ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ ชุติชูเดช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 52
2 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 18
3 ถวิล ชนะบุญ 7
4 สุทธิรา ขุมกระโทก 2
5 ศรัณยู คำเมือง 2
6 บังอร กองอิ้ม 2
7 ศิริวรรณ วงษ์สมบัติ 2
8 รักฤดี สารธิมา 2
9 สงครามชัย ลีทองดี 1
10 เมธิน ผดุงกิจ 1
11 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
12 วรากร สีโย 1
13 ชาติไทย แก้วทอง 1
14 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
15 นงนิตย์ มรกต 1
16 อนุชิตา มุ่งงาม 1
17 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
18 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
19 จันทิมา พลพินิจ 1
20 ปิยมาศ นานอก 1
21 วรรณา กาญจนมยูร 1
22 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
23 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
24 ชวลิต บุญปก 1
25 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
26 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
27 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
28 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
29 ดรุณี บุญชารี 1
30 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
31 สมชาย แก้ววังชัย 1
32 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
33 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
34 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
35 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
36 ทองใบ บุษกร 1
37 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
38 สุกัญญา ลีทองดี 1
39 ศุภชัย สมัปปิโต 1
40 วัลยา สุทธิขำ 1
41 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
42 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
43 สุนันท์ สายกระสุน 1
44 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
45 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
46 คมกริช วงศ์ภาคำ 1
47 อาจารย์นักวิจัย 1
48 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1
49 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
50 ปรีชา ประเทพา 1
51 รพีพร ช่ำชอง 1
52 ธวัชชัย ชมศิริ 1
53 นเรศ มีโส 1
54 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
55 สุริทอง ศรีสะอาด 1
56 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
57 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
58 นริศ สินศิริ 1
59 วราวุธ สุธีธร 1
60 เรือน สมณะ 1
61 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
62 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
63 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
64 บรรจบ วันโน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 4
4 2554 6
5 2553 4
6 2552 7
7 2551 6
8 2550 8
9 2549 5
10 2547 2
11 2540 1
12 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพดอกมะลิด้วยไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2557
2 การชะลอการสูญเสียคุณภาพมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อเพิ่มมูลค่าภายหลังการเก็บเกี่ยว
3 -
ปี พ.ศ. 2555
4 Influence of calcium solutions to physiological changes of 'Chiang Mai Pink' Patumma cut flower
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 Effect of 1-MCP on Vase Life and Other Postharvest Qualities of Patumma (Curcuma alismatifolia) cv. Chiang Mai Pink
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
ปี พ.ศ. 2553
14 ผลของ 1-MCP ต่อการควบคุมการทำงานของเอนไซม์ Polyphenoloxidase (PPO) เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยา browning ในดอกปทุมมา
15 Effect of 1-MCP fumigation on vase life and other postharvest qualities of siam tulip (Curcuma aeruqinosa Roxb.) cv. Laddawan
16 Influence of calcium solutions to physiological changes of 'Chiang Mai Pink' Patumma cut flower
17 -
ปี พ.ศ. 2552
18 การศึกษาผลของ 1-MCP ต่อการทำงานของเอนไซม์ polyphenoloxidase (PPO) ในดอกกระเจียว
19 Influence of 1-MCP fumigation on flowering weight loss, water uptake, longevity, anthocyanin content and colour of patumma (curcuma alismatifolia) cv. Chiang Mai Pink
20 Influence of developmental stage on activities of polyphenol oxidase, internal characteristics and colour of lettuce cv. Grand Rapids
21 Studies of Gypsum Application to Enzymatic Browning Activity in Lettuce
22 -
23 -
24 -
ปี พ.ศ. 2551
25 ผลของ 1-MCP ต่อการลดกิจกรรมของเอนไซม์ polyphenoloxidase(PPO)ในดอกปทุมมา
26 Effect of 1-MCP fumigation on vase life and other postharvest qualities of siam tulip (Curcuma aeruqinosa Roxb.) cv. Laddawan
27 Effects of different calcium applications for controlling browning appearance in lettuce
28 An analysis on quality, colour, tissue texture, total soluble solid content, titratable acidity and ph of santol fruits (Sandoricum koetjape Burm. F.) Merr. Pui Fai cultivar, grown in Northern Thailand
29 การวิเคราะห์คุณภาพ สี เนื้อสัมผัส ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ปริมาณกรดที่ไทเทรต และ pH ของผลกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย
30 ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อเยื่อในผลกระท้อน
ปี พ.ศ. 2550
31 Control of skin colour and polyphenol oxidase activity in santol fruit by dipping in organic acid solution
32 Efficacy of boron spraying on growth and some external qualities of lettuce
33 Effect of gypsum application on enzymatic browning activity in lettuce
34 An Investigation on the Germination of Seeds of Kwao Kreu Kao (Pueraria candollei Grah. Ex Benth) as Affected by Both Water Soakings and Hot Air Oven Treatments
35 ศึกษาการงอกของเมล็ดกวาวเครือขาว (Pueraria candollei Grah. Ex Benth) จากการแช่น้ำและการอบโดยใช้ตู้อบลมร้อน
36 -
37 ผลของปุ๋ยพืชสดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพฝักกระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus L.) พันธุ์ห้าเหลี่ยม
38 -
ปี พ.ศ. 2549
39 An analysis on quality, colour, tissue texture, total soluble solid content, titratable acidity and ph of santol fruits (Sandoricum koetjape Burm. F.) Merr. Pui Fai cultivar, grown in Northern Thailand
40 Bagasse as a Possible Substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) Kummer Cultivation fot the Local Mushroom Farms in the Northeast of Thailand
41 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
42 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการพัฒนาของผล คุณภาพ และผลผลิตมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
43 ผลของจิบเบอเรลลิน (GA3) ต่อผลผลิตและคุณภาพมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) พันธุ์ศรีษะเกษ 007 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
44 Effect of chemical paclobutrazol on fruit development, quality and fruit yield of Kaew mango (Mangifera indica L.) in Northeast Thailand
45 Effect of Gibberellin (GA3) on fruit yield and quality of Kaew mango (Mangifera indica L.) cv. Srisaket 007 in Northeast Thailand
ปี พ.ศ. 2540
46 การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวผลมะละกอและวิธีการยืดอายุเก็บรักษาผลมะละกอ