ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ ภวสันต์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนีย์ ยงชัยตระกูล 14
2 นีรชา สารชวนะกิจ 13
3 ทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ 11
4 นีรชา เรืองพานิช 4
5 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 4
6 ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ 3
7 รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ 3
8 พิชญ์ ศุภผล 3
9 อาทินันฎ์ พิมพ์ขาวขำ 3
10 Prasit Pavasant 3
11 จีรศักดิ์ นพคุณ 3
12 ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ 3
13 สุภาพร สุทธมนัสวงษ์ 3
14 วิทย์ สุนทรนันท์ 2
15 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 2
16 วรณิสร์ เพชรศุภมิตร 2
17 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
18 พรทิพย์ วงศ์ชุโชโต 2
19 Sorawit Powtongsook 2
20 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
21 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 2
22 สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล 1
23 บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
26 นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
28 วรรณธิดา ศรีอาจ 1
29 มาซากิ, โนดา 1
30 อินาซาวา, โจจิ 1
31 มโนวดี สารพานิช 1
32 อนรรฆพันธุ์ คำตัน 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
34 สุภารัตน์ อุดมเลิศปรีชา 1
35 ทัศนีย์ (ยงชัยตระกูล) ดรงค์สุวรรณ 1
36 Neeracha Ruangpanit 1
37 Tussanee Yongchaitrakul (Darongsuwan) 1
38 ลาวัลย์ บุญประคอง 1
39 Sirivimol Srisawasdi 1
40 พรพรรณ ตั้งศรีพงศ์ 1
41 Lawan Boonprakong 1
42 Kerati Issarapayup 1
43 อิทธิพล แจ้งชัด 1
44 โกเมน กุจะพันธ์ 1
45 กษิดิษ หนูทอง 1
46 Kasidit Nootong 1
47 กีรติ อิสระพายัพ 1
48 ณรงค์ ลุมพิกานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 3
5 2551 2
6 2550 5
7 2549 1
8 2548 5
9 2546 3
10 2545 3
11 2543 2
12 2542 2
13 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงผิวรัตนโลหะที่มีไทเทเนียมเป็นส่วนประกอบหลัก โดยกระบวนการทางกล เพื่อประยุกต์ใช้ในงานทันตกรรมรากฟันเทียม
2 ผลของทิวเมอร์เนคโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ และการแปรสภาพเป็นเซลล์สร้างเนื้อเยื่อแข็งของเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันน้ำนมและฟันแท้มนุษย์
ปี พ.ศ. 2554
3 Economical review of Haematococcus pluvialis culture in flat-panel airlift photobioreactors
4 Effects of Organic Carbon Addition in Controlling Inorganic Nitrogen Concentrations in a Biofloc System
5 กลไกส่งถ่ายสัญญาณจากแรงกดเชิงกลต่อการแสดงออกของออสติโอพอนทินและรีเซบเตอร์ แอคทิเวเตอร์ ออฟเอ็นเอฟแคบปาบี ไลแกน ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของลักษณะที่แตกต่างกันของสภาพผลึกไทเทเนียมออกไซด์ที่ขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางด้วยวิธีโซล-เจลต่อปริมาณการสร้างไฟบริน : การศึกษาเปรียบเทียบในห้องปฏิบัติการ
7 การขึ้นรูปและคุณสมบัติของโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีรูพรุนจากพอลิคาโปรแลกโตนเคลือบด้วยเจลาติน/ไฮยาลูโรแนน/คอนโดรอิตินซัลเฟต
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของไทเทเนียมไดออกไซด์ฟิล์มที่เตรียมได้จากวิธีโซลเจลต่อการยึดติดและการแปรสภาพของเซลล์สร้างกระดูก
9 ผลของซีบีแอล-บี ต่อการแสดงออกของรันเอกซ์ทูและความสามารถในการกระตุ้นออสทิโอแคลซินโปรโมเตอร์ในเซลล์ไลน์ของเซลล์สร้างกระดูก
10 ผลของไทเทเนียมไดออกไซด์ฟิล์มที่เตรียมได้จากวิธีโชลเจล ต่อการยึดติดและการแปรสภาพของเซลล์สร้างกระดูก
ปี พ.ศ. 2551
11 อิทธิพลของ TGF-Beta และ SPARC ในกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์
12 อิทธิพลของเมทริกซ์นอกเซลล์ ไฟโบรเนกตินต่อการเจริญเติบโตของเซลไลน์ที่เตรียมจากมะเร็งสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา
ปี พ.ศ. 2550
13 การตอบสนองของเซลล์โพรงฟันต่ออินเตอร์ลิวคิน-6 : รายงานวิจัย
14 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
15 โครงการ อิทธิพลของเดกซาเมธาโซนในกระบวนซ่อมแซมของเนื้อเยื่อโพรงฟันในห้องปฏิบัติการ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
16 อิทธิพลของเดกซาเมธาโซนในกระบวนซ่อมแซมของเนื้อเยื่อโพรงฟันในห้องปฏิบัติการ
17 อิทธิพลของ TGF-beta และ SPARC ในกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2549
18 อิทธิพลของ TNF-Alfla ต่อการสร้าง MMP-13, RANKL และ M-CSF ในเซลล์เพาะเลี้ยงเอ็นยึดปริทันต์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
19 ผลของการทำไร้เชื้อ 2 วิธีต่อความหยาบของผิวและการยึดเกาะของเซลล์ SaOS-2 บน Ti-6Ai-4V
20 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
21 การพัฒนาวัสดุปิดรอยทะลุโพรงประสาทฟันจากเมทริกซ์เนื้อฟันวัว
22 การศึกษารูปร่างและพฤติกรรมของเซลล์กระดูกบนพื้นผิวของไทเทเนียมแบบต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
23 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
24 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย
25 การเหนี่ยวนำดิฟเฟอเรนชิเอชั่นของเซลล์จากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์โดยเดกซาเมธาโซน : รายงานผลการวิจัย
26 ความสัมพันธ์ระหว่างสารหลั่งจากแบคทีเรียในรอยโรคปริทันต์กับการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ MMP-2
ปี พ.ศ. 2545
27 อิทธิพลของเอสโตรเจนต่อการเปลี่ยนแปลงระดับการหลั่ง MMP-1 และ MMP-2 และการแสดงออกของยีน IL-6 และ NOS ของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ในสภาวะที่มี IL-1 หรือ LPS : รายงานผลการวิจัย
28 อิทธิพลของเอสโตรเจนต่อการเปลี่ยนแปลงระดับการหลั่ง MMP-1 และ MMP-2 และการแสดงออกของยีน IL-6 และ NOS ของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ในสภาวะที่มี IL-1 หรือ LPS
29 ความสัมพันธ์ระหว่างสารหลั่งจากแบคทีเรียในรอยโรคปริทันต์ กับการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ MMP-2
ปี พ.ศ. 2543
30 การเปรียบเทียบการเหนี่ยวนำดิฟเฟอเรนซิเอชัน และการสร้างเนื้อเยื่ออนินทรีย์ ในเซลล์เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ โดยเมทริกซ์ของกระดูก (DFDB) และ ผงกระดูก (FDB) : รายงานผลการวิจัย
31 บทบาทของ TGF-beta1 ในกระบวนการดิฟเฟอเรนชิเอชันของเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
32 ผลของ 1, 25 (OH)2D3 และเดกซาเมทาโซน ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัย
33 การตอบสนองของเซลล์เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ต่อเกล็ดไฮดรอกซีอาปาไทต์ : รายงานผลการวิจัย