ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุมสุข อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 2
3 พรรณี กาญจนพลู 2
4 กันยา สุทธินิเทศน์ 2
5 สุภาพร กิตติการอำพล 1
6 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
7 สุพร ตั้งทางธรรม 1
8 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
9 วาสนา เสียงดัง 1
10 ประสพศรี สุวรรณวงศ์ 1
11 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
12 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
13 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
14 พิศมัย ศรีอำไพ 1
15 สำรวล อุทินทุ 1
16 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
17 สุวิชา ทองสิมา 1
18 สุวรรณ ปะวรรณจะ 1
19 วัลลภ แย้มเหมือน 1
20 สมพร พรมดี 1
21 ศิริเพ็ญ อิ่มสุข 1
22 สายฝน ควรผดุง 1
23 สุภักดิ์ พานิชวงศ์ 1
24 สิริพร สิวราวุฒิ 1
25 อรุณี นาคทัต 1
26 ไววิทย์ พุทธารี 1
27 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
28 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
29 Suchin Arunsawatwong 1
30 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
31 สุวดี ยาป่าคาย 1
32 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
33 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
34 กระมล ทองธรรมชาติ 1
35 Thanathon Sesuk 1
36 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
37 กมลชนก ยวดยง 1
38 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
39 เดือนเพ็ญ คุโณปการวงศ์ 1
40 ชาลี พงษ์เจริญ 1
41 ลัดดาวัลย์ ลิ้มประวัติงาม 1
42 Varunee Padmasankh 1
43 Walaisiri Muangsiri 1
44 อวย เกตุสิงห์ 1
45 ประธาน ดาบเพชร 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
48 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
49 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
50 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
51 Boonchai Sangpetngam 1
52 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
54 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
55 อุทัย บุญประเสริฐ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
57 Somying Tumwasorn 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
59 Chalermpol Leevailoj 1
60 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
61 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
62 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
63 กาญจนา แก้วเทพ 1
64 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
65 Vanida Chantarateptawan 1
66 ศิริชัย ศิริกายะ 1
67 Srilert Chotpantarat 1
68 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
69 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
71 วิไล ชินธเนศ 1
72 ธวัชชัย สันติสุข 1
73 รุ่งทิพย์ เหล่าคำ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
75 ลลิตา วิเลิศปรีชาตระกูล 1
76 รัตนา ทองสมบุญ 1
77 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
78 ดารารัตน์ เชื่อมชิต 1
79 สมชัย วัฒนการุณ 1
80 ปาน ตันตระกูล 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
82 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 1
83 คัคนางค์ มณีศรี 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
88 อุมาพร ว่องอภิวัฒน์กุล 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
90 อรวรรณ สุนทรชัย 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
92 สำเริง แย้มโสภี 1
93 Pantharee Boonsatorn 1
94 Vimolmas Lipipun 1
95 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
96 มยุรี ตันติสิระ 1
97 บรรจง คณะวรรณ 1
98 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
99 Garnpimol C. Ritthidej 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 Supa Chantharasakul 1
102 Sumphan Wongseripipatana 1
103 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
104 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
105 Ampa Luiengpirom 1
106 ละอองทิพย์ เหมะ 1
107 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
108 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
109 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
110 Kitpramuk Tantayaporn 1
111 Puttipongse Varavudhi 1
112 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
113 Naiyana Chaiyabutr 1
114 Sompol Sanguanrungsirikul 1
115 Panee Boonthavi 1
116 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
117 ฆรณี หมื่นรักษ์ 1
118 ธัญญา เศรษฐชัย 1
119 นวลศรี ธรรมเศวต 1
120 พรรณมาศ คันฉาย 1
121 Pornpimol Muanjai 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 Thada Jirajaras 1
125 เอกชัย อดุลยธรรม 1
126 วัลยา ชาญโกเวทย์ 1
127 นิตยา ภัสสรศิริ 1
128 Wilai Anomasiri 1
129 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
130 วัฒนชัย สมิทธากร 1
131 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
132 Jaitip Paiboon 1
133 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
134 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 1
135 พัชรี คราประยูร 1
136 พวงทอง ไสยวรรณ์ 1
137 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
138 วิมล เหมะจันทร 1
139 Anawatch Mitpratan 1
140 สิทธิพร แอกทอง 1
141 Waraporn Siriterm 1
142 Kasidit Nootong 1
143 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
144 Chayaporn Supachartwong 1
145 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
146 Jittima Chatchawansaisin 1
147 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
148 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
149 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
150 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
151 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
152 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
153 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
154 Acom Sornsute 1
155 Chariya Uiyyasathian 1
156 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
157 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
158 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
159 Chonticha Srisawang 1
160 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
161 ประคอง ชอบเสียง 1
162 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
163 ๋Janes, Gavin W. 1
164 ชอุ่ม มลิลา 1
165 Chakkaphan Sutthirat 1
166 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
167 สุมา เมืองใย 1
168 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
169 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
170 รุ่งราวี ทองกันยา 1
171 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
172 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
173 วินัย งามแสง 1
174 Phanphen Wattanaarsakit 1
175 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
176 นภสร โกวรรธนะกุล 1
177 กำจัด มงคลกุล 1
178 Yeshey Penjor 1
179 สุมิตรา พูลทอง 1
180 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
181 ศุกันยา ห้วยผัด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2529 1
4 2527 1
5 2521 1
6 2519 3
7 2518 3
8 2517 3
9 2516 2
10 2515 4
11 2514 6
12 2513 9
13 2507 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2537
2 ลักษณะนักวิทยาศาสตร์และผู้นำของพระยาอนุมานราชธน
ปี พ.ศ. 2529
3 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างสตรีนักวิชาชีพและสตรีนักธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2527
4 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประเทศไทย ปีสำมะโนประชากรสากล 1980
ปี พ.ศ. 2521
5 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2519
6 การใช้คำ "และ" และ "แต่"
7 คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
8 สถานภาพทางวิชาการของสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2518
9 การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 การวิเคราะห์สถิติการเข้าเรียนของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
11 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
ปี พ.ศ. 2517
12 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างคนไทยต่างเชื้อชาติ
13 ลักษณะการกำหนดหน้าที่การงานให้ครูในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
14 การศึกษาสถิติอาชญากรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2516
15 สัมพันธภาพระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ และการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาของคนไทยบางกลุ่ม
16 ภูมิหลังทางการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2515
17 เวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
18 เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
19 มโนภาพของความมีอาวุโสในสังคมไทย
20 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความมีอาวุโส ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2514
21 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นของประเทศไทย
22 การประเมินผลการประชุมอบรมครูหลักสูตรผู้นำอนุกาชาด ส่วนกลาง
23 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลเพื่อรองรับวิทยฐานะของโรงเรียนมัธยมศึกษา
24 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย
25 การคาดคะเนความต้องการอาคารสถานที่เรียนระดับประถมศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
26 ลักษณะการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2513
27 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาเรียนโดยการฟังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
28 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2511
29 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย
30 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
31 การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู
32 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของโรงเรียนรัฐบาลในอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร ปี พ.ศ. 2512
34 การสำรวจและพยากรณ์ความต้องการอาคารสถานที่เรียนของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
35 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2507
36 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม
37 การศึกษาสถานะครูของประเทศในภาคพื้นอาเซีย
38 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม