ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ประนอม วงศ์หมั่นรัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 1
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโดยใช้เครือข่ายบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย (RBL) (โครงการหลัก)
3 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโดยใช้เครือข่ายบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
4 การเตรียมภาษาเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียนให้กับผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลวัดหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 และเขต 2 โดยใช้เทคนิคการสอนที่เน้นภาระงานเป็นฐาน (Task - Based Technique)
ปี พ.ศ. 2554
6 การเสริมทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7 กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา