ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประศาสตร์ เกื้อมณี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิรันดร์ จันทวงศ์ 9
2 มาลี ณ นคร 4
3 สุชาดา ศรีเพ็ญ 2
4 สุมน มาสุธน 2
5 รวี เสรฐภักดี 2
6 จันทนา สุขปรีดี 2
7 กวิศร์ วานิชกุล 2
8 ชะบา จำปาทอง 2
9 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 2
10 วีระชัย ณ นคร 2
11 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
12 สุรเชษฐ จามรมาน 1
13 ชูศักดิ์ จอมพุก 1
14 สุนันทา จันทกูล 1
15 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
16 สมฤทัย หอมชื่น 1
17 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
18 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
19 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
20 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
21 สมชาย โพธิสาร 1
22 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
23 พิทยาภรณ์ บุญใหญ่ 1
24 วิเชียร กีรตินิจกาล 1
25 สรรเสริญ จำปาทอง 1
26 ราเชนทร์ ถิรพร 1
27 สุรพล เช้าฉ้อง 1
28 นิตย์ศรี แสงเดือน 1
29 นวรัตน์ อุดมประเสริฐ 1
30 เอ็จ สโรบล 1
31 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
32 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
33 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
34 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2552 1
3 2551 2
4 2540 1
5 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินศักยภาพความทนแล้งในข้าวโพดโดยอาศัยลักษณะทางกายวิภาค
2 สัณฐานวิทยา กายวิภาค และพัฒนาการของตาดอก ดอก ผล และเมล็ดปาล์มน้ำมันในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ
3 สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา และกายวิภาคของดอกดิน (Orobanchaceae) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชสกุล Parkia ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
5 การโคลนนิ่งและหาลำดับเบสของยีน phytoene synthase ในการควบคุมการสังเคราะห์คาโรทีนอยด์ในผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (Ananas comosus (L.) Merr. cv. Pattavia) ที่เร่งการสุกแก่ด้วยฮอร์โมนเอทีลีน
6 อิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อการแสดงออกของยีนทนแล้งและการสังเคราะห์สายดีเอนเอ และการถ่ายฝากยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (Zea mays L.),
ปี พ.ศ. 2540
7 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งจากการชักนำและการใช้ double haploids โดยวิธี anther culture