ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5
2 จิตราภรณ์ สงค์ประเสริฐ 4
3 ดำเกิง ป้องพาล 2
4 สมจิตต์ กิจรุ่งเรือง 2
5 ศิริชัย อุ่นศรีส่ง 2
6 ศุภชัย แก้วมีชัย 2
7 อุดม พรหมเนตร 2
8 พิชัย สมบูรณ์วงศ์ 2
9 เอนก โชติญาณวงษ์ 2
10 วิทยา เจริญอรุณวัฒนา 2
11 สำรวย ชุมวรฐายี 2
12 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 2
13 ธงไชย ทองอุทัยศรี 2
14 อภิชาติ สวนคำกอง 2
15 อาภรณ์ เทพพานิช 2
16 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 1
17 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
18 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 1
19 สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสตร์ 1
20 อรุณี จันทรสนิท 1
21 ฐิติมา ตันติกาญจน์ 1
22 วีรศักดิ์ ปรกติ 1
23 ชยุติ ราชาตัน 1
24 อายุส หยู่เย็น 1
25 แจ่มนภา สะใบบาง 1
26 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
27 มุกดา คูหิรัญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 3
6 2549 3
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 2
11 2541 1
12 2540 1
13 2539 4
14 2538 1
15 2529 1
16 543 68
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ (ปี 2553)
3 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ (ปี 2554)
4 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมสตรูพืชโดยวิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
5 การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์
6 การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องหอม
7 ความคาดหวังและความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการจากหมอดินอาสา
8 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2551
9 การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์
10 การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องหอม
11 วิธีการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ในตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2550
12 การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องหอม
13 การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์
14 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะ และการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู [โครงการวิจัยปีที่ 5]
ปี พ.ศ. 2549
15 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู
16 การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม
17 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะ และการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู [โครงการวิจัยปีที่ 4]
ปี พ.ศ. 2548
18 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกันและการจำกัดโรคและสัตรู
19 การผลิตเอื้งแซะหอมเพื่อสกัดกลิ่นหอม
20 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกัน และกำจัดโรคและศัตรู [โครงการวิจัยปีที่ 3]
ปี พ.ศ. 2547
21 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู
22 การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม
ปี พ.ศ. 2546
23 การบริหารชุดโครงการ
24 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู
25 การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม
ปี พ.ศ. 2545
26 การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม
27 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู
ปี พ.ศ. 2541
28 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง
ปี พ.ศ. 2540
29 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง
ปี พ.ศ. 2539
30 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง (ปี 2539)
31 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง (ปี 2540)
32 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง (ปี 2541)
33 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง
ปี พ.ศ. 2538
34 การป้องกันกำจัดโรครากและลำต้นเน่าของถั่วเหลืองโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2529
35 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม