ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประทีป ด้วงแค
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดอกรัก มารอด 36
2 เดชา วิวัฒน์วิทยา 14
3 วัฒนชัย ตาเสน 13
4 โดม ประทุมทอง 11
5 มงคล สาฟูวงศ์ 11
6 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 5
7 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 5
8 สราวุธ สังข์แก้ว 5
9 ปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์ 4
10 กาญจน์เขจร ชูชีพ 4
11 นายต่อลาภ คำโย 3
12 นิคม แหลมสัก 2
13 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
14 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 2
15 สมนิมิตร พุกงาม 2
16 ฉัตรชัย เงินแสงสรวย 2
17 ต่อลาภ คำโย 1
18 อนุชา ทะรา 1
19 สำเริง ปานอุทัย 1
20 นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว 1
21 สมชาย อ่อนอาษา 1
22 มณฑล จำเริญพฤกษ์ 1
23 สุรพงษ์ พันชะโก, 1
24 บุญมา ดีแสง 1
25 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
26 รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ 1
27 สมหมาย เจนกิจการ 1
28 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
29 นายโดม ประทุมทอง 1
30 นายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย 1
31 นายสำเริง ปานอุทัย 1
32 นางสาวอิงอร ไชยเยศ 1
33 นริศ ภูมิภาคพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2556 7
3 2555 2
4 2554 3
5 2552 1
6 2548 1
7 2539 1
8 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศป่าเขตร้อน: พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
2 คุณค่าและการบริการทางชีวภาพของสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
3 การศึกษาบทบาทของสัตว์กินผลไม้และแพร่กระจายเมล็ดไม้ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าดิบเขา
4 การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
5 การกระจายและความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์หนูผี ในพื้นที่ป่าดิบเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
6 การติดตามการย่อยสลายของซากพืชที่เกิดจากสัตว์ในดินต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
7 การติดตามการเจริญทดแทนของพรรณพืชต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
8 การติดตามความหลากหลายของสัตว์ป่าต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
9 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
10 การประเมินและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของถิ่นอาศัยของพรรณพืชและสัตว์ป่ีา ในระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพปุย จังหวัดเชียงใหม่
11 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
12 การศึกษาบทบาทของแมลงผสมเกสรต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชป่าดิบเขา
ปี พ.ศ. 2555
13 โครงการติดตามศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในสวนจิตรลดา และวังสระปทุม
14 โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2554
15 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
16 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
17 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
18 Change in bird species assemblages following successional stages in abandoned settlement areas in Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary, Thailand
ปี พ.ศ. 2548
19 การศึกษาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2539
20 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกพญาปากกว้างอกสีน้ำเงิน (Serilophus lunatus (Gould)) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข็ง จังหวัด- อุทัยธานี