ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสงค์ วงศ์ชนะภัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย บุญประดับ 4
2 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
3 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
4 สมฤทัย ตันเจริญ 3
5 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
6 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
7 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
8 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
9 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
10 นิลุบล ทวีกุล 3
11 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
12 วสันต์ วรรณจักร์ 3
13 วุฒิพล จันสระคู 3
14 วิทูร อมรพล 3
15 อนันต์ ทองภู 3
16 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
17 วัลลีย์ อมรพล 3
18 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
19 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
20 ละเอียด ปั้นสุข 3
21 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
22 อารีรัตน์ พระเพชร 3
23 ปรีชา แสงโสดา 3
24 อานนท์ มลิพันธ์ 3
25 จันทนา ใจจิตร 3
26 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
27 วินัย ศรวัต 3
28 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
29 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
30 นพดล แดงพวง 3
31 จิตอาภา ชมเชย 3
32 สุภชัย วรรณมณี 3
33 พิชิต สพโชค 3
34 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
35 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
36 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
37 สุจิตร ใจจิตร 3
38 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
39 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
40 สุภำพร สุขโต 2
41 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
42 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
43 มำลัย กล่อมแก้ว 2
44 เมธำพร พุฒขำว 2
45 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
46 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
47 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
48 อภิชำต เมืองซอง 2
49 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
50 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
51 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
52 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
53 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
54 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
55 วนิดำ โนบรรเทำ 2
56 สมชำย บุญประดับ 2
57 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
58 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
59 เสำวรี บำรุง 2
60 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
61 สมควร คล้องช้าง 1
62 เมธาพร พุฒขาว 1
63 สุภาพร สุขโต 1
64 วารีย์ ทองมี 1
65 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
66 มาลัย กล่อมแก้ว 1
67 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
68 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
69 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
70 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
71 พัชรินทร์ นามวง์ 1
72 วนิดา โนบรรเทา 1
73 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
74 เสาวรี บำรุง 1
75 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
76 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
77 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
78 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
79 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
80 เหรียญทอง พานสายตา 1
81 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
82 จงรักษ์ จารุเนตร 1
83 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
84 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2525 1
3 543 7