ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพัฒน์ แสงวณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 วินัย งามแสง 2
3 สายฝน ควรผดุง 1
4 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
5 สิริพร สิวราวุฒิ 1
6 วาสนา เสียงดัง 1
7 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
8 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
9 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
10 สมพร พรมดี 1
11 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
12 วัลลภ แย้มเหมือน 1
13 ธวัชชัย สันติสุข 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
16 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
17 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
18 ไววิทย์ พุทธารี 1
19 สำเริง แย้มโสภี 1
20 สุวิชา ทองสิมา 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 กมลชนก ยวดยง 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
25 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
26 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
27 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
28 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
29 Suchin Arunsawatwong 1
30 อวย เกตุสิงห์ 1
31 Thada Jirajaras 1
32 Walaisiri Muangsiri 1
33 Pornpimol Muanjai 1
34 สาโรจน์ นิลดำ 1
35 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
36 Rajalida Lipikorn 1
37 ประธาน ดาบเพชร 1
38 เอกชัย อดุลยธรรม 1
39 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
42 ศิริชัย ศิริกายะ 1
43 Vanida Chantarateptawan 1
44 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
45 Srilert Chotpantarat 1
46 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
47 Chalermpol Leevailoj 1
48 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
49 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
50 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
51 Wilai Anomasiri 1
52 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
53 วัฒนชัย สมิทธากร 1
54 Jaitip Paiboon 1
55 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
56 กาญจนา แก้วเทพ 1
57 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
58 Boonchai Sangpetngam 1
59 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
60 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
62 วิไล ชินธเนศ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
64 คัคนางค์ มณีศรี 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
66 พรทิพย์ ธีรวรางกูร 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
69 อุทัย บุญประเสริฐ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
71 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
72 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
73 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
76 Somying Tumwasorn 1
77 สุวดี ยาป่าคาย 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
80 วิมล เหมะจันทร 1
81 สุมา เมืองใย 1
82 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
83 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
84 Kitpramuk Tantayaporn 1
85 ละอองทิพย์ เหมะ 1
86 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
87 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
88 พรรณี กาญจนพลู 1
89 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
90 ๋Janes, Gavin W. 1
91 ชอุ่ม มลิลา 1
92 ประคอง ชอบเสียง 1
93 Chakkaphan Sutthirat 1
94 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
95 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
96 Puttipongse Varavudhi 1
97 Sompol Sanguanrungsirikul 1
98 Sumphan Wongseripipatana 1
99 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
100 Garnpimol C. Ritthidej 1
101 Supa Chantharasakul 1
102 Kittisak Likhitwitayawuid 1
103 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
104 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
105 Panee Boonthavi 1
106 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
107 Vimolmas Lipipun 1
108 Ampa Luiengpirom 1
109 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
110 Naiyana Chaiyabutr 1
111 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
112 บรรจง คณะวรรณ 1
113 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
114 มยุรี ตันติสิระ 1
115 รุ่งราวี ทองกันยา 1
116 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
117 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
118 Chariya Uiyyasathian 1
119 Acom Sornsute 1
120 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
121 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
122 Kasidit Nootong 1
123 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
124 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
125 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
126 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
127 สมชัย วัฒนการุณ 1
128 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
129 กระมล ทองธรรมชาติ 1
130 ศุกันยา ห้วยผัด 1
131 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
132 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
133 Pantharee Boonsatorn 1
134 Waraporn Siriterm 1
135 สิทธิพร แอกทอง 1
136 นภสร โกวรรธนะกุล 1
137 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
138 Phanphen Wattanaarsakit 1
139 กำจัด มงคลกุล 1
140 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
141 Yeshey Penjor 1
142 สุมิตรา พูลทอง 1
143 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
144 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
145 Chayaporn Supachartwong 1
146 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
147 Anawatch Mitpratan 1
148 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
149 Jittima Chatchawansaisin 1
150 Chonticha Srisawang 1
151 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
152 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2521 1
4 2513 1