ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประธาน ดาบเพชร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชอุ่ม มลิลา 1
2 ๋Janes, Gavin W. 1
3 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
4 ประคอง ชอบเสียง 1
5 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
6 พรรณี กาญจนพลู 1
7 Chakkaphan Sutthirat 1
8 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
9 รุ่งราวี ทองกันยา 1
10 สุมิตรา พูลทอง 1
11 Phanphen Wattanaarsakit 1
12 วินัย งามแสง 1
13 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
14 นภสร โกวรรธนะกุล 1
15 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
16 Yeshey Penjor 1
17 กำจัด มงคลกุล 1
18 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
19 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
20 สุมา เมืองใย 1
21 Ampa Luiengpirom 1
22 Sompol Sanguanrungsirikul 1
23 Naiyana Chaiyabutr 1
24 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
25 บรรจง คณะวรรณ 1
26 มยุรี ตันติสิระ 1
27 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
28 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
29 Kitpramuk Tantayaporn 1
30 Puttipongse Varavudhi 1
31 วิมล เหมะจันทร 1
32 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
33 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
34 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
35 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
36 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
37 ละอองทิพย์ เหมะ 1
38 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
39 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
40 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
41 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
42 Thanathon Sesuk 1
43 กระมล ทองธรรมชาติ 1
44 ศุกันยา ห้วยผัด 1
45 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
46 Pantharee Boonsatorn 1
47 สมชัย วัฒนการุณ 1
48 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
49 สุวดี ยาป่าคาย 1
50 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
51 กมลชนก ยวดยง 1
52 อวย เกตุสิงห์ 1
53 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
54 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
55 Suchin Arunsawatwong 1
56 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
57 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
58 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
59 สิทธิพร แอกทอง 1
60 Anawatch Mitpratan 1
61 Kasidit Nootong 1
62 Chayaporn Supachartwong 1
63 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
64 Chonticha Srisawang 1
65 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
66 Jittima Chatchawansaisin 1
67 Waraporn Siriterm 1
68 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
69 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
70 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
71 Acom Sornsute 1
72 Chariya Uiyyasathian 1
73 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
74 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
75 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
76 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
77 Vimolmas Lipipun 1
78 ธวัชชัย สันติสุข 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
81 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
82 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
83 สุวิชา ทองสิมา 1
84 วัลลภ แย้มเหมือน 1
85 สำเริง แย้มโสภี 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
87 สุกัญญา วิโรจน์วัฒน์ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
89 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
91 คัคนางค์ มณีศรี 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
94 พรสิริ ปุณเกษม 1
95 สมพร พรมดี 1
96 สิริพร สิวราวุฒิ 1
97 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
98 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
99 Pornpimol Muanjai 1
100 Varunee Padmasankh 1
101 เอกชัย อดุลยธรรม 1
102 Rajalida Lipikorn 1
103 Thada Jirajaras 1
104 Walaisiri Muangsiri 1
105 ไววิทย์ พุทธารี 1
106 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
109 สายฝน ควรผดุง 1
110 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
111 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
112 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
113 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
114 วิไล ชินธเนศ 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
116 Wilai Anomasiri 1
117 Jaitip Paiboon 1
118 วัฒนชัย สมิทธากร 1
119 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
120 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
121 Vanida Chantarateptawan 1
122 กาญจนา แก้วเทพ 1
123 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
124 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
125 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
126 Supa Chantharasakul 1
127 Garnpimol C. Ritthidej 1
128 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
129 Sumphan Wongseripipatana 1
130 Panee Boonthavi 1
131 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
132 Kittisak Likhitwitayawuid 1
133 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
134 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
136 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
138 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
140 อุทัย บุญประเสริฐ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
142 Somying Tumwasorn 1
143 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
144 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
145 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
146 Srilert Chotpantarat 1
147 ศิริชัย ศิริกายะ 1
148 Chalermpol Leevailoj 1
149 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 Boonchai Sangpetngam 1
152 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2524 1