ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพัฒน์ แสงวณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 วินัย งามแสง 2
3 กระมล ทองธรรมชาติ 1
4 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
5 Thanathon Sesuk 1
6 สมชัย วัฒนการุณ 1
7 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
8 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
9 Pantharee Boonsatorn 1
10 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
11 ศุกันยา ห้วยผัด 1
12 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
13 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
14 กมลชนก ยวดยง 1
15 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
16 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
17 Suchin Arunsawatwong 1
18 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
19 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
20 สุวดี ยาป่าคาย 1
21 Acom Sornsute 1
22 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
23 Anawatch Mitpratan 1
24 สิทธิพร แอกทอง 1
25 Chayaporn Supachartwong 1
26 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
27 Chonticha Srisawang 1
28 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
29 Jittima Chatchawansaisin 1
30 Waraporn Siriterm 1
31 Kasidit Nootong 1
32 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
33 Chariya Uiyyasathian 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
36 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
37 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
38 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 อวย เกตุสิงห์ 1
41 ธวัชชัย สันติสุข 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
45 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
46 สุวิชา ทองสิมา 1
47 วัลลภ แย้มเหมือน 1
48 สำเริง แย้มโสภี 1
49 สาโรจน์ นิลดำ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
52 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
54 คัคนางค์ มณีศรี 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
57 พรทิพย์ ธีรวรางกูร 1
58 สมพร พรมดี 1
59 สิริพร สิวราวุฒิ 1
60 Walaisiri Muangsiri 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 Varunee Padmasankh 1
63 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
64 Rajalida Lipikorn 1
65 Thada Jirajaras 1
66 ประธาน ดาบเพชร 1
67 เอกชัย อดุลยธรรม 1
68 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
69 ไววิทย์ พุทธารี 1
70 วาสนา เสียงดัง 1
71 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
74 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
75 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
76 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
77 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
78 Phanphen Wattanaarsakit 1
79 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
80 Jaitip Paiboon 1
81 Wilai Anomasiri 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 กาญจนา แก้วเทพ 1
84 Vanida Chantarateptawan 1
85 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
86 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
87 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
88 วัฒนชัย สมิทธากร 1
89 Supa Chantharasakul 1
90 Sumphan Wongseripipatana 1
91 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
92 Kittisak Likhitwitayawuid 1
93 Panee Boonthavi 1
94 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
95 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
96 ศิริชัย ศิริกายะ 1
97 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
99 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
101 Somying Tumwasorn 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
103 วิไล ชินธเนศ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
105 อุทัย บุญประเสริฐ 1
106 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
107 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
108 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
109 Srilert Chotpantarat 1
110 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
111 Chalermpol Leevailoj 1
112 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
113 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
114 Boonchai Sangpetngam 1
115 Garnpimol C. Ritthidej 1
116 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
117 ประคอง ชอบเสียง 1
118 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
119 ๋Janes, Gavin W. 1
120 Chakkaphan Sutthirat 1
121 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
122 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
123 พรรณี กาญจนพลู 1
124 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
125 ชอุ่ม มลิลา 1
126 รุ่งราวี ทองกันยา 1
127 กำจัด มงคลกุล 1
128 นภสร โกวรรธนะกุล 1
129 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
130 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
131 สุมิตรา พูลทอง 1
132 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
133 Yeshey Penjor 1
134 สุมา เมืองใย 1
135 วิมล เหมะจันทร 1
136 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
137 Ampa Luiengpirom 1
138 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
139 บรรจง คณะวรรณ 1
140 มยุรี ตันติสิระ 1
141 Vimolmas Lipipun 1
142 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 Sompol Sanguanrungsirikul 1
145 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
146 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
147 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
148 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
149 ละอองทิพย์ เหมะ 1
150 Puttipongse Varavudhi 1
151 Kitpramuk Tantayaporn 1
152 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2521 1
4 2513 1