ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยืน ภู่วรวรรณ 16
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14
3 วิวรรชน์ อิ่มอารมณ์ 12
4 อนุพนธ์ เซนสาส์น 10
5 สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 6
6 เฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร 6
7 วรเศรษฐ สุวรรณิก 5
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
9 จิระเดช พลสวัสดิ์ 3
10 เชษฐา พันธ์เครือบุตร 3
11 สุพจน์ เฮงพระพรหม 3
12 จุลเทพ นันทขว้าง 2
13 อังคาร เชี่ยวกิจวุฒิกุล 2
14 สมนึก คีรีโต 2
15 ชนินท์ จันมา 2
16 ยอดธง รอดแก้ว 2
17 ราชวณิชย์ ชำนาญ 1
18 เกียรติโสภณ ไวยพารา 1
19 ณัชวัฒน์ พลอยวัฒนาวงศ์ 1
20 ธิติพันธุ์ ทองศิริ 1
21 สุนิสา ริมเจริญ 1
22 กมลลักษณ์ สุขเสน 1
23 วัฒนา พรสูงส่ง 1
24 มีลาภ เรืองรัตนวิชา 1
25 พุธิตา สุมานนท์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
27 อัจฉรา จันทร์ฉาย 1
28 อุทัย ตันละมัย 1
29 พีระ ต้นธีรวงศ์ 1
30 รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ 1
31 เฉลิมพงศ์ สัตยาวิบูล 1
32 สมศักดิ์ รวมมหทรัพย์ 1
33 สุกิตติ ภูนาค 1
34 ศุภชัย ทองสุข 1
35 อานิก ยี่รัญศิริ 1
36 วิศรุต สุรการินทร์ 1
37 ณัฐณพัชร์ กวิพรรธน์ 1
38 นิกร มนัส 1
39 ชาญชัย ชัยสุขโกศล 1
40 ธนัท สุขกาญจนนท์ 1
41 ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ 1
42 ปริวัตร แก้วสถิตย์ 1
43 สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ 1
44 สุชาดา ศิริพันธุ์ 1
45 อลงกต บุรุษอาชาไนย 1
46 ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ 1
47 ปราณี สุจริตจันทร์ 1
48 ขนิษฐา หุตะเมขลิน 1
49 มาเรีย ประทีปทองคำ 1
50 คทา ประดิษฐวงศ์ 1
51 วีรชิต ศรีมุข 1
52 พศุตม์ สีเหลืองสวัสดิ์ 1
53 ภานุพันธ์ นันทนาวุฒิ 1
54 ต้องใจ แย้มผกา 1
55 บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน 1
56 รัฐ พิชญางกูร 1
57 ไปรมาศ เตชัสหงส์ 1
58 ประพนธ์ บวรภราดร 1
59 เจนโชติ ศรีพรประเสริฐ 1
60 ชัยวัฒน์ เจษฎาปกรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 5
4 2555 6
5 2554 4
6 2552 8
7 2551 4
8 2550 1
9 2549 2
10 2548 2
11 2547 5
12 2546 4
13 2545 2
14 2544 3
15 2543 1
16 2542 2
17 2541 2
18 2539 3
19 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นวัตกรรมกระบวนการจัดการข้อมูลจากการรายงานของมวลชนในช่วงเวลาการเผชิญภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. 2557
2 การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการสำหรับการวิเคราะห์และลดปริมาณรูพรุนในการหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสม
3 การรู้จำชนิดของเสื้อผ้า โดยใช้วิธีการจำแนกประเภท
ปี พ.ศ. 2556
4 วิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการเงินคงคลังของศูนย์เอทีเอ็ม
5 ตัวแปลภาษาบนเว็บที่ทำงานบนเครื่องผู้รับบริการ
6 การพัฒนาการแปลโปรแกรมเชิงขนานสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์หลายแกน
7 การทำรหัสลับแบบ AES บนหน่วยประมวลผลหลายแกนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
8 การประยุกต์เครือข่ายสังคมเข้ากับระบบกระแสงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจของคนทำงาน
ปี พ.ศ. 2555
9 ซีแมนติกเว็บเบราเซอร์ในรูปแบบมายด์แม็ป
10 การจัดตารางงานในระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงบนไมโครโพรเซสเซอร์ชนิดหลายแกน
11 การแก้ปัญหาซูโดะกุโดยขั้นตอนวิธีการบรรจวบ
12 ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซมร่วมกับความคลาดเคลื่อนยินยอมแบบยืดหยุ่นประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด
13 การจัดตารางงานในระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงบนไมโครโพรเซสเซอร์ชนิดหลายแกน
14 ซีแมนติกเว็บเบราเซอร์ในรูปแบบมายด์แม็ป
ปี พ.ศ. 2554
15 การพัฒนาโปรแกรมของขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนตัวประมวลผลหลายแกน
16 การดำเนินการเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้เทคนิคอาร์-ทรีบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์
17 ตัวสร้างรหัสสำหรับโปรแกรมแบบขนานเพื่อไมโครคอนโทรลเลอร์แบบหลายแกน
18 การพัฒนาขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนหน่วยประมวลผลกราฟิก
ปี พ.ศ. 2552
19 การระบุและการประกอบหน่วยการสร้างในขั้นตอนวิธีประมาณการแจกแจง
20 หน่วยการสร้างในการคำนวณเชิงวิวัฒน์เพื่อแก้ปัญหาหลายจุดประสงค์
21 เครื่องมือค้นหาโปรตีนที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันด้วยวิธีการจัดเรียงกลุ่มอะมิโนที่ไม่ชอบน้ำแบบค้นหาเฉพาะส่วน
22 การสร้างแบบจำลองทางสมบัติของวัสดุของลวดบัดกรีอ่อนปลอดตะกั่ว โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์แบบผสม
23 การระบุและการประกอบหน่วยการสร้างในขั้นตอนวิธีประมาณการแจกแจง
24 หน่วยการสร้างในการคำนวณเชิงวิวัฒน์ เพื่อแก้ปัญหาหลายจุดประสงค์
25 เครื่องมือค้นหาโปรตีนที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันด้วยวิธีการจัดเรียงกลุ่มอะมิโนที่ไม่ชอบน้ำแบบค้นหาเฉพาะส่วน
26 การสร้างแบบจำลองทางสมบัติของวัสดุของลวดบัดกรีอ่อนปลอดตะกั่ว โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์แบบผสม
ปี พ.ศ. 2551
27 กลุ่มก้อนตัวจำแนกประเภทกำหนดการพันธุกรรมสำหรับข้อมูลไมโครอาร์เรย์
28 การจำลองแบบการประกอบของจีโนมไวรัสกึ่งสปีชีส์หลายเส้น ด้วยเทคโนโลยีการอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์แบบขนานจำนวนมาก
29 วิธีออปชันจริงในการหาเวลาหยุดเหมาะสุดของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
30 กลุ่มก้อนตัวจำแนกประเภทกำหนดการพันธุกรรม สำหรับข้อมูลไมโครอาร์เรย์
ปี พ.ศ. 2550
31 การออกแบบวงจรเข้ารหัสเออีเอสที่เปลี่ยนโครงแบบได้อย่างพลวัต
ปี พ.ศ. 2549
32 วงจรเข้ารหัสเออีเอสชนิดเปลี่ยนโครงแบบได้
33 การออกแบบวงจรหน่วยประมวลผลขนาด 32 บิต ที่มีการอัดคำสั่ง
ปี พ.ศ. 2548
34 การออกแบบหน่วยประมวลผลฝังตัวสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยเกณฑ์วิธีไอซีเอ็มพี
35 การประมาณจาโคเบียนเชิงภาพสำหรับระบบเซอร์โวเชิงภาพโดยการใช้กลยุทธ์เชิงวิวัฒนาการกับการประมาณด้วยพหุนามเทย์เลอร์
ปี พ.ศ. 2547
36 ระบบวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียโดยใช้ตารางการตัดสินใจ
37 การดัดแปลงกลยุทธ์เชิงวิวัฒน์สำหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลา
38 การแก้ปัญหาการจัดเรียงลำดับเบสหลายลำดับโดยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์
39 การลดขนาดโปรแกรมในระบบฝังในโดยใช้วงจรแปลงรหัสไบต์
40 การควบคุมความหลากหลายของประชากรในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมโดยการจับคู่แบบโอนเอียง
ปี พ.ศ. 2546
41 ขั้นตอนวิธีสำหรับสร้างแบบจำลองพืช
42 การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์สองขาและการสังเคราะห์โปรแกรมการเดิน
43 วิธีการป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์
44 ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมร่วมกับการค้นเฉพาะที่สำหรับปัญหาการบรรจุผลิตภัณฑ์ในสามมิติ
ปี พ.ศ. 2545
45 ระบบการประมวลผลเชิงขนานสำหรับโปรแกรมบลาสท์
46 การทวนสอบรูปนัยในระดับถ่ายโอนเรจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผล โดยการตรวจสอบแบบจำลองเชิงสัญลักษณ์
ปี พ.ศ. 2544
47 อิมเมจจาโคเบียนแบบปรับตัวโดยวิวัฒนาการสำหรับแขนหุ่นยนต์ในสามมิติ
48 การสังเคราะห์โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินสองขา แบบสมดุลสถิตโดยอัตโนมัติ ด้วยการคำนวณเชิงวิวัฒน์
49 การไขว้เปลี่ยนในการกำหนดการพันธุกรรมสำหรับโปรแกรมหุ่นยนต์
ปี พ.ศ. 2543
50 การปรับปรุงความทนทานของโปรแกรมหุ่นยนต์โดยใช้การรังควาน และการสุ่มในวิธีกำหนดการเชิงพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2542
51 การจินตทัศน์ข้อมูลในระหว่างการวิวัฒนาการของผลเฉลย ที่ได้จากกำหนดการเชิงพันธุกรรม
52 ผลกระทบของขนาดของต้นไม้เริ่มต้นที่มีต่อ ค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณของกำหนดการเชิงพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2541
53 การเพิ่มความทนทานของวิธีการเรียนรู้แบบกำหนดการเชิงพันธุกรรม โดยการปรับพารามิเตอร์สำหรับปัญหาการนำร่องหุ่นยนต์
54 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากของหน่วยโหลด/สโตร์สำหรับตัวประมวลผลแบบริสก์
ปี พ.ศ. 2539
55 การพัฒนาตัวแปลภาษาสำหรับภาษาที่ประมวลผลพร้อมกัน
56 การทำขั้นตอนวิธีบีบข้อมูลเสียงพูดโดยการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
57 การออกแบบฮาร์ดแวร์ค้นหาขอบภาพแบบใช้ขั้นตอนวิธีของแคนนีดัดแปลง