ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประธาน ดาบเพชร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
2 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
3 Thanathon Sesuk 1
4 กระมล ทองธรรมชาติ 1
5 ศุกันยา ห้วยผัด 1
6 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
7 Pantharee Boonsatorn 1
8 สมชัย วัฒนการุณ 1
9 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
10 สุวดี ยาป่าคาย 1
11 กมลชนก ยวดยง 1
12 อวย เกตุสิงห์ 1
13 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
14 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
15 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
16 Suchin Arunsawatwong 1
17 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
18 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
19 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
20 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
21 สิทธิพร แอกทอง 1
22 Anawatch Mitpratan 1
23 Kasidit Nootong 1
24 Chayaporn Supachartwong 1
25 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
26 Chonticha Srisawang 1
27 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
28 Jittima Chatchawansaisin 1
29 Waraporn Siriterm 1
30 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
31 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
32 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
33 Acom Sornsute 1
34 Chariya Uiyyasathian 1
35 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
36 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
37 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
38 Rajalida Lipikorn 1
39 Thada Jirajaras 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
42 สุกัญญา วิโรจน์วัฒน์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
44 ธวัชชัย สันติสุข 1
45 สำเริง แย้มโสภี 1
46 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
47 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
49 พรสิริ ปุณเกษม 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
51 วิไล ชินธเนศ 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
53 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
56 คัคนางค์ มณีศรี 1
57 วัลลภ แย้มเหมือน 1
58 สุวิชา ทองสิมา 1
59 Pornpimol Muanjai 1
60 ไววิทย์ พุทธารี 1
61 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
62 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
63 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
64 Walaisiri Muangsiri 1
65 เอกชัย อดุลยธรรม 1
66 Varunee Padmasankh 1
67 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
68 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
69 สายฝน ควรผดุง 1
70 สิริพร สิวราวุฒิ 1
71 สมพร พรมดี 1
72 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
73 วาสนา เสียงดัง 1
74 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
75 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
76 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
77 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 วัฒนชัย สมิทธากร 1
80 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
81 Wilai Anomasiri 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 กาญจนา แก้วเทพ 1
84 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
85 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
86 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 Garnpimol C. Ritthidej 1
89 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
90 Vimolmas Lipipun 1
91 Supa Chantharasakul 1
92 Sumphan Wongseripipatana 1
93 Kittisak Likhitwitayawuid 1
94 Panee Boonthavi 1
95 Vanida Chantarateptawan 1
96 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
97 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
101 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
103 Somying Tumwasorn 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
105 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
106 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
107 Srilert Chotpantarat 1
108 ศิริชัย ศิริกายะ 1
109 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
110 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
111 Chalermpol Leevailoj 1
112 Boonchai Sangpetngam 1
113 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
114 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
115 มยุรี ตันติสิระ 1
116 ๋Janes, Gavin W. 1
117 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
118 รุ่งราวี ทองกันยา 1
119 ชอุ่ม มลิลา 1
120 ประคอง ชอบเสียง 1
121 Chakkaphan Sutthirat 1
122 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
123 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
124 สุมิตรา พูลทอง 1
125 Yeshey Penjor 1
126 Phanphen Wattanaarsakit 1
127 วินัย งามแสง 1
128 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
129 นภสร โกวรรธนะกุล 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 กำจัด มงคลกุล 1
132 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
133 พรรณี กาญจนพลู 1
134 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
135 Sompol Sanguanrungsirikul 1
136 Naiyana Chaiyabutr 1
137 Kitpramuk Tantayaporn 1
138 Ampa Luiengpirom 1
139 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
140 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
141 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
142 บรรจง คณะวรรณ 1
143 Puttipongse Varavudhi 1
144 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
145 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
146 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
147 สุมา เมืองใย 1
148 วิมล เหมะจันทร 1
149 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
150 ละอองทิพย์ เหมะ 1
151 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
152 อุทัย บุญประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2524 1