญญา งามวงษ์วาน 1
38 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 1
39 วันชัย ศรีนวลนัด 1
40 ศศิธร พงศ์พันธุ์ 1
41 สุรพงศ์ อัศวราพานิช 1
42 สหทยา สุนทรเกตุ 1
43 สุจิต ปัญญาพฤกษ์ 1
44 สุทิน โชติสิงห์ 1
45 กิตติ บุศยพลากร 1
46 สุภาวดี สุขมั่น 1
47 ปิยะพันธ์ จัมปาสุต 1
48 พินันพ์ ลักษณ์ศิริ 1
49 อัญชลี อนันต์โท 1
50 ธนพัฒน์ จงเพิ่มวัฒนะผล 1
51 อาภีพรรณ ฉวีรัตน์ 1
52 ธวัชไชย สนธิวนิช 1
53 พศวัต จงอรุณงามแสง 1
54 ไพศาล บัณฑิตยานนท์ 1
55 ยุทธนา สุทธิพงศ์ 1
56 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 1
57 อาทิตย์ สาตรวาหา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 3
2 2542 1
3 2541 1
4 2539 11
5 2538 6
6 2537 2
7 2536 2
8 2535 5
9 2534 1
10 2533 3
11 2532 2
12 2526 1
13 2523 1
14 2521 1
15 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การนำกฎหมายตัวแทนมาใช้บังคับในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กรรมการบริษัทและบุคคลภายนอก
2 ความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด
3 สถานภาพ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้มีอำนาจบริหารและกรรมการผู้ไม่มีอำนาจบริหาร
ปี พ.ศ. 2542
4 ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุน
ปี พ.ศ. 2541
5 การใช้สิทธิโดยสุจริต
ปี พ.ศ. 2539
6 แนวทางการจัดตั้งระบบงานโนตารีปับลิกในประเทศไทย
7 ปัญหาทางกฎหมายของการตั้งครรภ์แทน
8 ปัญหาการบังคับใช้ และวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
9 กฎหมายที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
10 การพัฒนาระบบบัญชีคุ้มครองคู่สัญญา (Escrow Account) เพื่อความเป็นธรรม
11 มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดสิทธิการถือครองที่ดิน
12 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่า ที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์
13 การตีความกฎหมายประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย
14 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของผู้อื่น : ศึกษาข้อจำกัดและอุปสรรคทางกฎหมาย
15 แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายอาคารชุด
16 การแก้ไขปัญหาการฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
17 มาตรการทางกฎหมายในการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองโดยเอกชน
18 มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชน
19 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและส่งเสริมตัวแทนนายหน้าประกันภัย
20 แนวทางการใช้มาตรการกฎหมายประกันภัยและกองทุนทดแทนเพื่อการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากเรือ
21 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับภาระจำยอม
22 การกำหนดค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เนื่องจากการทำละเมิด
ปี พ.ศ. 2537
23 แนวทางของกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจการค้าที่ดิน
24 กฎหมายกับธุรกิจประกันภัยต่อ
ปี พ.ศ. 2536
25 แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายภาษีทรัพย์สิน
26 มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมราคาที่ดินไม่ให้สูงขึ้นผิดปกติ
ปี พ.ศ. 2535
27 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากยานพาหนะทางบก : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร
28 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่ง การเก็บรักษา และการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันเชื้อเพลิง
29 การใช้กฎหมายบังคับถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีในกิจการไซโลและห้อง เย็นเปรียบเทียบกับคลังสินค้า
30 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับนายหน้าประกันภัย
31 รูปแบบขององค์กรและกระบวนการในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ปี พ.ศ. 2534
32 สถานะและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
33 วิวัฒนาการกฎหมายมหาวิทยาลัย
34 สถานะทางกฎหมายของกิจการร่วมค้า
35 ความรับผิดในผลแห่งการละเมิดโดยจงใจของลูกจ้าง และตัวแทน
ปี พ.ศ. 2532
36 การใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
37 ตัวแทนเชิด
ปี พ.ศ. 2526
38 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
ปี พ.ศ. 2523
39 ผู้เสียหายในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2521
40 การควบคุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย