ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรรณิการ์ พงษ์สนิท 8
2 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 6
3 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 6
4 ยงยุทธ แก้วเต็ม 4
5 ดวงฤดี ลาศุขะ 4
6 ศิวพร อึ้งวัฒนา 3
7 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 3
8 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
9 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
10 อรอนงค์ กวินกุล 2
11 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
12 ชูศรี วงษ์เครือวัลย์ 2
13 ดรุณี ทายะติ 2
14 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
15 อรพิน พรหมตัน 2
16 ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ 2
17 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
18 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
19 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2
20 พิกุล นันทชัยพันธ์ 2
21 มาลี เอื้ออำนวย 2
22 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
23 วิลาภา ยศมาดี 1
24 พนาวัน พรหมเผ่า 1
25 ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ 1
26 วราภรณ์ บุญเชียง 1
27 มรกต หน่อศักดิ์ 1
28 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 1
29 ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ 1
30 บุญเทียน แก้วมงคล 1
31 เบญจวรรณ สุภาพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2552 6
4 2551 1
5 2545 1
6 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ในชุมชน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการศึกษาผลการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในประเทศไทย: ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
5 กระบวนการดำเนินงานของชุมชน ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านกอกชุม อำเภอเมืองลำปาง
6 การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของแกนนำชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
7 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
8 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
9 การปฏิบัติของผู้นำชุมชนด้านการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมืองลำปาง
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
11 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ของบุคลากรหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผ้สูงอายุในภาวะอุทกภัย ตำบลตาลชุม จังหวัดน่าน
13 การสังเคราะห์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในเขตภาคเหนือ
14 การช่วยเหลือฉุกเฉินวิถีชุมชนแบบยั่งยืนบนที่สูงซกรณีศึกษาตำบลโป่งสา
15 การสังเคราะห์การออกแบบแนวปฏิบัติในการทำงานพัฒนาสุขภาพชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาสุขภาพชุมชนของพยาบาลของชุมชน วันที่ 3-4 ตุลาคม 2551 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
16 การพัฒนารูปแบบระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ.
17 ศักยภาพ ความต้องการ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน: กรณีศึกษาภาคเหนือ.