ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภา ศรีพิจิตต์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายัณห์ ทัดศรี 5
2 อรอนงค์ นัยวิกุล 4
3 วิทยา แสงแก้วสุข 4
4 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 4
5 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 4
6 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 3
7 กานดา นาคมณี 2
8 อารมย์ ศรีพิจิตต์ 2
9 แอนนา สายมณีรัตน์ 2
10 พิทยาภรณ์ บุญใหญ่ 2
11 ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ 2
12 นิตย์ศรี แสงเดือน 2
13 ธานี ศรีวงศ์ชัย 2
14 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 2
15 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
16 สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ 2
17 สมพิศ สามิภักดิ์ 1
18 เอื้อ สิริจินดา 1
19 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
20 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
21 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม 1
22 เจตษฎา อุตรพันธ์ 1
23 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
24 พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง 1
25 ปพิชญา ศิริกุลชยานนท์ 1
26 ผศ.ดร. วีรพันธ์ สรีดอกจันทร์ 1
27 ผศ.ดร. บุปผา คงสมัย 1
28 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 1
29 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1
30 นพ ตัณมุขยกุล 1
31 ดร. สุวิทย์ บุญโปร่ง 1
32 Prapa Sripichitt 1
33 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
34 ดร.สุภาพร จันทร์บัวทอง 1
35 ปิติ กันตังกุล 1
36 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
37 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
38 นางประภา ศรีพิจิตต์ 1
39 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 3
7 2552 3
8 2551 1
9 2550 3
10 2548 1
11 2546 1
12 2544 1
13 2542 2
14 2541 1
15 2540 1
16 2539 4
17 2538 3
18 2537 1
19 2536 1
20 2534 1
21 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของอายุเมล็ดข้าวต่อการเร่งการงอกด้วยการเพาะเลี้ยงเมล็ด
2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2557
3 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) แบบบูรณาการ
4 โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม
6 การพัฒนาสายพันธุ์แม่ที่มีเพศผู้เป็นหมันสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์
7 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
8 การจัดการกระถินในพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและสูงเพื่อใช้เป้นพลังงาน
ปี พ.ศ. 2554
9 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
10 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระถินในประเทศไทยโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และลักษณะทางเกษตร
11 การพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่ของข้าวลูกผสมแบบ 3 สายพันธุ์ โดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่วแรก ๆ
ปี พ.ศ. 2553
12 การศึกษาศักยภาพของหญ้าเนเปียร์เพื่อการผลิตเอทานอลอย่างยั่งยืน
13 การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ รักษาความเป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสม ในชั่วแรกๆ
14 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพจากคู่ผสมระหว่างข้าวTropical Japonica และ Indica
ปี พ.ศ. 2552
15 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานต่อสภาพแล้งโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากข้าวป่า ร่วมกับการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อน
16 การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน
17 การวิเคราะห์พันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพดหวาน
ปี พ.ศ. 2551
18 การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษามวลชีวภาพของกระถินเพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน
20 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานต่อสภาพแล้งโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากข้าวป่าร่วมกับการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อน
21 การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่วางตัวอยู่ชิดกับยีนควบคุมลักษณะความต้านทานต่อการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพไร่โดยการ วิเคราะห์การกระจายตัวของลักษณะแบบรวม
ปี พ.ศ. 2548
22 การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่วางตัวอยู่ชิดกับยีนควบคุมลักษณะความต้านทานต่อการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพไร่โดยการ วิเคราะห์การกระจายตัวของลักษณะแบบรวม
ปี พ.ศ. 2546
23 การชักนำให้เกิดข้าวโพดสายพันธุ์แท้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรตัวผู้
ปี พ.ศ. 2544
24 การเพาะเลี้ยงละอองเกสรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม
ปี พ.ศ. 2542
25 การเพาะเลี้ยงละอองเกสรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม
26 การเพาะเลี้ยงละอองเกสรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม
ปี พ.ศ. 2541
27 การปรับปรุงข้าวหอม (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ไม่ไวต่อช่วงแสง โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
ปี พ.ศ. 2540
28 การชักนำให้เกิดข้าวโพดสายพันธุ์แท้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรตัวผู้
ปี พ.ศ. 2539
29 การปรับปรุงข้าวหอม (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ไม่ไวต่อช่วงแสง โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
30 การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย
31 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อเพิ่มผลผลิต โดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
32 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม โดยการชักนำให้เกิดยอดจำนวนมาก ในสภาพปลอดเชื้อร่วมกับการใช้รังสีแกรมม่า ในการคัดเลือกในชัว M3 R3
ปี พ.ศ. 2538
33 การปรับปรุงข้าวหอมมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
34 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
35 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2537
36 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อเพิ่มผลผลิต โดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
ปี พ.ศ. 2536
37 การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
38 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม โดยการชักนำให้เกิดยอดจำนวนมาก ในสภาพปลอดเชื้อร่วมกับการใช้รังสีแกรมม่า ในการคัดเลือกในชัว M3 R3
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย