ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 3
2 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 3
3 วิทยากร อัศดรวิเศษ 3
4 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 3
5 สมชาย จิตะพันธ์กุล 3
6 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
7 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
8 วาทิต เบญจพลกุล 3
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
10 ทับทิม อ่างแก้ว 3
11 อิสริยา ไทยเนียม 2
12 นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล 2
13 กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร 2
14 ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ 2
15 ณัฐ กาญจนศิริ 2
16 พสุ แก้วปลั่ง 2
17 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
18 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
19 พงษ์ศักดิ์ สุสัมพันธ์ไพบูลย์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 ใหญ่ ภาวนานนท์ 1
22 ประมุขพงศ์ อัศวทวีโชค 1
23 พิมพิกา เจตนะจิตร 1
24 สนามชัย มาสุธน 1
25 ธีรพงษ์ สิทธิกุลธร 1
26 ศิวาพร พรหมเพ็ญ 1
27 ทัศนัย พลอยสุวรรณ 1
28 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
29 แนบบุญ หุนเจริญ 1
30 วันเฉลิม โปรา 1
31 เอกชัย ลีลารัศมี 1
32 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
33 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
34 ชูพงษ์ ชลพนารักษ์ 1
35 ปิยะพงษ์ แดงขำ 1
36 ปิยะนุช สุจินตนารัตน์ 1
37 ศราวุธ ไชยชนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 3
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 1
10 2539 1
11 2538 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ทันตกรรมทางไกล: แนวคิดและการออกแบบเบื้องต้น
2 ทันตกรรมทางไกล: แนวคิดและการออกแบบเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2557
3 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดระยะยาวของประเทศไทยโดยการใช้ฟังก์ชันเคอร์เนล
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของอัลกอริทึมการหาทิศทางการมาถึงของสัญญาณสำหรับช่องสัญญาณอัลตร้าไวน์แบนด์แบบมีเส้นสายตา
5 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของอัลกอริทึม การหาทิศทางการมาถึงของสัญญาณสำหรับช่องสัญญาณอัลตร้าไวน์แบนด์แบบมีเส้นสายตา
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
7 การประมาณแบนด์วิดท์แบบปรับตัวได้ของทีซีพีเพื่อควบคุมความคับคั่งในอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2549
8 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
9 การจดจำและจำแนกชนิดของแผ่นวงจรพิมพ์จากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
10 การวิเคราะห์กล่องปิดกั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่องเปิดสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
11 การปรับปรุงศักยภาพการกำหนดช่องสัญญาณ โดยการจัดลำดับคิวสำหรับกระบวนการแฮนด์โอเวอร์ของระบบสื่อสารดาวเทียมวงโคจรต่ำ
12 อัลกอริทึมการจัดเส้นทางแบบรีเลย์สำหรับดาต้าแกรมทราฟฟิกในโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ
13 การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบของโพรโตคอล TCP รุ่นต่างๆ สำหรับโครงข่าย IP ของดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2547
14 เครื่องรับแบบวนซ้ำใช้แบบจำลองถดถอยอัตโนมัติสำหรับประมาณช่องสัญญาณชนิดเรย์สีเฟดดิงแบบเรียบ
15 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2546
16 การวิเคราะห์วิธีควบคุมความคับคั่งสำหรับโครงข่าย TCP/IP ผ่านดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2539
17 การออกแบบอุปกรณ์สื่อสารปลายทางในระบบ ISDN มาตรฐานแบบแถบความถี่แคบสำหรับการขอใช้บริการส่งสัญญาณเสียง
ปี พ.ศ. 2538
18 การออกแบบและสร้างเครื่องรับโทรศัพท์ไอเอสดีเอ็น
19 การทำนายการลดทอนสัญญาณดาวเทียม 12 GHz เนื่องจากฝนที่มุมเงยต่ำของสถานีภาคพื้นดินในประเทศไทย