ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 5
2 Prasit Leerapan 5
3 ลักขณา เติมศิริกุลชัย 4
4 สุดคนึง บุญก่อสกุล 3
5 สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ 2
6 ภรณี วัฒนสมบูรณ์ 2
7 Penprapa Siviroj 2
8 S. Atibodhi 2
9 คณะทำงานสหสาขาวิชาการ (Multi-disciplinary Taskforce) 2
10 ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 2
11 สุพัตรา อติโพธิ 2
12 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2
13 นงลักษณ์ ธัญญะวานิช 2
14 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
15 วันชัย เทพวรรณ์ 2
16 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 2
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
18 สุนีย์ ดุษฏีวิจัย 2
19 พรทิพย์ สุประดิษฐ์ 2
20 P. Leerapan 1
21 อภิชาติ เชื้อสีดา 1
22 บุษบา สงวนประสิทธิ์ 1
23 กรภัทร ขันไชย 1
24 S. Smitasiri 1
25 Suttilak Smitasiri 1
26 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 1
27 ทิพย์วรรณ ธรรมผุสนา 1
28 อุ่นตา นพคุณ 1
29 อุทุมพร ทองอุไทย 1
30 Lukana Termsirikulchai 1
31 ทวีวรรณ ลีระพันธ์ 1
32 Rujinaj Atthasit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2546 1
6 2545 1
7 2542 1
8 2541 1
9 2527 1
10 2521 1
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินผลแผนงานการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาติดสารเสพติด
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสับปะรดกระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4 เครือข่ายทางสังคมกับกระบวนการพัฒนาชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2551
5 นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ : สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการของชมรมสร้างสุขภาพ
6 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือและการตอบสนองต่อนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบของกองทัพเรือในโรงเรียนจ่าทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2546
7 รูปแบบและการบริหารจัดการสถาบันวิจัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมงานวิจัยสุขภาพของคนไทย
ปี พ.ศ. 2545
8 การประเมินโครงการเครือข่ายการจัดบริการทางสังคม สำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
ปี พ.ศ. 2542
9 สถานการณ์ชมรมผู้สูงอายุและแนวโน้มการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2541
10 การส่งเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐ : กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1
ปี พ.ศ. 2527
11 การประเมินความรู้และความเข้าใจในเรื่องหลักการฝึกอบรม หลักการและวิธีดำเนินงานในโครงการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานของครูฝึกระดับจังหวัด-อำเภอ และครูฝึกระดับตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2521
12 การสร้างแบบวัดวัฒนธรรมอัตนัยสำหรับนักศึกษาไทย