ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประนอม ใจอ้าย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สากล มีสุข 10
2 สุทธินี เจริญคิด 10
3 วิภาดา แสงสร้อย 8
4 คณิศร มนุษย์สม 7
5 สุภาวดี สมภาค 6
6 สุภาพร สุขโต 6
7 ชาตรี สิทธิกุล 6
8 ปรีชา แสงโสดา 6
9 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 5
10 มณทิรา ภูติวรนาถ 5
11 สิริพร มะเจี่ยว 4
12 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 4
13 ศิรากานต์ ขยันการ 4
14 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 4
15 พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล 4
16 ศิริพร หัสสรังสี 4
17 จริยา วิสิทธิ์พานิช 4
18 รัชฎาภรณ์ ทองเหม 4
19 ชูชาติ สันธทรัพย์ 4
20 นันทินี ศรีจุมปา 4
21 สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ 4
22 นาตยา ดำอำไพ 3
23 เมธาพร พุฒขำว 3
24 ศรีสุดา โท้ทอง 3
25 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
26 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
27 สุมนำ งามผ่องใส 3
28 อรวินทินี ชูศรี 3
29 จำนง ชัญถาวร 3
30 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
31 สุมาลี ศรีแก้ว 3
32 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
33 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
34 มณี หาชานนท์ 3
35 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
36 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
37 กุลชาติ นำคจันทึก 3
38 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
39 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
40 สาคร โรจนัย 3
41 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
42 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
43 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
44 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
45 นงลักษณ์ จีนกูล 3
46 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
47 เครือวัลย์ บุญเงิน 3
48 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
49 นพดล แดงพวง 3
50 มัตติกา ทองรส 3
51 จันทนา โชคพาชื่น 3
52 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
53 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
54 พรรณผกา รัตนโกศล 3
55 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
56 โสภิตา สมคิด 3
57 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
58 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
59 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
60 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
61 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
62 แสงมณี ชิงดวง 3
63 ศักดา พุทธพาธ 3
64 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
65 จิดาภา สุภาผล 3
66 กฤชพร ศรีสังข์ 3
67 มัลลิกา แสงเพชร 3
68 โอภำษ บุญเส็ง 3
69 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
70 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
71 บุญญาภา ศรีหาตา 3
72 อิสระ พุทธสิมมา 3
73 วินัย ศรวัต 3
74 สันติ พรหมคำ 3
75 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
76 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
77 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
78 เสาวรี บำรุง 3
79 สุชาติ คำอ่อน 3
80 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
81 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
82 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
83 นาทระพี วังศรี 3
84 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
85 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
86 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
87 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
88 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
89 โอภาษ บุญเส็ง 3
90 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
91 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
92 จารุวรรณ บางแวก 3
93 ฉลอง เกิดศรี 3
94 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
95 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
96 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
97 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
98 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
99 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
100 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
101 เอมอร เพชรทอง 3
102 กิติพร เจริญสุข 3
103 วัลลีย์ อมรพล 3
104 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
105 สมพงษ์ ทองช่วย 3
106 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
107 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
108 แฉล้ม มาศวรรณา 3
109 ประพิศ วองเทียม 3
110 อนุชา เหลาเคน 3
111 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
112 อานนท์ มลิพันธ์ 3
113 จงรักษ์ จารุเนตร 3
114 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
115 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
116 รณรงค์ คนชม 2
117 ทรงพล สมศรี 2
118 ชานาญ กสิบาล 2
119 อังศนา อัครพิศาล 2
120 นายวีระ วรปิติรังสี 2
121 พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม 2
122 มานิตา คงชื่นสิน 2
123 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 2
124 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
125 นิยม ไข฽มุกข์ 2
126 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
127 กัทลีวัลย์ สุขช่วย 2
128 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
129 ชำนาญ กสิบาล 1
130 เกศรา แก่นจันทร์ 1
131 สงัด ดวงแก้ว 1
132 นิยม ไข่มุกข์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 1
3 2541 3
4 2540 1
5 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีศักยภาพ
2 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง
3 โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
4 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามป้อมอย่างมีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2557
5 ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้วัสดุและอาหารเสริมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2541
6 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำไย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
7 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำไย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไร ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ประนอม ใจอ้าย
8 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำไย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. 2540
9 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำใย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไร ใน จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน