ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสงค์ วงศ์ชนะภัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย บุญประดับ 4
2 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
3 ละเอียด ปั้นสุข 3
4 นิลุบล ทวีกุล 3
5 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
6 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
7 สุภชัย วรรณมณี 3
8 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
9 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
10 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
11 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
12 วัลลีย์ อมรพล 3
13 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
14 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
15 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
16 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
17 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
18 สมฤทัย ตันเจริญ 3
19 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
20 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
21 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
22 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
23 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
24 จันทนา ใจจิตร 3
25 วินัย ศรวัต 3
26 วิทูร อมรพล 3
27 อนันต์ ทองภู 3
28 วสันต์ วรรณจักร์ 3
29 วุฒิพล จันสระคู 3
30 จิตอาภา ชมเชย 3
31 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
32 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
33 อารีรัตน์ พระเพชร 3
34 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
35 พิชิต สพโชค 3
36 สุจิตร ใจจิตร 3
37 ปรีชา แสงโสดา 3
38 นพดล แดงพวง 3
39 อานนท์ มลิพันธ์ 3
40 อภิชำต เมืองซอง 2
41 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
42 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
43 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
44 สุภำพร สุขโต 2
45 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
46 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
47 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
48 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
49 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
50 วนิดำ โนบรรเทำ 2
51 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
52 มำลัย กล่อมแก้ว 2
53 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
54 สมชำย บุญประดับ 2
55 เสำวรี บำรุง 2
56 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
57 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
58 เมธำพร พุฒขำว 2
59 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
60 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
61 สมควร คล้องช้าง 1
62 เมธาพร พุฒขาว 1
63 สุภาพร สุขโต 1
64 วารีย์ ทองมี 1
65 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
66 มาลัย กล่อมแก้ว 1
67 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
68 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
69 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
70 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
71 พัชรินทร์ นามวง์ 1
72 วนิดา โนบรรเทา 1
73 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
74 เสาวรี บำรุง 1
75 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
76 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
77 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
78 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
79 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
80 เหรียญทอง พานสายตา 1
81 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
82 จงรักษ์ จารุเนตร 1
83 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
84 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2525 1
3 543 7