ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประทีป ชัยเสริมเทวัญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาพร เชื้อเพ็ง 4
2 ชัยวัฒน์ ชัยกุล 2
3 สมภพ จรุงธรรมโชติ 2
4 นายปิติพร เอื้อธรรมมิตร 1
5 นางสาวจิตราภรณ์ นาคนิยม 1
6 เกียรติยุทธ กวีญาณ 1
7 นายอิสสรา ทิพย์รัตน์ 1
8 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
9 นายศิวรักษ์ รินทรักษ์ 1
10 นายเจษดา เปรมชื่น 1
11 นายกิตติพงษ์ ชิณวงค์ 1
12 นาตยา คล้ายเรือง 1
13 นายรักชาติ เจตสิกทัต 1
14 นายพุทัชชา สุริยันต์ 1
15 จิรดาวัลย์ สุจิรานุธรรม 1
16 พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ 1
17 ชาญวิทย์ จันทราศรีไศล 1
18 เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ 1
19 ศิริชัย วัฒนาโสภณ 1
20 เขื่อน อินทรสุวรรณ 1
21 จรรยา เจตน์เจริญ 1
22 นายพิชิต,พันธ์ แต 1
23 เกริก วงศ์สอนธรรม 1
24 ไพโรจน์ ทองประศรี 1
25 เมธี จันทโรปกรณ์ 1
26 สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ 1
27 นายอภิสิทธิ์ บุญหมั่น 1
28 นายนภดล หัสนัย 1
29 นายภากร อรุณสิงครัตน์ 1
30 นายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง 1
31 นายกรวิชญ์ ตันตะราวงศา 1
32 นายจตุพร ชลาสินธุ์ 1
33 นายมโนชา อยู่เย็น 1
34 บุญธรรม วงศ์ไชย 1
35 สืบสกุล คุรุรัตน์ 1
36 นาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์ 1
37 นายศตวรรษ ภักดิ์ใส 1
38 นายทรงยศ สินปรีดี 1
39 นายธนวัฒน์ รัตนวิริยางกูร 1
40 นายศักย์ศรณ์ สุภาษร 1
41 นายราชวิทย์ ประทุมโฉม 1
42 นายปิยะ,เพ็ชร นายปิยะ,เพ็ชรบุญม 1
43 นายกฤตานนท์ แสงสุดใจ 1
44 นายสุริยะ, วิรัตน์เศรษฐสิน 1
45 นายนครินทร์ ตันปิติ 1
46 นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ ,อุมะวรรณ 1
47 นายแดน ,ชีรนานนท์ 1
48 นางสาวกนกพร แก้วประดิษฐ 1
49 นายทีฆทัศน์ ฉินธนะปทุมพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2552 2