ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคองศิริ บุญคง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 3
2 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
3 ธวัชชัย เทียนงาม 3
4 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 3
5 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 3
6 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 3
7 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
8 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
11 อารีวรรณ ทับทอง 2
12 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2
13 สมนึก สุชัยธนาวนิช 2
14 นักวิจัยอิสระ 2
15 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
17 กิตติยา คิดบา 1
18 กฤตภาส ไพเราะ 1
19 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
20 ไม่มีข้อมูล 1
21 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
22 บุญสม อัคธรรมกุล 1
23 พยอม ดีน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 543 2