ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์ 26
2 ภมรี บิลมาศ 25
3 ธาดา จูฑะโยธิน 24
4 ชาติชาย แจ้งเสน 22
5 Prasit Palittapongarnpim 16
6 สุมาลี คอนโด 14
7 ฉัตรชัย เหมือนประสาท 11
8 รดีกร อัครวงศาพัฒน์ 11
9 โสรยา จาตุรงคกุล 11
10 Nat Smittipat 5
11 Pamaree Billamas 3
12 สมศักดิ์ เหรียญทอง 3
13 Sumalee Kondo 3
14 Angkana Chaiprasert 2
15 อังคณา ฉายประเสริฐ 2
16 อรุณี ทองอ่อน 2
17 เทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน์ 2
18 Naraporn Prayoonwiwat 2
19 Arunee Thong-On 2
20 นาราพร ประยูรวิวัฒน์ 2
21 เกียรติชัย ฟักศรี 2
22 Kiatichai Faksri 2
23 Therdsak Prammananan 2
24 สุชาติ ปันจัยสีห์ 2
25 อังคนา ฉายประเสริฐ 2
26 ยุทธิชัย เกษตรเจริญ 2
27 Tada Juthayothin 2
28 อภิสรา ลัทธิสูงเนิน 2
29 Suchat Udomsopagit 2
30 Saradee Warit 2
31 กมลชนก รักเสรี 2
32 Kamolchanok Rukseree 2
33 Opart Karnkawinpong 1
34 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
35 โอภาส กาญจน์กวินวงศ์ 1
36 Prateep Thanakijcharoen 1
37 มณี ผลิตผลการพิมพ์ 1
38 Supaporn Likitvivatanavong 1
39 Wandee Yindeeyoungyeon 1
40 วันดี ยินดียั่งยืน 1
41 Hideki Yanai 1
42 Suwanna Trakoolsomboon 1
43 สุวรรณา ตระกูลสมบูรณ์ 1
44 Manee Palittapongarnpim 1
45 Chumpol Ngamphiw 1
46 จุฑาภรณ์ ยอแสงสุขกมล 1
47 นาภัทร ปาลกะ 1
48 F. Drobniewski 1
49 Chinae Thammarongtham 1
50 Jutaporn Yorsangsukkamol 1
51 Tanapat Palaga 1
52 ศิษเฎศ ทองสิมา 1
53 ชุมพล งามผิว 1
54 The HUGO Pan-Asian SNP Consortium 1
55 ศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย 1
56 Norio Yamada 1
57 Nares Damrongchai 1
58 นเรศ ดำรงชัย 1
59 นัฐ สมิตพัฒน์ 1
60 P Tantivitayakul 1
61 S. Panapruksachat 1
62 จีรยุทธ ไชยจารุวณิช 1
63 สุชาติ อุดมโสภากิจ 1
64 Prasit Palittaponkarnpim 1
65 V. Nikolayevskyy 1
66 T. Brown 1
67 ธนิดา เหรียญทอง 1
68 Apisara Lutthisungnoen 1
69 สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 1
70 Jeerayut Chaijaruwanich 1
71 Poonpilas Hongmanee 1
72 Benjamas Buabut 1
73 Boontiwa Somsri 1
74 พูนพิลาส หงษ์มณี 1
75 Apisara Lutthisungoen 1
76 สุชาต อุดมโสภกิจ 1
77 Jamlong Khamphachua 1
78 Sukon Prasitwattanaseree 1
79 จำลอง คำผาเชื้อ 1
80 Lubomira I. Stateva 1
81 ชิเน ธำมรงค์ธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 4
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2545 1
10 2543 1
11 2542 1
12 2540 2
13 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิจัยเชิงบูรณาการของอหิวาตกโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย
2 การติดตามการระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศไทยโดยเครื่องหมายพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2554
3 Apoptosis, production of MMP9, VEGF, TNF-α and intracellular growth of M. tuberculosis for different genotypes and different pks15/1 genes
4 Genetic diversity of the Mycobacterium tuberculosis Beijing family based on IS6110, SNP, LSP and VNTR profiles from Thailand
ปี พ.ศ. 2553
5 Variable number of tandem repeat sequences act as regulatory elements in Mycobacterium tuberculosis
6 Pulsed field gel electrophoresis analysis of vibrio cholerae isolates in southern Thailand
ปี พ.ศ. 2552
7 Characterization of alpha-isopropylmalate synthases containing different copy numbers of tandem repeats in Mycobacterium tuberculosis
8 Mapping Human Genetic Diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2551
9 Characterization of vibrio cholerae O1 isolated during 2001-2004 by Variable Number of Tandem Repeat (VNTR) typing
10 Cloning and heterologous expression of Cryptococcus neoformans CnSRB1 cDNA in Saccharomyces cerevisiae
11 Characterization of Vibrio cholerae O1 Isolated During 2001-2004 by Variable Number of Tandem Repeat (VNTR) Typing
12 One-step purification and characterization of a fully active histidine-tagged II fructose-1,6-bisphosphate aldolase from Mycobacterium tuberculosis
ปี พ.ศ. 2550
13 In vitro activity of cloxyquin (5-chloroquinolin-8-ol) against Mycobacterium tuberculosis
14 Evolution of some variable-number tandem repeat loci among a group of Beijing strains of Mycobacterium tuberculosis
ปี พ.ศ. 2549
15 Application of Factor Analysis on Mycobacterium tuberculosis Transcriptional Responses for Drug Clustering, Drug Target and Pathway Detections
ปี พ.ศ. 2548
16 Polymorphism of variable-number tandem repeats at multiple loci in Mycobacterium tuberculosis
ปี พ.ศ. 2545
17 บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาลำดับเบสของยีนส์ Q-isopropylmalate Synthase ของเชื้อวัณโรค
ปี พ.ศ. 2543
18 จีโนม : เรื่องที่ทุกคนควรรู้
ปี พ.ศ. 2542
19 การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและโรคติดเชื้อ non-tuberculous Mycobacterium
ปี พ.ศ. 2540
20 การแยก species ของเชื้อ Mycobacterium โดยวิธี Polymerase Chain Reaction
21 การแยก species ของเชื้อ Mycobacterium โดยวิธี Polymerase Chain Reaction : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์