ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุมสุข อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 พรรณี กาญจนพลู 2
3 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 2
4 กันยา สุทธินิเทศน์ 2
5 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
6 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
7 Acom Sornsute 1
8 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
9 Chariya Uiyyasathian 1
10 Kasidit Nootong 1
11 Waraporn Siriterm 1
12 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
13 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 Pantharee Boonsatorn 1
16 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
17 กระมล ทองธรรมชาติ 1
18 Thanathon Sesuk 1
19 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
20 สมชัย วัฒนการุณ 1
21 ศุกันยา ห้วยผัด 1
22 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
23 สิทธิพร แอกทอง 1
24 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
25 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
26 Chayaporn Supachartwong 1
27 สุมิตรา พูลทอง 1
28 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
29 กำจัด มงคลกุล 1
30 นภสร โกวรรธนะกุล 1
31 Yeshey Penjor 1
32 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
33 ๋Janes, Gavin W. 1
34 ชอุ่ม มลิลา 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 วินัย งามแสง 1
38 Jittima Chatchawansaisin 1
39 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
40 สุวดี ยาป่าคาย 1
41 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
42 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
43 Chonticha Srisawang 1
44 Phanphen Wattanaarsakit 1
45 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
46 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
47 Anawatch Mitpratan 1
48 Suchin Arunsawatwong 1
49 สำรวล อุทินทุ 1
50 สิริพร สิวราวุฒิ 1
51 ศิริเพ็ญ อิ่มสุข 1
52 สมพร พรมดี 1
53 สายฝน ควรผดุง 1
54 อรุณี นาคทัต 1
55 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
56 วาสนา เสียงดัง 1
57 สุพร ตั้งทางธรรม 1
58 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
59 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
60 สุวิชา ทองสิมา 1
61 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
62 ปาน ตันตระกูล 1
63 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
64 รัตนา ทองสมบุญ 1
65 ดารารัตน์ เชื่อมชิต 1
66 สำเริง แย้มโสภี 1
67 สุวรรณ ปะวรรณจะ 1
68 วัลลภ แย้มเหมือน 1
69 ชาลี พงษ์เจริญ 1
70 สุภาพร กิตติการอำพล 1
71 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
72 อวย เกตุสิงห์ 1
73 ประธาน ดาบเพชร 1
74 Rajalida Lipikorn 1
75 Walaisiri Muangsiri 1
76 กมลชนก ยวดยง 1
77 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
78 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
79 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
80 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
81 Varunee Padmasankh 1
82 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
83 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
84 ประสพศรี สุวรรณวงศ์ 1
85 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
86 พิศมัย ศรีอำไพ 1
87 สุภักดิ์ พานิชวงศ์ 1
88 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
89 เดือนเพ็ญ คุโณปการวงศ์ 1
90 ไววิทย์ พุทธารี 1
91 ลัดดาวัลย์ ลิ้มประวัติงาม 1
92 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
93 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
95 วิไล ชินธเนศ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 อุทัย บุญประเสริฐ 1
98 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
101 อุมาพร ว่องอภิวัฒน์กุล 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
103 คัคนางค์ มณีศรี 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
105 Somying Tumwasorn 1
106 Boonchai Sangpetngam 1
107 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
108 Chalermpol Leevailoj 1
109 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
110 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
111 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
113 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
115 อรวรรณ สุนทรชัย 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
117 ฆรณี หมื่นรักษ์ 1
118 ธัญญา เศรษฐชัย 1
119 นวลศรี ธรรมเศวต 1
120 พรรณมาศ คันฉาย 1
121 Pornpimol Muanjai 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 Thada Jirajaras 1
125 เอกชัย อดุลยธรรม 1
126 วัลยา ชาญโกเวทย์ 1
127 นิตยา ภัสสรศิริ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
129 ลลิตา วิเลิศปรีชาตระกูล 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
131 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 1
132 รุ่งทิพย์ เหล่าคำ 1
133 ธวัชชัย สันติสุข 1
134 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 1
135 พัชรี คราประยูร 1
136 พวงทอง ไสยวรรณ์ 1
137 Srilert Chotpantarat 1
138 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
139 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
140 Naiyana Chaiyabutr 1
141 Sompol Sanguanrungsirikul 1
142 Puttipongse Varavudhi 1
143 Ampa Luiengpirom 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 มยุรี ตันติสิระ 1
147 บรรจง คณะวรรณ 1
148 Kitpramuk Tantayaporn 1
149 ละอองทิพย์ เหมะ 1
150 สุมา เมืองใย 1
151 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
152 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
153 Chakkaphan Sutthirat 1
154 วิมล เหมะจันทร 1
155 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
156 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
157 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
158 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
159 Vimolmas Lipipun 1
160 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
161 กาญจนา แก้วเทพ 1
162 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
163 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
164 Jaitip Paiboon 1
165 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
166 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
167 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
168 ศิริชัย ศิริกายะ 1
169 Vanida Chantarateptawan 1
170 Wilai Anomasiri 1
171 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
172 Supa Chantharasakul 1
173 Sumphan Wongseripipatana 1
174 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
175 Garnpimol C. Ritthidej 1
176 Kittisak Likhitwitayawuid 1
177 Panee Boonthavi 1
178 วัฒนชัย สมิทธากร 1
179 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
180 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
181 ประคอง ชอบเสียง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2529 1
4 2527 1
5 2521 1
6 2519 3
7 2518 3
8 2517 3
9 2516 2
10 2515 4
11 2514 6
12 2513 9
13 2507 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2537
2 ลักษณะนักวิทยาศาสตร์และผู้นำของพระยาอนุมานราชธน
ปี พ.ศ. 2529
3 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างสตรีนักวิชาชีพและสตรีนักธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2527
4 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประเทศไทย ปีสำมะโนประชากรสากล 1980
ปี พ.ศ. 2521
5 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2519
6 การใช้คำ "และ" และ "แต่"
7 คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
8 สถานภาพทางวิชาการของสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2518
9 การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 การวิเคราะห์สถิติการเข้าเรียนของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
11 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
ปี พ.ศ. 2517
12 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างคนไทยต่างเชื้อชาติ
13 ลักษณะการกำหนดหน้าที่การงานให้ครูในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
14 การศึกษาสถิติอาชญากรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2516
15 สัมพันธภาพระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ และการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาของคนไทยบางกลุ่ม
16 ภูมิหลังทางการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2515
17 เวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
18 เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
19 มโนภาพของความมีอาวุโสในสังคมไทย
20 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความมีอาวุโส ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2514
21 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นของประเทศไทย
22 การประเมินผลการประชุมอบรมครูหลักสูตรผู้นำอนุกาชาด ส่วนกลาง
23 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลเพื่อรองรับวิทยฐานะของโรงเรียนมัธยมศึกษา
24 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย
25 การคาดคะเนความต้องการอาคารสถานที่เรียนระดับประถมศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
26 ลักษณะการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2513
27 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาเรียนโดยการฟังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
28 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2511
29 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย
30 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
31 การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู
32 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของโรงเรียนรัฐบาลในอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร ปี พ.ศ. 2512
34 การสำรวจและพยากรณ์ความต้องการอาคารสถานที่เรียนของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
35 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2507
36 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม
37 การศึกษาสถานะครูของประเทศในภาคพื้นอาเซีย
38 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม