ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภา ศรีพิจิตต์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายัณห์ ทัดศรี 5
2 อรอนงค์ นัยวิกุล 4
3 วิทยา แสงแก้วสุข 4
4 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 4
5 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 4
6 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 3
7 กานดา นาคมณี 2
8 อารมย์ ศรีพิจิตต์ 2
9 แอนนา สายมณีรัตน์ 2
10 พิทยาภรณ์ บุญใหญ่ 2
11 ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ 2
12 นิตย์ศรี แสงเดือน 2
13 ธานี ศรีวงศ์ชัย 2
14 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 2
15 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
16 สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ 2
17 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1
18 ดร. สุวิทย์ บุญโปร่ง 1
19 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 1
20 นพ ตัณมุขยกุล 1
21 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
22 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
23 Prapa Sripichitt 1
24 ปิติ กันตังกุล 1
25 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
26 นางประภา ศรีพิจิตต์ 1
27 ดร.สุภาพร จันทร์บัวทอง 1
28 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
29 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
30 เอื้อ สิริจินดา 1
31 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
32 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
33 สมพิศ สามิภักดิ์ 1
34 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม 1
35 ปพิชญา ศิริกุลชยานนท์ 1
36 เจตษฎา อุตรพันธ์ 1
37 ผศ.ดร. วีรพันธ์ สรีดอกจันทร์ 1
38 ผศ.ดร. บุปผา คงสมัย 1
39 พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 3
7 2552 1
8 2550 1
9 2542 1
10 2538 3
11 2536 1
12 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2557
2 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) แบบบูรณาการ
3 โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
4 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม
5 การพัฒนาสายพันธุ์แม่ที่มีเพศผู้เป็นหมันสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์
6 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
7 การจัดการกระถินในพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและสูงเพื่อใช้เป้นพลังงาน
ปี พ.ศ. 2554
8 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
9 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระถินในประเทศไทยโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และลักษณะทางเกษตร
10 การพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่ของข้าวลูกผสมแบบ 3 สายพันธุ์ โดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่วแรก ๆ
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาศักยภาพของหญ้าเนเปียร์เพื่อการผลิตเอทานอลอย่างยั่งยืน
12 การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ รักษาความเป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสม ในชั่วแรกๆ
13 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพจากคู่ผสมระหว่างข้าวTropical Japonica และ Indica
ปี พ.ศ. 2552
14 การวิเคราะห์พันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพดหวาน
ปี พ.ศ. 2550
15 การศึกษามวลชีวภาพของกระถินเพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2542
16 การเพาะเลี้ยงละอองเกสรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม
ปี พ.ศ. 2538
17 การปรับปรุงข้าวหอมมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
18 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
19 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2536
20 การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย