ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประธาน วัฒนวาณิชย์,
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน : การศึกษาแนวคิดด้านบูรณาการยุติธรรมชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
ปี พ.ศ. 2555
2 วิเคราะห์การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
3 ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา :
ปี พ.ศ. 2554
4 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว ศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
5 สิทธิผู้ถูกกล่าวหาในการพบทนายความเป็นการเฉพาะตัว
ปี พ.ศ. 2553
6 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
7 การควบคุมผู้ต้องโทษโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2552
8 การหยุดนับอายุความ : ศึกษากรณีผู้กระทำความผิดหลบหนี
ปี พ.ศ. 2549
9 บทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการควบคุมการก่อการร้าย : การศึกษาด้านการสอบสวน การฟ้อง และการพิจารณาพิพากษาคดีผู้ก่อการร้าย