ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภาพรรณ ซื่อสัตย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วศัน สดศรี 20
2 บุษราภรณ์ ชูทับทิม 14
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 2
4 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทานจังหวัดสระแก้ว โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2557
3 การเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนจากการรุกล้ำของน้ำเค็ม ในพื้นที่ชลประทานเพชรบุรี
4 การศึกษาอิทธิพลการรุกของน้ำเค็มในแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานอย่างเป็นระบบ