ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคอง สุทธสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประคอง สุทธิสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 กิติยวดี บุญซื่อ 4
3 แรมสมร อยู่สถาพร 3
4 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 3
5 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 2
6 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 2
7 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 2
8 เพ็ญแข สุภีกิตย์ 2
9 วัชรินทร์ บรรณเกียรติ 2
10 Garnpimol C. Ritthidej 1
11 Boonchai Sangpetngam 1
12 Chalermpol Leevailoj 1
13 Vimolmas Lipipun 1
14 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
15 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
17 บรรจง คณะวรรณ 1
18 Supa Chantharasakul 1
19 Kittisak Likhitwitayawuid 1
20 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
21 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
22 Sumphan Wongseripipatana 1
23 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
24 Prakong Tangpraprutkul 1
25 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
26 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
27 Sompol Sanguanrungsirikul 1
28 Puttipongse Varavudhi 1
29 Vanida Chantarateptawan 1
30 Naiyana Chaiyabutr 1
31 มยุรี ตันติสิระ 1
32 Ampa Luiengpirom 1
33 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
34 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
35 Srilert Chotpantarat 1
36 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
38 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
39 ศิริชัย ศิริกายะ 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
41 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
43 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
44 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
47 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
50 กาญจนา แก้วเทพ 1
51 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
52 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
54 วัฒนชัย สมิทธากร 1
55 Panee Boonthavi 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
57 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
59 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
61 Wilai Anomasiri 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
63 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
64 Phanphen Wattanaarsakit 1
65 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
66 สำลี ทองธิว 1
67 นภสร โกวรรธนะกุล 1
68 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
69 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
70 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
71 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
72 สุมิตรา พูลทอง 1
73 รุ่งราวี ทองกันยา 1
74 กำจัด มงคลกุล 1
75 Yeshey Penjor 1
76 Tadchanon Chuman 1
77 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
78 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
79 สิทธิพร แอกทอง 1
80 Jittima Chatchawansaisin 1
81 Kasidit Nootong 1
82 อำไพ สุจริตกุล 1
83 Chonticha Srisawang 1
84 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
85 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
86 วินัย งามแสง 1
87 อุมา สุคนธมาน 1
88 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
89 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
90 ๋Janes, Gavin W. 1
91 วรรณี ศิริโชติ 1
92 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
93 Chulalongkorn University.Graduate school 1
94 สุมา เมืองใย 1
95 วิมล เหมะจันทร 1
96 พรรณี กาญจนพลู 1
97 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
98 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
99 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
100 ละอองทิพย์ เหมะ 1
101 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
102 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
103 Jaitip Paiboon 1
104 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
105 นิศา วิชพันธุ์ 1
106 ชอุ่ม มลิลา 1
107 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
108 น้อมศรี เคท 1
109 มยุรี จารุปาน 1
110 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
111 ทิศนา แขมมณี 1
112 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
113 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
114 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
115 Chakkaphan Sutthirat 1
116 ประคอง ชอบเสียง 1
117 Kitpramuk Tantayaporn 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
119 สุวดี ยาป่าคาย 1
120 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
121 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
122 ศุภกร มรกต 1
123 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
124 Thanathon Sesuk 1
125 จิตอารมณ์ สวัสดิชิตัง 1
126 ศุกันยา ห้วยผัด 1
127 วลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยง 1
128 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 Suchin Arunsawatwong 1
131 อวย เกตุสิงห์ 1
132 สุจินต์ ชวนชื่น 1
133 Walaisiri Muangsiri 1
134 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
135 อรรถ พลายระหาร 1
136 Thada Jirajaras 1
137 Varunee Padmasankh 1
138 วิภา ศิริสวัสดิ 1
139 Rajalida Lipikorn 1
140 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
141 ประธาน ดาบเพชร 1
142 กิติยวดี บุญชื่อ 1
143 กมลชนก ยวดยง 1
144 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
147 Chariya Uiyyasathian 1
148 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
149 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
150 วารี ถิระจิตร 1
151 Waraporn Siriterm 1
152 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
153 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
