ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประศักดิ์ หอมสนิท
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 ศศิธร พวงผกา 1
3 เบ็ญจา แม่นหมาย, 2519- 1
4 วิชุดา รัตนเพียร 1
5 สุรัชดา เอี่ยมน้อย 1
6 ปรเมศวร์ บุญยืน, 2520- 1
7 นิคม ทาแดง 1
8 ฉัตรชัย ยังพลขันธ์ 1
9 วนิดา ตั้งศรีพงษ์กูล 1
10 สุดคนึง เรือนใจมั่น 1
11 วิโรจน์ รอดเด็น 1
12 ประกอบ ใจมั่น 1
13 ถนัด มานะพันธุ์นิยม 1
14 พรทิพย์ บัญชรเทวกุล 1
15 ทิพยรัตน์ บูรณทะโชติ 1
16 ประเสริฐศักดิ์ ขัตติยะ 1
17 เทวี แย้มสรวล 1
18 จุมพล รอดคำดี 1
19 ศุภมาส อติไพบูลย์ 1
20 คนึงนิจ ก่ำทอง 1
21 ชุติมา พรหมรักษา 1
22 อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 1
23 ประศักดิ์ หอมสนิท 1
24 บุญส่ง คูวรากุล 1
25 ชัยโรจน์ บุญญานุวัตร 1
26 สุรชาติ ทินานนท์ 1
27 ดิเรก พรสีมา 1
28 พรทิพา เหลืองวัฒนากิจ 1
29 วิทยา อ่อนช้อย 1
30 สมคิด ธีรศิลป์ 1
31 ผกาทิพย์ ศุขวัฒน์ 1
32 กุณฑลรัตน์ รัตนสิงห์ 1
33 สาทิศ รุกขรังสฤษฎ์ 1
34 สิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ 1
35 นิจิตา บุณยรัตพันธุ์ 1
36 สุรพล สุดารา 1
37 ปรียานาฏ หงษ์จินดา 1
38 วิศรุต เลาะวิถี 1
39 อภิญญา ซอหะซัน 1
40 สุพิทย์ กาญจนพันธุ์ 1
41 สุนันทา เอกเวชวิท 1
42 ชวลิต เกิดทิพย์ 1
43 อรุณี อารีรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2543 4
3 2542 3
4 2539 2
5 2538 2
6 2537 3
7 2535 1
8 2530 1
9 2529 2
10 2528 1
11 2522 4
12 2521 1
13 2520 4
14 2519 5
15 2518 4
16 2517 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะพลวัตการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิดและประเภทของตัวชี้นำความลึก ในภาพบนจอคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการรับรู้ความลึกของภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3 การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
4 การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
5 อิทธิพลของแบบการคิดและโครงสร้างของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
6 การนำเสนอรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
7 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์กับการใช้รายการโทรทัศน์ในการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
8 การเปรียบเทียบความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีการเสนอกรอบมโนทัศน์ในตำแหน่งที่ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2539
9 การศึกษา สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
10 การศึกษารูปแบบการนำเสนอและเนื้อหาโรคเอดส์ในโฆษณาทางโทรทัศน์ ของสำนักนายกรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. 2538
11 การศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย ของครูภาษาไทยดีเด่นในระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 2
12 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการสารคดีทางโทรทัศน์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2537
13 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ของครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1
14 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของภาพโฆษณาและแผ่นพับ ที่ใช้เผยแพร่ความรู้โรคเอดส์สำหรับวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร
15 การวิเคราะห์เนื้อหาในโฆษณาทางโทรทัศน์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2535
16 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผลิตรายการและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
ปี พ.ศ. 2530
17 การนำเสนอรูปแบบศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2529
18 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน
19 ผลของบุคลิกภาพกับเพศ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องคำนำหน้านามจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2528
20 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อความสนใจรายการโทรทัศน์ สำหรับเด็กของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
21 ปัญหาทางโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
22 การใช้โทรทัศน์วงจรเปิดเพื่อการสอนโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
23 ปัญหาในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
24 ความสนใจของเด็กในการรับฟังรายการวิทยุที่จัดขึ้นเพื่อเด็ก
ปี พ.ศ. 2521
25 โครงการเสนอแนะเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยเปิด ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
26 การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคล วิชาการผลิตภาพยนตร์การศึกษา
27 การเปรียบเทียบความสามารถในการสอนของนักศึกษา ป.กศ. ที่เรียนวิธีสอนแบบจุลภาคกับวิธีสอนแบบธรรมดา
28 การสร้างภาพยนตร์ 8 มิลลิเมตรซุปเปอร์ สำหรับสอนวิชาช่างเครื่องยนต์ในโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่
29 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2519
30 ความต้องการรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับการศึกษาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
31 ความต้องการรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับการศึกษาของประชาชน ในภาคกลาง
32 ปัญหาการใช้วิทยุโรงเรียนของโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้รายการวิทยุโรงเรียนสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป แก่นักเรียนที่มาจากโรงเรียนราษฏร์สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) และนักเรียนที่มาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ ชั้มมัธยมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 บทเรียนสำเร็จรูปชนิดสไลด์ประกอบเสียงเทป สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง "การขยายพันธุ์พืช"
ปี พ.ศ. 2518
35 ความต้องการของชาวประมงทะเล เกี่ยวกับรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
36 แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน"
37 แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "ทักษะการถามอย่างได้ผล"
38 การใช้โสคทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของธนาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2517
39 การเปรียบเทียบผลการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยการสาธิตภาพยนตร์แบบลูพ และภาพยนตร์แบบลูพประกอบเสียงจากเทป