ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประนอม ใจอ้าย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สากล มีสุข 10
2 สุทธินี เจริญคิด 10
3 วิภาดา แสงสร้อย 8
4 คณิศร มนุษย์สม 7
5 สุภาพร สุขโต 6
6 ปรีชา แสงโสดา 6
7 สุภาวดี สมภาค 6
8 ชาตรี สิทธิกุล 6
9 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 5
10 มณทิรา ภูติวรนาถ 5
11 สิริพร มะเจี่ยว 4
12 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 4
13 ศิรากานต์ ขยันการ 4
14 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 4
15 พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล 4
16 ศิริพร หัสสรังสี 4
17 จริยา วิสิทธิ์พานิช 4
18 รัชฎาภรณ์ ทองเหม 4
19 ชูชาติ สันธทรัพย์ 4
20 นันทินี ศรีจุมปา 4
21 สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ 4
22 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
23 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
24 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
25 พรรณผกา รัตนโกศล 3
26 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
27 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
28 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
29 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
30 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
31 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
32 นาทระพี วังศรี 3
33 กฤชพร ศรีสังข์ 3
34 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
35 นงลักษณ์ จีนกูล 3
36 จิดาภา สุภาผล 3
37 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
38 โสภิตา สมคิด 3
39 นพดล แดงพวง 3
40 มัตติกา ทองรส 3
41 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
42 เครือวัลย์ บุญเงิน 3
43 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
44 จันทนา โชคพาชื่น 3
45 สุชาติ คำอ่อน 3
46 แฉล้ม มาศวรรณา 3
47 กิติพร เจริญสุข 3
48 จารุวรรณ บางแวก 3
49 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
50 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
51 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
52 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
53 อานนท์ มลิพันธ์ 3
54 อนุชา เหลาเคน 3
55 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
56 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
57 เสาวรี บำรุง 3
58 วินัย ศรวัต 3
59 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
60 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
61 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
62 อิสระ พุทธสิมมา 3
63 ฉลอง เกิดศรี 3
64 มัลลิกา แสงเพชร 3
65 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
66 สันติ พรหมคำ 3
67 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
68 โอภาษ บุญเส็ง 3
69 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
70 บุญญาภา ศรีหาตา 3
71 ศักดา พุทธพาธ 3
72 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
73 เอมอร เพชรทอง 3
74 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
75 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
76 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
77 มณี หาชานนท์ 3
78 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
79 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
80 สมพงษ์ ทองช่วย 3
81 วัลลีย์ อมรพล 3
82 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
83 ประพิศ วองเทียม 3
84 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
85 จงรักษ์ จารุเนตร 3
86 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
87 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
88 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
89 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
90 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
91 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
92 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
93 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
94 อรวินทินี ชูศรี 3
95 จำนง ชัญถาวร 3
96 สุมาลี ศรีแก้ว 3
97 สุมนำ งามผ่องใส 3
98 กุลชาติ นำคจันทึก 3
99 โอภำษ บุญเส็ง 3
100 แสงมณี ชิงดวง 3
101 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
102 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
103 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
104 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
105 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
106 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
107 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
108 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
109 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
110 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
111 สาคร โรจนัย 3
112 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
113 เมธาพร พุฒขำว 3
114 ศรีสุดา โท้ทอง 3
115 นาตยา ดำอำไพ 3
116 ชานาญ กสิบาล 2
117 นายวีระ วรปิติรังสี 2
118 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
119 พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม 2
120 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
121 นิยม ไข฽มุกข์ 2
122 อังศนา อัครพิศาล 2
123 รณรงค์ คนชม 2
124 กัทลีวัลย์ สุขช่วย 2
125 มานิตา คงชื่นสิน 2
126 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 2
127 ทรงพล สมศรี 2
128 สงัด ดวงแก้ว 1
129 เกศรา แก่นจันทร์ 1
130 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
131 นิยม ไข่มุกข์ 1
132 ชำนาญ กสิบาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 1
3 2541 3
4 2540 1
5 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีศักยภาพ
2 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง
3 โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
4 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามป้อมอย่างมีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2557
5 ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้วัสดุและอาหารเสริมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2541
6 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำไย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
7 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำไย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไร ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ประนอม ใจอ้าย
8 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำไย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. 2540
9 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำใย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไร ใน จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน