ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประณีต ส่งวัฒนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 22
2 วิภา แซ่เซี้ย 18
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 13
4 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 13
5 เนตรนภา คู่พันธวี 8
6 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 6
7 ประนอม หนูเพชร 4
8 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
9 เนตรนภา พรหมเทพ 4
10 ขวัญตา บาลทิพย์ 3
11 วัฒนะ พรหมเพชร 3
12 ถนอม ภิบาลศักดิ์ 3
13 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
14 อัชฌา สุวรรณกาญจน์ 3
15 จันทรา พรหมน้อย 3
16 มุสลินท์ โต๊ะกานิ 3
17 จูรี่ คอลซิดราย 3
18 งบประมาณแผ่นดิน 3
19 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 3
20 สุมามิตา สวัสดินฤนาท 3
21 ภินวนันทน์ นิมิตรพันธ์ 3
22 นฤมล อนุมาศ 3
23 พนิดา เตชะโต 3
24 สุมามิตา หวานสนิท 3
25 มนทกานต์ เพ็งสกุล 3
26 แวเย๊าะ แวหะมะ 3
27 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 3
28 ขนิษฐา นาคะ 2
29 นันทิยา โข้ยนึ่ง 2
30 โสเพ็ญ ชูนวล 2
31 ศิริพร สิกพันธ์ 2
32 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 2
33 Prince of Songkhla University 2
34 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
35 สุดศิริ หิรัญชุณหะ 2
36 สิริลักษณ์ จันเทร์มะ 2
37 พรทิพย์ อารีย์กุล 1
38 อารีรัตน์ สิริวณิชชัย 1
39 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
40 Praneet Songwatta 1
41 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
42 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
43 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
44 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
45 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
46 โครงการวิจัย Matching Fund 1
47 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
48 ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร 1
49 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 นันทา กาเลี่ยง 1
51 Thomas Wong 1
52 อุไร หัถกิจ 1
53 Marilyn Parker 1
54 Rozanno Locsin 1
55 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
56 ฟูรียา เบ็ญฮาวัน 1
57 วัชรีย์ แสงมณี 1
58 พรพิมล เชื้อดวงผุย 1
59 โขมพักตร์ มณีวัต 1
60 สุดจิต ไตรประคอง 1
61 ภมร แช่มรักษา 1
62 อาภาภรณ์ ดำรงสุสกุล 1
63 นิตยา เพ็งคล้าย 1
64 รัตนา ใจสมาคม 1
65 ปรัชมน อักษรจรุง 1
66 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 1
67 โชติกา ภูชัยศิริ 1
68 สุพัตรา อุปนิสากร 1
69 ไม่มีข้อมูล 1
70 จินตนา ดำเกลี้ยง 1
71 ชนนท์ กองกมล 1
72 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 1
73 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
74 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 4
2 2560 1
3 2558 2
4 2557 3
5 2556 2
6 2555 6
7 2554 2
8 2553 1
9 2551 1
10 2549 2
11 2548 4
12 2547 2
13 2545 2
14 2544 3
15 2542 1
16 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนารูปแบบการเคลื่อนย้ายและส่งต่อแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ภัยพิบัติ
2 Prevalence and Outcomes Management of Patients with Non-Traumatic Hypotension in Emergency Department
3 ประสบการณ์การเยียวยาและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเยียวยาภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิม
4 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจรตามบริบทวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บไทย
ปี พ.ศ. 2560
5 การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2558
6 พยาบาลวิชาชีพไทย : ประเด็นเพศภาวะกับวัฒนธรรมระบบบริการสุขภาพ
7 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่าย ของโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
8 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
9 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
10 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่าย ของโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
11 เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการนวดเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อการป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตและอุบัติเหตุ
12 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
13 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
14 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
15 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
16 วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
17 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการให้อาหารทางเดินอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บโรงพยาบาลสงขลา
18 วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2554
19 วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
20 คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
21 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดดำในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
22 Project evaluation of the International short course in Critical/Gerontological training programs,Psu.
ปี พ.ศ. 2549
23 Evaluation of the project : expanding reproductive Health care services to Tsunami affected areas.
24 A Definition and Model of Nursing Practice in Thailand.
ปี พ.ศ. 2548
25 ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นไปได้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
26 สถานภาพความต้องการของผู้เรียนและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลและระบบการแลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
27 การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายบทบาทของคณะพยาบาลศาสตร์ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
28 การพัฒนาหลักสูตรด้านทักษะวัฒนธรรมของวิชาชีพทางสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
29 การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา
30 ศึกษากระบวนการให้บริการตามนโยบายดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์และผลกระทบระยะยางทางพฤติกรรม สังคม และเศรษฐกิจ การศึกษาระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2545
31 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในศูนย์สุขภาพชุมชน
32 การประเมินผลการดำเนินการให้ประชาชนเลือกสถานบริการสุขภาพโดยสมัครใจ ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัดชื่อภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2544
33 การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัด
34 การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลแบบทางร่วมรักษาโดยอาศัยสื่อเสียงทางภูมิปัญญาไทย
35 การสังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมภาคใต้
ปี พ.ศ. 2542
36 การรับรู้ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ต่อมาตรการป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในโรงพยาบาล