ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพัฒน์ แสงวณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 วินัย งามแสง 2
3 Chakkaphan Sutthirat 1
4 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
5 ประคอง ชอบเสียง 1
6 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
7 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
8 วิมล เหมะจันทร 1
9 สุมา เมืองใย 1
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
11 พรรณี กาญจนพลู 1
12 ชอุ่ม มลิลา 1
13 สุมิตรา พูลทอง 1
14 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
15 กำจัด มงคลกุล 1
16 Yeshey Penjor 1
17 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
18 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
19 รุ่งราวี ทองกันยา 1
20 ๋Janes, Gavin W. 1
21 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
22 มยุรี ตันติสิระ 1
23 บรรจง คณะวรรณ 1
24 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
25 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
26 Vimolmas Lipipun 1
27 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
28 Garnpimol C. Ritthidej 1
29 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
30 Ampa Luiengpirom 1
31 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
32 ละอองทิพย์ เหมะ 1
33 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
34 นภสร โกวรรธนะกุล 1
35 Kitpramuk Tantayaporn 1
36 Puttipongse Varavudhi 1
37 Naiyana Chaiyabutr 1
38 Sompol Sanguanrungsirikul 1
39 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
40 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 ศุกันยา ห้วยผัด 1
43 สมชัย วัฒนการุณ 1
44 Pantharee Boonsatorn 1
45 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
46 Acom Sornsute 1
47 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
48 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
49 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
50 กระมล ทองธรรมชาติ 1
51 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
52 Suchin Arunsawatwong 1
53 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
54 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
55 สุวดี ยาป่าคาย 1
56 Thanathon Sesuk 1
57 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
58 Chariya Uiyyasathian 1
59 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
60 Jittima Chatchawansaisin 1
61 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
62 Chayaporn Supachartwong 1
63 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
64 Chonticha Srisawang 1
65 Phanphen Wattanaarsakit 1
66 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
67 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
68 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
69 Anawatch Mitpratan 1
70 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
71 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
72 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
73 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
74 Kasidit Nootong 1
75 สิทธิพร แอกทอง 1
76 Waraporn Siriterm 1
77 Sumphan Wongseripipatana 1
78 Kittisak Likhitwitayawuid 1
79 สุวิชา ทองสิมา 1
80 วัลลภ แย้มเหมือน 1
81 สำเริง แย้มโสภี 1
82 สมพร พรมดี 1
83 สิริพร สิวราวุฒิ 1
84 วาสนา เสียงดัง 1
85 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
86 สายฝน ควรผดุง 1
87 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
88 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
91 พรทิพย์ ธีรวรางกูร 1
92 สาโรจน์ นิลดำ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
94 ธวัชชัย สันติสุข 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
96 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
97 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
98 Thada Jirajaras 1
99 ประธาน ดาบเพชร 1
100 เอกชัย อดุลยธรรม 1
101 อวย เกตุสิงห์ 1
102 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
103 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
104 กมลชนก ยวดยง 1
105 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
106 Rajalida Lipikorn 1
107 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
108 ไววิทย์ พุทธารี 1
109 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
110 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
111 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
112 Varunee Padmasankh 1
113 Walaisiri Muangsiri 1
114 Pornpimol Muanjai 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
116 คัคนางค์ มณีศรี 1
117 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
118 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
119 กาญจนา แก้วเทพ 1
120 Vanida Chantarateptawan 1
121 ศิริชัย ศิริกายะ 1
122 Srilert Chotpantarat 1
123 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
124 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
125 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
126 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
127 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
128 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
129 Panee Boonthavi 1
130 วัฒนชัย สมิทธากร 1
131 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
132 Jaitip Paiboon 1
133 Wilai Anomasiri 1
134 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
135 Chalermpol Leevailoj 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
137 อุทัย บุญประเสริฐ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
139 วิไล ชินธเนศ 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
142 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
143 Somying Tumwasorn 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
145 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
146 Boonchai Sangpetngam 1
147 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
148 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
149 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
150 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
152 Supa Chantharasakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2521 1
4 2513 1