ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภาส ช่างเหล็ก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เวช เต๋จ๊ะ 8
2 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 8
3 พชรดา ฉายศรี 6
4 สกล ฉายศรี 6
5 วิจารณ์ วิชชุกิจ 6
6 นายวีระยุทธ แสนยากุล 6
7 นายวิศัลย์ เธียรเสถียรพงศ์ 6
8 สุปราณี งามประสิทธิ์ 5
9 เบ็ญจารัชด ทองยืน 5
10 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 4
11 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 4
12 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 3
13 ชัยสิทธิ์ ทองจู 3
14 เอ็จ สโรบล 3
15 สุเมศ ทับเงิน 3
16 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 3
17 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 3
18 ปิยะ กิตติภาดากุล 2
19 สุรพล เช้าฉ้อง 2
20 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 2
21 นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 2
22 นายเจระศักดิ์ แซ่ลี 2
23 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
24 ธีระ สมหวัง 2
25 บุญร่วม จันทร์ชื่น 2
26 นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ 2
27 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 2
28 สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล 2
29 วุฒินันท์ คงทัด 2
30 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 2
31 นายวิชัย แสนยากุล 1
32 จำลอง เจียมจำนรรจา 1
33 นางสาวลลิตา น้ำเพชร 1
34 ปิยะ ดวงพัตรา 1
35 นางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 1
36 อุทัย คันโธ 1
37 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ 1
38 โรจน์รวี ภิรมย์ 1
39 นางระวิวรรณ โชติพันธ์ 1
40 พจนีย์ สุภามงคล 1
41 จันทร์แรม รูปขำ 1
42 Mr.Hernan Ceballos 1
43 น.ส.ศุภจิต สะเพชร 1
44 น้ำผึ้ง อนุกูล 1
45 วีระยุทธ แสนยากุล 1
46 แสงแข น้าวานิช 1
47 ชฎามาศ จิตต์เลขา 1
48 สดใส ช่างสลัก 1
49 วราภรณ์ บุญเกิด 1
50 วารี เจริญผล 1
51 ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล 1
52 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
53 ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ 1
54 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
55 บัวบาง ยะอูป 1
56 วรรณดี สุทธินรากร 1
57 พรหมปพร นวลแสง 1
58 ปิติ วงศ์นาวา 1
59 ธงชัย มาลา 1
60 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
61 สมชัย ลิ่มอรุณ 1
62 ปวีณา ทองเหลือง 1
63 วัชรี เลิศมงคล 1
64 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
65 นายจิระศักดิ์ แซ่ลี 1
66 สุมาลี พิบุตร 1
67 รุ่งโรจน์ จิตรีวรรณ 1
68 นายธีระศักดิ์ แสงเพ็ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 3
3 2554 7
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 5
8 2549 5
9 2548 4
10 2547 3
11 2546 1
12 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด
2 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
3 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
4 การปลูกยางพาราร่วมกับสมุนไพรและกาแฟพันธุ์อะราบิก้าที่มีศักยภาพในพื้นที่สูงเชิงอนุรักษ์ในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2555
5 ศูนย์สาธิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกรในพื้นที่สูงและลาดชันบริเวณพื้นที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
6 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน
7 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
8 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)
9 การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน(Jerusalem Artichoke)
10 การส่งเสริมอาชีพการปลูกข้าวไร่ปลอดสารพิษบนพื้นที่สุงของจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
11 ศูนย์สาธิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกรในพื้นที่สูงและลาดชันบริเวณพื้นที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
12 โครงการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์และความเสียหายของพันธุ์มันสำปะหลังจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง
13 โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
14 โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกข้าวไร่ปลอดสารพิษบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2553
15 การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้ปรัชญา เศรษฐ
16 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
17 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
18 โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลีงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาผลการใช้ MK (ยิบซั่ม) ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อผลผลิตมันสำปะหลัง
20 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับฟื้นฟูสภาพโคและกระบือในเขตพื้นที่บ้านนกเขาเปล้า ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2551
21 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการขยายพันธุ์ไผ่ที่มีศักยภาพในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
22 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549
23 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยที่ 2 โครงการเร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัง
24 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 โครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคกลาง
25 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในเขตจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
26 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่1 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่น้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2549
27 การศึกษาการปลูกและต้นทุนการผลิตพลับ มะคาเดเมียในเขตพื้นที่สูงเชิงอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนของจังหวัดเพชรบูรณ์
28 การศึกษาผลของยิบซั่มร่วมกับปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการผลิตกะหล่ำปลีบนพื้นที่ลาดชันในจังหวัดเพชรบูรณ์
29 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในแปลงผลิตกะหล่ำปลีเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สูง และลาดชัน
30 โครงการศึกษาการปลูกพันธุ์แก้วมังกรผิวทองที่ระดับความสูงต่างกันในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
31 โครงการศึกษาผลของปุ๋ยพืชสด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราต่ำที่มีต่อผลผลิตและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 4 พันธุ์
ปี พ.ศ. 2548
32 การศึกษาการปลูกพันธุ์แก้วมังกรผิวทองที่ระดับความสูงต่างกันในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย
33 การศึกษาผลของยิปซั่มที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินชุดจตุรัส วาริน และมอบบอน
34 การศึกษาผลของยิปซั่มร่วมกับปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการผลิตกะหล่ำปลีบนพื้นที่ลาดชันในจังหวัด เพชรบูรณ์
35 ศึกษาการปลูกพันธุ์แก้วมังกรผิวทองที่ระดับความสูงต่างกันในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2547
36 การปลูกทดสอบสบู่ดำในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และต้นทุนการผลิต
37 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรส
38 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
39 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตมันสำปะหลังเพื่อทำเส้นสะอาดสำหรับผสมอาหารเลี้ยงโคเนื้อและโคนมในเขตภาคใต้ตอนบน