ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุมสุข อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 กันยา สุทธินิเทศน์ 2
3 พรรณี กาญจนพลู 2
4 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 2
5 ๋Janes, Gavin W. 1
6 ชอุ่ม มลิลา 1
7 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
9 รุ่งราวี ทองกันยา 1
10 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
11 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
12 Yeshey Penjor 1
13 Chakkaphan Sutthirat 1
14 ประคอง ชอบเสียง 1
15 กำจัด มงคลกุล 1
16 Phanphen Wattanaarsakit 1
17 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
18 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
19 Chonticha Srisawang 1
20 วินัย งามแสง 1
21 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
22 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
23 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
24 นภสร โกวรรธนะกุล 1
25 สุมิตรา พูลทอง 1
26 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
27 มยุรี ตันติสิระ 1
28 บรรจง คณะวรรณ 1
29 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
30 Ampa Luiengpirom 1
31 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
32 Vimolmas Lipipun 1
33 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
34 Garnpimol C. Ritthidej 1
35 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
36 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
37 Naiyana Chaiyabutr 1
38 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
39 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
40 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
41 วิมล เหมะจันทร 1
42 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
43 ละอองทิพย์ เหมะ 1
44 Sompol Sanguanrungsirikul 1
45 Puttipongse Varavudhi 1
46 Kitpramuk Tantayaporn 1
47 สุมา เมืองใย 1
48 Chayaporn Supachartwong 1
49 Suchin Arunsawatwong 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 Thada Jirajaras 1
52 เอกชัย อดุลยธรรม 1
53 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
54 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
55 กระมล ทองธรรมชาติ 1
56 Thanathon Sesuk 1
57 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
58 สุวดี ยาป่าคาย 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 นิตยา ภัสสรศิริ 1
62 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 1
63 พัชรี คราประยูร 1
64 พวงทอง ไสยวรรณ์ 1
65 วัลยา ชาญโกเวทย์ 1
66 พรรณมาศ คันฉาย 1
67 ฆรณี หมื่นรักษ์ 1
68 ธัญญา เศรษฐชัย 1
69 นวลศรี ธรรมเศวต 1
70 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
71 สมชัย วัฒนการุณ 1
72 Waraporn Siriterm 1
73 Kasidit Nootong 1
74 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
75 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
76 สิทธิพร แอกทอง 1
77 Anawatch Mitpratan 1
78 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
79 Sumphan Wongseripipatana 1
80 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
83 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
84 Pantharee Boonsatorn 1
85 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
86 ศุกันยา ห้วยผัด 1
87 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
88 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
89 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
90 Chariya Uiyyasathian 1
91 Acom Sornsute 1
92 Jittima Chatchawansaisin 1
93 Panee Boonthavi 1
94 ศิริเพ็ญ อิ่มสุข 1
95 สมพร พรมดี 1
96 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 สิริพร สิวราวุฒิ 1
99 สำรวล อุทินทุ 1
100 สุพร ตั้งทางธรรม 1
101 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
102 อรุณี นาคทัต 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 สุวรรณ ปะวรรณจะ 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
107 รัตนา ทองสมบุญ 1
108 ธวัชชัย สันติสุข 1
109 รุ่งทิพย์ เหล่าคำ 1
110 ปาน ตันตระกูล 1
111 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
112 ชาลี พงษ์เจริญ 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 ดารารัตน์ เชื่อมชิต 1
115 วาสนา เสียงดัง 1
116 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
117 Rajalida Lipikorn 1
118 Walaisiri Muangsiri 1
119 Varunee Padmasankh 1
120 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
121 ประธาน ดาบเพชร 1
122 อวย เกตุสิงห์ 1
123 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 กมลชนก ยวดยง 1
126 เดือนเพ็ญ คุโณปการวงศ์ 1
127 ไววิทย์ พุทธารี 1
128 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
129 พิศมัย ศรีอำไพ 1
130 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
131 สุภาพร กิตติการอำพล 1
132 ประสพศรี สุวรรณวงศ์ 1
133 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
134 ลัดดาวัลย์ ลิ้มประวัติงาม 1
135 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
136 สุภักดิ์ พานิชวงศ์ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
138 ลลิตา วิเลิศปรีชาตระกูล 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 ศิริชัย ศิริกายะ 1
141 Vanida Chantarateptawan 1
142 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
143 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
144 Srilert Chotpantarat 1
145 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
146 Chalermpol Leevailoj 1
147 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
148 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
149 กาญจนา แก้วเทพ 1
150 วัฒนชัย สมิทธากร 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
152 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
153 Kittisak Likhitwitayawuid 1
154 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
155 Wilai Anomasiri 1
156 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
157 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
158 Jaitip Paiboon 1
159 Boonchai Sangpetngam 1
160 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
161 อุมาพร ว่องอภิวัฒน์กุล 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
163 คัคนางค์ มณีศรี 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
165 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
166 อรวรรณ สุนทรชัย 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
168 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
170 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
171 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
172 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
173 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
175 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
176 Somying Tumwasorn 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
178 วิไล ชินธเนศ 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
180 อุทัย บุญประเสริฐ 1
181 Supa Chantharasakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2529 1
4 2527 1
5 2521 1
6 2519 3
7 2518 3
8 2517 3
9 2516 2
10 2515 4
11 2514 6
12 2513 9
13 2507 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2537
2 ลักษณะนักวิทยาศาสตร์และผู้นำของพระยาอนุมานราชธน
ปี พ.ศ. 2529
3 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างสตรีนักวิชาชีพและสตรีนักธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2527
4 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประเทศไทย ปีสำมะโนประชากรสากล 1980
ปี พ.ศ. 2521
5 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2519
6 การใช้คำ "และ" และ "แต่"
7 คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
8 สถานภาพทางวิชาการของสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2518
9 การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 การวิเคราะห์สถิติการเข้าเรียนของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
11 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
ปี พ.ศ. 2517
12 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างคนไทยต่างเชื้อชาติ
13 ลักษณะการกำหนดหน้าที่การงานให้ครูในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
14 การศึกษาสถิติอาชญากรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2516
15 สัมพันธภาพระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ และการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาของคนไทยบางกลุ่ม
16 ภูมิหลังทางการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2515
17 เวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
18 เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
19 มโนภาพของความมีอาวุโสในสังคมไทย
20 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความมีอาวุโส ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2514
21 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นของประเทศไทย
22 การประเมินผลการประชุมอบรมครูหลักสูตรผู้นำอนุกาชาด ส่วนกลาง
23 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลเพื่อรองรับวิทยฐานะของโรงเรียนมัธยมศึกษา
24 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย
25 การคาดคะเนความต้องการอาคารสถานที่เรียนระดับประถมศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
26 ลักษณะการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2513
27 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาเรียนโดยการฟังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
28 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2511
29 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย
30 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
31 การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู
32 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของโรงเรียนรัฐบาลในอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร ปี พ.ศ. 2512
34 การสำรวจและพยากรณ์ความต้องการอาคารสถานที่เรียนของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
35 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2507
36 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม
37 การศึกษาสถานะครูของประเทศในภาคพื้นอาเซีย
38 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม