ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บัณฑิต อินณวงศ์ 7
2 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 5
3 อรุณศรี ลีจีรจำเนียร 5
4 สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล 3
5 วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร 2
6 วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย 2
7 จันทร์ฉาย ทองปิ่น 2
8 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
9 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
10 อนงค์นาฎ ศรีวิหค 1
11 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
12 ณัฐธยาน์ เปียแดง 1
13 ผศ ดร เชาวรีย์ อรรถเรืองรอง 1
14 วุฒินันท์ คงทัด 1
15 ประภาส ช่างเหล็ก 1
16 ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล 1
17 โสภาค สอนไว 1
18 สงวนศรี เจริญเหรียญ 1
19 สายพิณ ทานัชฌาสัย 1
20 อุทัย กลิ่นเกษร 1
21 เลอพงศ์ จารุพันธ์ 1
22 วิเชียร ลีลาวัชรมาศ 1
23 เกียรติพงษ์ สงพรหม 1
24 นิชชิมา สุพันธมาตย์ 1
25 ณธิดา อารีย์ 1
26 วิเชียร กิจปรีชาวนิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2560 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 2
9 2549 3
10 2548 1
11 2547 1
12 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตถ่านกัมมันต์จากทะลายปาล์มเปล่าในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
2 การพัฒนาองค์รวมของกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าวภายใต้แนวคิดด้านความปลอดภัยคุณภาพ และประสิทธิภาพแบบยั่งยืน ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2560
3 การผลิตไบโอเอทานอล เฟอร์ฟูรอล และแอนตี้ออกซิแดนต์จากลำต้นปาล์มน้ำมันในแนวคิดแบบไบโอรีไฟน์เนอรี
ปี พ.ศ. 2555
4 กระบวนการหมักกรดแลกติกและการทำให้แลกติกบริสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2554
5 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)
6 การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยวิธีการ ระเบิดด้วยไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
7 การผลิตไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ
8 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีตเมนต์ชีวมวลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไฮโดรลิซิสด้วยเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2552
9 การผลิตน้ำตาลฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำตาลซูโครส
10 การพัฒนาองค์รวมของกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวภายใต้แนวคิดด้านปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิภาพแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
11 การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพเนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียวโดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน
12 การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน
13 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์รีคอมบิแนนต์ เบต้า-กลูโคซิเดสกลายพันธุ์ โดยวิธีทากุชิ
ปี พ.ศ. 2550
14 การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียวโดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำรวมกับโอโซน
15 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนำตาลทรีฮาโลสจากนำทิ้งจากโรงงานผลิตนม
ปี พ.ศ. 2549
16 การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร
17 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักระดับอุตสาหกรรมของเชื้อในโครงการต่างๆ
18 ผลของปัจจัยคุณภาพต่ออายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ต้มยำกรอบ
ปี พ.ศ. 2548
19 การเพิ่มมูลค่าข้าวโพดฝักอ่อน
ปี พ.ศ. 2547
20 การผลิตแบคทีเรียแคติคและยีสต์สำหับกระบวนการผลิตขนมจีนหมัก