154 Chayaporn Supachartwong 1
155 นิรมล สวัสดิบุตร 1
156 Anawatch Mitpratan 1
157 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
158 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
159 กัญญา ศุภปิติพร 1
160 สมชัย วัฒนการุณ 1
161 Acom Sornsute 1
162 นงนุช พิเชษฐ์พันธ์ 1
163 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
164 กระมล ทองธรรมชาติ 1
165 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
166 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
167 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
168 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
169 ประภัสสร์ รุจิพร 1
170 Ong, Say Kee 1
171 Siriporn Sriwarakan 1
172 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
173 สำเริง แย้มโสภี 1
174 กัญญา ศิลารังษี 1
175 กาญจนา พลายอยู่วงษ์ 1
176 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
177 คัคนางค์ มณีศรี 1
178 วัลลภ แย้มเหมือน 1
179 จารุวรรณ พวงมาลี 1
180 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 1
181 สมพร พรมดี 1
182 สุนีย์ นัยจรัญ 1
183 จารุพรรณ ประดับหยิ่ว 1
184 สุวิชา ทองสิมา 1
185 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
186 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
187 Somying Tumwasorn 1
188 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
189 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
190 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
191 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
192 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
193 Chulalongkorn University. Graduate School 1
194 ธวัชชัย สันติสุข 1
195 วิไล ชินธเนศ 1
196 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
197 อุทัย บุญประเสริฐ 1
198 ทัศไนย อายุเจริญ 1
199 สิริพร สิวราวุฒิ 1
200 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
201 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
202 พาณี พิทักษา 1
203 Pornpimol Muanjai 1
204 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
205 ยุพา บุญทวีสุข 1
206 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
207 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
208 ภาวิณี ทรัพยาคม 1
209 ไววิทย์ พุทธารี 1
210 ยุพดี จันทร์ดวง 1
211 เอกชัย อดุลยธรรม 1
212 ประคอง สุทธสาร 1
213 Narong Punnim 1
214 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
215 บันลือ กันพงษ์ 1
216 ซ่อนกลิ่น คำศิริ 1
217 สายฝน ควรผดุง 1
218 อรวรรณ บรรจงศิลป 1
219 วาสนา เสียงดัง 1
220 สุวรรณา รัตนธรรมเมธี 1
221 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
222 ยงยุทธ์ ยืนยงค์ 1
223 วิจิตรา เจือจันทร์ 1
224 อนุทัย โรจนวิภาต 1
225 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2537 1
4 2536 2
5 2535 7
6 2534 2
7 2533 4
8 2532 1
9 2529 5
10 2527 1
11 2526 4
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2538
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยเน้นเนื้อหากับเรียนโดยเน้นฉันทลักษณ์
ปี พ.ศ. 2537
3 การพัฒนาแบบฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนประโยคภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
4 ผลของการสอนอ่านโดยวิธีธรรมชาติที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พูดสองภาษา
5 ผลของการสอนซ่อมเสริมด้วย "วิธีพี่สอนน้อง" ที่มีต่อความสามารถในการออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2535
6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงอยู่ ของการเรียนรู้โน้ตสากลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยเพลงพื้นบ้านอีสานใต้กับเพลงไทยสมัยนิยม
7 ผลการสอนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานโดยกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่อผลสัมฤทธิ์
8 สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
9 การวิเคราะห์ลักษณะการอ่านผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
10 ผลของการใช้ "วิธีเงียบ" ในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ ของนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
11 ผลของกิจกรรมทางภาษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
12 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2534
13 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
14 ผลของการสอนซ่อมเสริมการอ่านออกเสียงตัว ร ล ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ฝึกในห้องปฏิบัติการทางภาษา
ปี พ.ศ. 2533
15 สัมฤทธิผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวคิด ของดัลล์แมน
16 การศึกษาสภาพการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
17 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา ในหมู่บ้านชาวเล
18 ผลของการใช้เพลงในการฝึกอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะ ร ล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2532
19 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านกับนิสัย ในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2529
20 การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน
21 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ที่มีลักษณะและภูมิหลังต่างกัน
22 การศึกษามโนทัศน์ทางจริยธรรมในหลังสืออ่านสำหรับเด็กที่ชนะการแระกวด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2515-2527
23 การศึกษามโนทัศน์ทางจริยธรรมในหลังสืออ่านสำหรับเด็กที่ชนะการแระกวด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2515-2527
24 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2527
25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านฉันทลักษณ์ในการเขียนบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนด้วยวิธีอนุมานกับวิธีอุปมาน
ปี พ.ศ. 2526
26 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
27 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
28 การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ที่ปรากฏในเพลงไทยสมัยนิยม
29 วิวัฒนาการของปริศนาคำทายไทย และการนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา