ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประธาน ดาบเพชร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
2 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
3 Chonticha Srisawang 1
4 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
5 วินัย งามแสง 1
6 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
7 นภสร โกวรรธนะกุล 1
8 Phanphen Wattanaarsakit 1
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
10 Jittima Chatchawansaisin 1
11 Waraporn Siriterm 1
12 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
13 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
14 Kasidit Nootong 1
15 Anawatch Mitpratan 1
16 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
17 Chayaporn Supachartwong 1
18 สิทธิพร แอกทอง 1
19 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
20 กำจัด มงคลกุล 1
21 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
22 พรรณี กาญจนพลู 1
23 Chakkaphan Sutthirat 1
24 สุมา เมืองใย 1
25 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
26 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
27 วิมล เหมะจันทร 1
28 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
31 รุ่งราวี ทองกันยา 1
32 สุมิตรา พูลทอง 1
33 Yeshey Penjor 1
34 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
35 ๋Janes, Gavin W. 1
36 ประคอง ชอบเสียง 1
37 ชอุ่ม มลิลา 1
38 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
39 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
40 Rajalida Lipikorn 1
41 Thada Jirajaras 1
42 Walaisiri Muangsiri 1
43 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
44 อวย เกตุสิงห์ 1
45 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
46 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
47 กมลชนก ยวดยง 1
48 เอกชัย อดุลยธรรม 1
49 Varunee Padmasankh 1
50 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
51 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
52 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
53 ไววิทย์ พุทธารี 1
54 Pornpimol Muanjai 1
55 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
56 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
57 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
60 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
63 Acom Sornsute 1
64 Chariya Uiyyasathian 1
65 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
66 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 ศุกันยา ห้วยผัด 1
69 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
70 สุวดี ยาป่าคาย 1
71 Suchin Arunsawatwong 1
72 Thanathon Sesuk 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
77 ละอองทิพย์ เหมะ 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
79 อุทัย บุญประเสริฐ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
81 วิไล ชินธเนศ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
83 คัคนางค์ มณีศรี 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
86 Somying Tumwasorn 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
88 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
89 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
90 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
92 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
93 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
96 พรสิริ ปุณเกษม 1
97 สมพร พรมดี 1
98 สุวิชา ทองสิมา 1
99 วัลลภ แย้มเหมือน 1
100 สิริพร สิวราวุฒิ 1
101 สายฝน ควรผดุง 1
102 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
108 สุกัญญา วิโรจน์วัฒน์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 ธวัชชัย สันติสุข 1
114 Boonchai Sangpetngam 1
115 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
116 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
117 มยุรี ตันติสิระ 1
118 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
119 Vimolmas Lipipun 1
120 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
121 Sumphan Wongseripipatana 1
122 Supa Chantharasakul 1
123 Garnpimol C. Ritthidej 1
124 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
125 บรรจง คณะวรรณ 1
126 Kitpramuk Tantayaporn 1
127 Puttipongse Varavudhi 1
128 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
129 Naiyana Chaiyabutr 1
130 Sompol Sanguanrungsirikul 1
131 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
132 Ampa Luiengpirom 1
133 Panee Boonthavi 1
134 Kittisak Likhitwitayawuid 1
135 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
136 Vanida Chantarateptawan 1
137 กาญจนา แก้วเทพ 1
138 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
139 ศิริชัย ศิริกายะ 1
140 Chalermpol Leevailoj 1
141 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
142 Srilert Chotpantarat 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
145 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
146 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2524 1